JKW-KABUM-13-PA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs JKW-KABUM-13-PA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 17, Pages 273-276 (Folios 1a to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 273-276. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ (rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang 'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/

[edit]
༄༅། །རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཞབས། །ངག་དབང་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་། །བ་རི་ལོ་ཙཱ་གྲུབ་ཆེན་གླེ་ནག་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཤེས་གཉེན་སྒྲེ་པ་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །སྒོམ་ཚུལ་ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་འདུལ་འཛིན་ཞབས། །འབྲི་གུང་གླིང་པ་དམ་ཆོས་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཉམ་མེད་ལྷ་ལུང་པ། །ཐོག་གནས་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཞབས། །སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་མཆོག་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། །བསོད་ནམས་ལྷ་དབང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་དང་། །མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཕྲིན་ལས་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །འཕགས་མས་རྗེས་བཟུང་བྱིན་རླབས་གདམས་པའི་གཏེར། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །པདྨ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །པདྨ་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་དང་། །འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ཡི་སྣང་བརྙན་ནི། །བློ་མཚོར་ཤར་བའི་མོད་ནས་འཆི་བདག་བདུད། །མིང་གི་མཐར་བྱས་འཆི་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྙིང་དབུས་ཟླ་བའི་འཁོར་ལོ་ཡིག་འབྲུར་བཅས། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་བབས་པ་ཡིས། །ལུས་ཀུན་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་ཤོག །འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲག་ལྡན་པའི་སྲུང་འཁོར་ནི། །ཨུཏྤལ་གསར་པས་བར་མཚམས་ཀུན་ཁྱབ་པ། །སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་བསྒོམས་པ་ཡིས། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག །ཅེས་ཚར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་སོར་བཞག་ལ། བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཞལ་སྐོང་བ་ཡིན་ཅིང་། ཉེས་རྒྱུད་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཞབས། །གང་དེས་རྗེས་བཟུང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །པདྨ་ཕྲིན་ལས་སོགས་མན་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs/____ @#/__/rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs so/__/ thub pa'i dbang po rje btsun sgrol ma'i zhabs/__/ngag dbang grags pa rdo rje gdan pa dang /__/ba ri lo tsA grub chen gle nag par/__/gsol ba 'debs so tshe yi dngos grub stsol/__/bshes gnyen sgre pa mnyam med sgam po pa/__/sgom tshul shes rab byang chub 'dul 'dzin zhabs/__/'bri gung gling pa dam chos gling pa la/__/gsol ba 'debs so=__chos kyi tshul khrims mnyam med lha lung pa/__/thog gnas pa dang chos kyi dbang phyug zhabs/_/skye rgu'i 'dren mchog byang chub bzang po la/__/gsol ba 'debs so=__thams cad mkhyen pa bkra shis rnam rgyal zhabs/__/bsod nams lha dbang dpal ldan rgyal mtshan dang /__/mkhas grub dbang po rje btsun phrin las par/__/gsol ba 'debs so=__rdo rje 'chang dngos tshar chen chos kyi rje/__/mkhyen brtse'i dbang phyug bslab gsum rgyal mtshan dang /__/dbang phyug rab brtan bsod nams mchog ldan la/__/gsol ba 'debs so=_/'phags mas rjes bzung byin rlabs gdams pa'i gter/__/ngag gi dbang phyug blo bzang rgya mtsho dang /__/pad+ma phrin las gter bdag gling pa la/__/gsol ba 'debs so=__ngag dbang klu sgrub ngag dbang 'jigs med zhabs/__/pad+ma mchog grub pad+ma tshe dbang dang /__/'jigs med go cha rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so tshe yi dngos grub stsol/__/rgyal ba'i yum mchog rje btsun bcom ldan ma/__/yid bzhin 'khor lo'i sku yi snang brnyan ni/__/blo mtshor shar ba'i mod nas 'chi bdag bdud/__/ming gi mthar byas 'chi med 'grub par shog__/snying dbus zla ba'i 'khor lo yig 'brur bcas/__/'chi med bdud rtsi'i zil dngar babs pa yis/__/lus kun phyur bur gtams pa'i dga' ston gyis/__/'chi med tshe yi dngos grub 'grub par shog__/'od zer drug sbrag ldan pa'i srung 'khor ni/__/ut+pal gsar pas bar mtshams kun khyab pa/__/sra brtan rdo rje'i rang bzhin bsgoms pa yis/__/mi mthun phyogs las rnam par rgyal bar shog__/ces tshar chen rin po ches mdzad pa'i brgyud 'debs sor bzhag la/__brgyud pa phyi ma rnams zhal skong ba yin cing /__nyes rgyud gyi dbang du byas na/__thub pa'i dbang po rje btsun sgrol ma'i zhabs/__/gang des rjes bzung blo bzang rgya mtsho'i sde/__/pad+ma phrin las sogs man snga ma ltar ro/__/zhes pa'ang 'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/__// [�]

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: