JKW-KABUM-05-CA-004-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ།
Wylie title rnam 'grel le'u gnyis pa'i rgyu spangs yon tan sogs kyi don bshad pa JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Text 10, Pages 620-623 (Folios 24b4 to 26a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rnam 'grel le'u gnyis pa'i rgyu spangs yon tan sogs kyi don bshad pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 5: 620-623. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary on Content - don 'grel  ·  Detailed Explanation - rnam bshad
[edit]
རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པར། རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་དོན་བདེ་གཤེགས་ཞེས་པ་འཆད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བདག་བདེ་ལ་གོམས་པས་བདག་དང་བདག་གིར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་སྔ་མ་ངང་གིས་འགོག་ཅིང་། ཕྱི་མ་མི་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་སྤངས་བའོ། །ཡོན་ཏན་གསུམ་ནི་ཁྱབ་པ་གསུམ་མོ། །དེ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སུ་ག་ཏའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ལེགས་པར་གཤེགས་པ་སོགས་དོན་དུ་མ་འཇུག་ཀྱང་། འདིར་བསྔགས་པ་ཉིད་དང་། སླར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་དང་། མ་ལུས་པ་ཉིད་དེ་དོན་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་འཆད་ན། དང་པོ་ནི། བདག་མེད་མཐོང་བའི་ཕྱིར་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བསྔགས་པར་འོས་པའི་སར་གཤེགས་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་རྒྱུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མེད་པར་མཐོང་བའམ། སྦྱོར་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱེ་དང་སྐྱོན་ནི་ཀུན་འབྱུང་དག །སླར་ཡང་ལྡོག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །བདག་ལྟའི་ས་བོན་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །སླར་མི་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་བདེན་ཐ་དད་བདག་ཉིད་བདེན་པ་ཉིད་དུ་བལྟ་བས་སྒྲོ་བརྟགས་པ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་བཟློག་པར་འཛིན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀྱིས། །ཞེས་དང་། གསུམ་པ་ནི། ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན། །ཉོན་མོངས་མེད་དང་ནད་མེད་དང་། །ལམ་བཤད་མི་གསལ་ཉིད་ལུས་ཡིན། །གོམས་ཕྱིར་མ་ལུས་སྤངས་བ་ཉིད། །ཅེས་བཤད་དོ། །འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་སོགས་ཀྱི་དོན། བདག་ཏུ་ཆགས་པ་འདིའི་ཡུལ་བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡུལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི་དེ་སྤངས་པར་ནི་ནུས་པ་ཡིན། དེའི་ཡུལ་ཆགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བ་སྤངས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་བལྟ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད། ། ༈ ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཕྲ་བའི་ཕྱིར། །འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐོགས་མེད་དེ། །ཆུ་བཞིན་གསེར་ལ་དངུལ་ཆུ་བཞིན། །མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཅེས་སོ། །རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། །། ༈ སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཤེས་རབ་རྩལ་མེད་པས་ན་ལེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་དུ་མི་གཉེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕྲག་དོག་དྲི་མ་དག་གིས་སྡང་བར་ཡང་། །ཡོངས་གྱུར་དེས་ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཅེས་བསམ་པའང་མེད། །སེམས་ནི་ཡུན་རིང་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་འདི་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས། །ཞེས་སོ། །ལེའུ་གཉིས་པར། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཞེས་པ། །དོན་བྱེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནི། །མི་བསླུ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་། །མངོན་པར་འདོད་པ་སྟོན་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད། འགྲེལ་བར། སླུ་བར་བྱེད་པ་ན་བསླུ་བའོ། །ཤེས་པ་ནང་ན་ཡོད་པ་དེ་ནི་བསླུ་བ་ཅན་ནོ། །བསླུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཅན་ནི་བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་ཏེ། གང་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །མི་བསླུ་བ་དེ་ཡང་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་དོན་གྱི་རང་གི་ནུས་པ་གྲུབ་པས། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་མི་བསླུ་བ་ནི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་དང་། དེའི་དེ་ལྟར་བུར་གྱུར་པ་རྟོགས་པ་ན་ཤེས་པ་མི་བསླུ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ།། །། ༈
[edit]

rnam 'grel le'u gnyis pa'i rgyu spangs yon tan sogs kyi don bshad pa/ rnam 'grel le'u gnyis par/__rgyu spangs yon tan sogs kyi don bde gshegs zhes pa 'chad pa ste/__de yang bdag bde la goms pas bdag dang bdag gir chags pa'i rgyu snga ma ngang gis 'gog cing /__phyi ma mi skye ba'i mtshan nyid can gyi khyad par ni spangs ba'o/__/yon tan gsum ni khyab pa gsum mo/__/de ni bde bar gshegs pa nyid yin no/__/de yang su ga ta'i sgra las drangs na legs par gshegs pa sogs don du ma 'jug kyang /__'dir bsngags pa nyid dang /__slar mi ldog pa nyid dang /__ma lus pa nyid de don gsum gyi dbang du byas te 'chad na/__dang po ni/__bdag med mthong ba'i phyir bsngags pa ma yin pa sdug bsngal gyi rten du 'gyur ba ma yin te/__de ni bsngags par 'os pa'i sar gshegs pa yin la/__gang gi rgyu yang sdug bsngal gyi rtsa ba bdag tu lta ba med par mthong ba'am/__sbyor ba las yin no/__/gnyis pa ni/__skye dang skyon ni kun 'byung dag__/slar yang ldog ces bshad pa yin/__/bdag lta'i sa bon spangs pa'i phyir/__/slar mi gshegs pa nyid yin no/__/de bden tha dad bdag nyid bden pa nyid du blta bas sgro brtags pa bden pa ma yin pa'i rnam par bzlog par 'dzin pa can yin pa'i phyir ro/__/kyis/__/zhes dang /__gsum pa ni/__lus ngag sems kyi gnas ngan len/__/nyon mongs med dang nad med dang /__/lam bshad mi gsal nyid lus yin/__/goms phyir ma lus spangs ba nyid/__/ces bshad do/__/'di yul sun phyung sogs kyi don/__bdag tu chags pa 'di'i yul bdag gang yin pa de yul med pa nyid du sun phyung med par ni de spangs par ni nus pa yin/__de'i yul chags can gyi skye ba spangs par nus pa ma yin te/__de yod pa tsam du blta ba'i ngang tshul can yin pa'i phyir ro/__/zhes bshad/____/_!_yul can yin yang phra ba'i phyir/__/'ga' zhig la yang thogs med de/__/chu bzhin gser la dngul chu bzhin/__/ma mthong phyir na med pa min/__/ces so/__/rtog pa'i drwa ba rnam bsal zhing /__/zab cing rgya che'i sku mnga' ba/__/kun tu bzang po'i 'od zer dag__/kun nas 'phro la phyag 'tshal lo//___//__!__skye bo phal cher phal la chags shing shes rab rtsal med pas na legs bshad rnams/__/don du mi gnyer kho nar ma zad phrag dog dri ma dag gis sdang bar yang /__/yongs gyur des na bdag la 'di ni gzhan la phan pa yin ces bsam pa'ang med/__/sems ni yun ring legs bshad goms pa lhur len bskyed phyir 'di la dga' ba skyes/__/zhes so/__/le'u gnyis par/__tshad ma bslu med can zhes pa/__/don byed nus par gnas pa ni/__/mi bslu sgra las byung ba yang /__/mngon par 'dod pa ston phyir ro/__/zhes bshad/__'grel bar/__slu bar byed pa na bslu ba'o/__/shes pa nang na yod pa de ni bslu ba can no/__/bslu ba yod pa ma yin pa can ni bslu ba med pa can te/__gang la bslu ba med pa zhes bya ba'i don to/__/mi bslu ba de yang don yongs su bcad nas 'jug pa na don gyi rang gi nus pa grub pas/__ji ltar 'dod pa'i don de lta bu'i ngo bo mi bslu ba ni yul gyi chos dang /__de'i de ltar bur gyur pa rtogs pa na shes pa mi bslu ba ni yul can gyi chos yin no/__/gang la yod pa de ni bslu ba med pa can gyi shes pa'o/_/zhes bshad do//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: