JKW-KABUM-13-PA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ།
Wylie title thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma JKW-KABUM-13-PA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 12, Pages 175 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 175. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུ་ (thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity thugs rje chen po
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-YA-005
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

zhes pa'ang 'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las tshul 'di'i bka' drin thob pa'i bya bral ma Ni ba mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་པདྨ་འབྱུང་། །ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །པདྨ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ། །འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རིགས་ལྔ་ལྷག་པའི་ལྷ། །སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་མངོན་དུ་གྱུར། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་གི །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །།

[edit]

thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma/ @#/_/thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma zhes bya ba bzhugs so/__/ snang mtha' spyan ras gzigs dbang pad+ma 'byung /__/chos rgyal srong btsan rdo rje thogs med rtsal/__/pad+ma phrin las gter bdag gling pa la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/ngag dbang klu sgrub ngag dbang 'jigs med zhabs/__/'gyur med mchog grub pad+ma tshe dbang rtsal/__/'jigs med go cha rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/rgyal kun ye shes lnga yi sgyu 'phrul gar/__/'jig rten dbang phyug rigs lnga lhag pa'i lha/__/sgo skyong srung mar bcas pa thams cad la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/nges 'byung byang chub sems gnyis mngon du gyur/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rim gnyis lam las thugs rje'i dbang phyug gi__/go 'phang tshe 'dir 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las tshul 'di'i bka' drin thob pa'i bya bral ma Ni ba mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: