JKCL-KABUM-12-NA-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐུ་རྗེ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཛམ་བུ་གླིང་གི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་དེ་ནི། ཞེས་གེ་སར་ངོ་སྤྲོད།
Wylie title sku rje seng chen rgyal po zhes dzam bu gling gi dgra lha chen po de ni/ zhes ge sar ngo sprod JKCL-KABUM-12-NA-039.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 12, Text 39, Pages 157-158 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sku rje seng chen rgyal po zhes dzam bu gling gi dgra lha chen po de ni zhes ge sar ngo sprod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 12: 157-158. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Official Letters - chab shog  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/concerning-gesar-rites
Colophon

།ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/chos kyi blo gros pas so//

[edit]
སྐུ་རྗེ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཛམ་བུ་གླིང་གི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་དེ་ནི། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མདའ་གཞུ་ཅན། །ཉོན་མོངས་མི་ཤེས་གཡུལ་ངོར་སེལ། །དཔའ་བོ་བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་བ། །ཞེས་པ་ལྟར། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཉིད་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིན་ཆེན་མང་གནོད་སྦྱིན་དབང་པོར་བརྟན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དྲི་ཟ་རབ་དགའ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་རྒྱུད་མངས་སྦྲེངས་བར་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཚད་མེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཧོར་བདུད་ལ་སོགས་པ་ཆོམ་ལ་མ་འབེབས་ན་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་བཅོམ་པར་འགྱུར་བས་དགྲ་དཔུང་དེ་དག་མིང་མེད་དུ་གཞོམ་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་ཆིབས་རྐྱང་བུའི་རྗེས་དང་། །བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་དེང་སང་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ། མདོར་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ། པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕོ་ཉ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་གར། རླངས་ཨ་མི་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ་གྱི་དངོས་སློབ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། ཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། །རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། ཕྱི་རུ་མཐུ་རྩལ་ཆེ་ཞིང་། ནང་དུ་སྙིང་ཉེ་བ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ནོར་བདག །མཐའ་དམག་རྒྱ་འདྲེའི་གཉའ་ནོན་ཆེན་པོ་འདི། དེང་སང་གི་སྐབས་སུ་ཕྲིན་ལས་དུས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཅེས། ལྷ་རིགས་གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ་དང་། ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པ་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་། སྒྲུབ་ཐབས་མཆོད་གསོལ་སོགས་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བརྡོལ་བ་མང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཆོད་གསོལ་དང་། དེ་དག་གི་ཚིག་དོན་ལ་དཔྱོད་པས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཙམ་རྟོགས་ལ། མདོར་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་གདོན་མི་ཟ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ངེས་པ་ཚད་མའོ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

sku rje seng chen rgyal po zhes dzam bu gling gi dgra lha chen po de ni/__'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba las/__/shes rab ral gri mda' gzhu can/__/nyon mongs mi shes g.yul ngor sel/__/dpa' bo bdud dgra bdud 'dul ba/__/zhes pa ltar/__rje btsun 'jam dpal dpa' bo nyid gang 'dul phrin las dgra lha chen po'i skur bzhengs pa ste/__dper na byang chub sems dpa'i rin chen mang gnod sbyin dbang por brtan pa dang /__de bzhin gshegs pas dri za rab dga' 'dul ba'i don du rgyud mangs sbrengs bar sprul pa bzhin du yin pas sangs rgyas byang sems kyi rnam rol tshad med pa dang /__khyad par du hor bdud la sogs pa chom la ma 'bebs na bstan 'gro'i bde skyid bcom par 'gyur bas dgra dpung de dag ming med du gzhom pa dang /__sprul pa'i skyes bu yin pa'i rtags su chibs rkyang bu'i rjes dang /__/byang phyogs kyi rgyal khams chen po sogs su rdzu 'phrul gyi rtags mtshan mang po deng sang kun gyi spyod yul du yongs su grags pa ste/__mdor na 'jam dpal dbyangs kyi rnam 'phrul/__pad+ma 'byung gnas kyi pho nya/__chos rgyal khri srong gi phrin las kyi rol gar/__rlangs a mi byang chub 'dre bkol gyi dngos slob 'chi med grub pa'i rig 'dzin chen po/__dzam gling yongs kyi dgra lha/__/rnal 'byor yongs kyi mgon skyabs/__phyi ru mthu rtsal che zhing /__nang du snying nye ba/__rgya bod kyi nor bdag__/mtha' dmag rgya 'dre'i gnya' non chen po 'di/__deng sang gi skabs su phrin las dus su bab pa yin ces/__lha rigs gter ston bde chen rol pa rtsal dang /__he ru kaHdpal mkhyen brtse ye shes rdo rje/__mi pham 'jam dpal dgyes pa sogs kyis gsungs shing /__sgrub thabs mchod gsol sogs dgongs pa'i gter las brdol ba mang du bzhugs pa dang /__gzhan yang 'jig rten dbang phyug karma pa bcu bzhi dang /__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/__kong sprul yon tan rgya mtsho sogs kyi tshig don phun sum tshogs pa'i mchod gsol dang /__de dag gi tshig don la dpyod pas skyes bu chen po 'di yi rnam thar cha tsam rtogs la/__mdor na rje btsun 'jam dpal dpa' bo ye shes sgyu ma'i rol gar gdon mi za ba ni yang dag pa'i nges pa tshad ma'o/__/chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]