JKCL-KABUM-12-NA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལུགས་བརྒྱའི་གཟིགས་སྤྱན་ཡངས་པ་སྤྱི་མཛོད་དར་ཧྭན་མཁན་པོའི་ཞབས་པད་དུ་ཞེས་པ་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་རྗེ་འཇམ༵་དབྱངས༵་གཞོན་ནུའི་སྐུ། ཞེས་ཞབས་བརྟན།
Wylie title lugs brgya'i gzigs spyan yangs pa spyi mdzod dar hwan mkhan po'i zhabs pad du zhes pa dang/ oM swasti/ rgyal kun yab rje 'jam dbyangs gzhon nu'i sku/ zhes zhabs brtan JKCL-KABUM-12-NA-026.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 12, Text 26, Pages 87-88 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lugs brgya'i gzigs spyan yangs pa spyi mdzod dar hwan mkhan po'i zhabs pad du zhes pa dang/ oM swasti/ rgyal kun yab rje 'jam dbyangs gzhon nu'i sku/ zhes zhabs brtan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 12: 87-88. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ལུགས་བརྒྱའི་གཟིགས་སྤྱན་ཡངས་པ་སྤྱི་མཛོད་དར་ཧྭན་མཁན་པོའི་ཞབས་པད་དུ། དྭངས་བས་འབུལ་སྙིང་། ད་ལམ་སྐུ་དཀྱིལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་ཕུན་ཚོགས་ལུགས་བརྒྱའི་དཔལ་གྱི་འདུ་བའི་དགའ་སྟོན་དར་ལ་བབ་པ་དང་། བྲག་རྫོང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་བསྟན་སྲིད་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྩོན་བཞིན་བཞུགས་པ་ནས་གསུང་གླེགས་རྟེན་ལྡན་གནང་འབྱོར་བྱུང་བས་ཡིད་སྤྲོ་དང་། འདིར་ཡང་མཆོག་གསུམ་བྱིན་མཐུས་འདུ་ཕུང་འཚོ་ཞིང་རིན་གཏེར་དབང་ལུང་ཞོག་ཉེར་མཆིས། །མཚམས་ཞུས། ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོངས་སྤྲུགས་ཞིབ་དཔྱད་བྱས་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དྲིལ་སྒྲུབ་དཀྱུས་གཅིག་བཏང་རྒྱུ་གཏེར་གཞུང་གི་དངོས་ཤུགས་གང་ནས་ཀྱང་ཚིག་ཟིན་མེད་པས་རང་བཟོའི་ཆོ་ག་བྱ་དཀའ་ཙམ་འདུག་རུང་། ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བར་འདོན་བསྒྱུར་ཟིན་ཐོ་དང་མེ་མཆོད། བྱང་ཆོག་སོགས་ཉིད་ཀྱི་གསུང་མི་གཅོག་པ་རྗེས་སོར་ཕུལ་འོངས་ཞུ་ཞུ། སླད་ཆར་ཡང་། བསོད་ནམས་དཔལ་ཀྱིས་འབྱོར་པས་བརྒྱན་པ་ཡི། །དགེ་ལེགས་གསེར་རིའི་ལྷུན་པོ་མངོན་པར་མཐོ། །རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བྲག་རིའི་ལྗོངས་ཆེན་པོའི། །ཆབ་སྲིད་བརྟན་ཅིང་ལེགས་མཛད་གོང་འཕེལ་སྨོན། ཞུ་ཡིག་སྟོང་མིན་ལྷ་རེག །མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ། མགུལ་སྲུང་སྔགས་མདུད་བཅས། ༢ །གསུང་གླེགས་ཁག་ཅིག་གི་དགོངས་དོན་ཟུར་ཞུས། བཀའ་བརྒྱད་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་བྱེད་སྤྱོད་ཉེས་རྐྱེན་དེ་བཞིན་བསྟན་གེགས་ཆེ་བ་དང་། མདོ་སྤྱི་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཁྱབ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་དེ་ལྟར་ཡང་། ནམ་ཕུག་དགོངས་པར་མངའ་བ་དེ་བཞིན་ཐུགས་དབྱིངས་སུ་བསྐྱིལ་གྲུབ་ཞུ་ཞུ། མཁྱེན་མཁྱེན། ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།། །། ༈ ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་རྗེ་འཇ༵མ་དབྱང༵ས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །ཟབ་གསང་ཆོས༵་ཀྱི༵་དགའ་སྟོན་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །གདུལ་བྱའི་བློ༵་གྲོས༵་པདྨོ་རྒྱས་མཛད་པ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་སྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པར་གསོལ། །ཞེས་སྐྱབས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འཐོར་བུ་ཁེངས་པ་བཅོམ་པ་དང་ཉམས་མགུར་བཅས་བཞུགས།། །།
[edit]

lugs brgya'i gzigs spyan yangs pa spyi mdzod dar hwan mkhan po'i zhabs pad du/__dwangs bas 'bul snying /__da lam sku dkyil 'chi med bdud rtsis rab tu rgyas shing phun tshogs lugs brgya'i dpal gyi 'du ba'i dga' ston dar la bab pa dang /__brag rdzong rgyal khab chen po'i bstan srid zhabs 'degs la brtson bzhin bzhugs pa nas gsung glegs rten ldan gnang 'byor byung bas yid spro dang /__'dir yang mchog gsum byin mthus 'du phung 'tsho zhing rin gter dbang lung zhog nyer mchis/__/mtshams zhus/__thugs chen 'khor ba dongs sprugs zhib dpyad byas pas phyi nang gsang ba'i dril sgrub dkyus gcig btang rgyu gter gzhung gi dngos shugs gang nas kyang tshig zin med pas rang bzo'i cho ga bya dka' tsam 'dug rung /__las byang pad+ma'i phreng bar 'don bsgyur zin tho dang me mchod/__byang chog sogs nyid kyi gsung mi gcog pa rjes sor phul 'ongs zhu zhu/__slad char yang /__bsod nams dpal kyis 'byor pas brgyan pa yi/__/dge legs gser ri'i lhun po mngon par mtho/__/rdo rje rin chen brag ri'i ljongs chen po'i/__/chab srid brtan cing legs mdzad gong 'phel smon/__zhu yig stong min lha reg__/myong grol bdud rtsi'i phur ma/__mgul srung sngags mdud bcas/__2_/gsung glegs khag cig gi dgongs don zur zhus/__bka' brgyad grwa tshang gi bla grwa kha shas kyi byed spyod nyes rkyen de bzhin bstan gegs che ba dang /__mdo spyi chen pos gzigs khyab gzhan du gyur pa sogs kyis gnas skabs de ltar yang /__nam phug dgongs par mnga' ba de bzhin thugs dbyings su bskyil grub zhu zhu/__mkhyen mkhyen/__ces gsol ba 'debs pa lags//___//__!__oM swasti/__rgyal kun yab rje 'ja~Xm dbyanga~Xs gzhon nu'i sku/__/zab gsang chosa~X kyi~X dga' ston rdo rje'i gsung /__/gdul bya'i blo~X grosa~X pad+mo rgyas mdzad pa/__/rje btsun bla ma skal brgyar bzhugs par gsol/__/zhes skyabs rje 'di nyid kyi gsung 'thor bu khengs pa bcom pa dang nyams mgur bcas bzhugs//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]