Category:Replies to Questions - dris lan

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreReplies to Questions - dris lan

All pages tagged with the genre Replies to Questions - dris lan.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-09-TA-002མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་དྲི་བ་གནང་བའི་ལན་བཅས།9925-33JKCL-KABUM-09-TA-002.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-003སྣང་བ་སེམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལས་དྲི་བའི་ལན་བྱིས་པའི་མཚར་རྩེད།9835-42JKCL-KABUM-09-TA-003.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-006དེའང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཅན་འདི་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོར།9865-72JKCL-KABUM-09-TA-006.pdf
JKCL-KABUM-12-NA-009ཀཿཐོག་དགེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བདུད་ཕུར་གྱི་བསྙེན་ཡིག་དང་སྒྲུབ་ཁོག་མཛད་པ་རྩོལ་གནང་སྐབས་ཀྱི་ཞུས་ལན།12637-42JKCL-KABUM-12-NA-009.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-007ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་དྲིས་ལན་ལས་ཁོལ་བཏུས་སོགས།328155-182JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-010ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་དྲིས་ལན་ལས་ཁོལ་བཏུས་སོགས།314213-226JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-005གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཏིག་གི་དྲིས་ལན།46121-126g.yu thog snying tigJKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-006ལམ་འབྲས་སྣང་གསུམ་དང་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་སོགས་སྣ་ཚོགས།414126-139JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-025མཁན་ཆེན་ངག་ཆོས་ཀྱིས་དྲིས་ལན་སྐོར་སོགས་ལས་ཁོལ་བཏུས།421380-400JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-026འདུས་པ་མདོའི་ཡབ་ཡུམ་ཁྲོ་མཁར་གྱི་དྲིས་ལན་སོགས་གསར་རྙིང་གི་སྔགས་ཕྱོགས་ཟིན་བྲིས་དང་ལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚོགས།410400-409JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-027བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་ཞབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སོགས་ཀྱི་དྲིས་ལན།412409-420JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001དྲིས་ལན་མདོར་བསྡུས་སྐོར།5671-67JKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-001དྲི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན་མདོར་བསྡུས་བརྗོད་པ།5142-15JKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-002གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་གཞན་གྱི་དྲིས་ལན་དུ་བརྗོད་པ་སོགས།5915-23JKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-003གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དྲིས་ལན་གྱི་ས་བོན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།5723-29JKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-004འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན།5829-36sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigJKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-001-005བྱིན་རྟེན་རིགས་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་ལན་མདོར་བསྡུས།53236-67JKW-KABUM-05-CA-001.pdf
JKW-KABUM-17-TSA-001-002སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་གསུང་སྒྲ་སྐོར་དྲིས་ལན་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་།17451-54JKW-KABUM-17-TSA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-005དགའ་ལྡན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་ཕུལ་བའི་འཕྲིན་ལན།20312-14JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-009མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་མཚོ་ཕུར་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་མདུན་ཕུལ་བའི་འཕྲིན་ལན།20423-26JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-010རིག་པར་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མ་ཏི་ཤྭ་རའི་མཆིད་ལན།20526-30JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-012ས་སྐྱོང་ལྷ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་དུ་ཕུལ་བའི་མཆིད་ལན།20432-35JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-015བླ་མ་དམ་པ་སཾ་གྷ་སཱ་ག་རར་ཕུལ་བའི་མཆིད་ལན།20237-38JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-016མཁས་བཙུན་རིགས་པར་སྨྲ་བ་མངྒ་ལའི་མདུན་དུ་ཕུལ་བའི་མཆིད་ལན།20338-40JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-018མཁས་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་པདྨའི་མཚན་ཅན་ལ་ཕུལ་བའི་མཆིད་ལན།20442-45JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-041དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དྷརྨ་ཏཱ་ར་ཕུལ་པའི་འཕྲིན་ལན།20375-77JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-042དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ངག་དབང་སྙན་གྲགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལན།20277-78JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-045མཆོག་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ལན།20380-82JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-046ཧོ་ཐོག་ཐུ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ཞབས་པད་དུ་ཕུལ་བའི་འཕྲིན་ལན།20182JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-047གསང་བདག་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་འཕྲིན་ལན།20382-84JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-050མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངེས་དོན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་པད་དུ་ཕུལ་པའི་འཕྲིན་ལན།20287-88JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-051བློ་གསལ་ཨཱ་ཡུ་རིནྡྲ་སིདྡྷརྠའི་འཕྲིན་ལན།20288-89JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-063བགྲང་ཡས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཞེས་པའི་དབུ་ཅན།203125-127JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-064ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། ཞེས་པའི་དབུ་ཅན།202127-128JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-078ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱག་གིས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། ཞེས་པའི་དབུ་ཅན།202148-149JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-20-WA-001-103བོད་གཞུང་ས་ནས་བཀའ་བརྟགས་ཞུས་ལན།205183-187JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
JKW-KABUM-24-YA-008གཏེར་ཆེན་རྣམ་ཐར་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲིས་ལན་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན་བསྐུལ་བའི་དྲི་བཞོན།2442257-298JKW-KABUM-24-YA-008.pdf

Debug data: