Full text list

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

<table class="smwtable-clean offwhite-bg th-nowrap tsdwiki-depth-1 w-100 mb-4 filterableContent"> <tr> <th>Text</th> <th>People</th> <th>Deity/Cycle/Genre</th> <th>Total pages</th> <th>Folios</th>

</tr> རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 9, 51.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 2 1a1 - 1b3 གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 9, 266-267.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa (gsang thig snying po'i skor gsum)
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg 4 1a1 - 2b2 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 11, 326-330.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur 19 1a - 5b3 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 13, 218-229.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paRecitation Manual - bsnyen yig 24 1a - 12b2 གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྡོར་སེམས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་ཕོ་ཉ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 1-2.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs 4 1a - 2b4 སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 3-24.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 43 1a - 22a4 སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་རྩེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 25-73.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 98 1a - 49b6 སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་སྙིང་བཅུད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 74-75.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer 3 1a1 - 2a3 སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་དབང་གི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 76-115.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur 80 1a - 40b6 བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 339-341.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 1a1 - 2a1 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 469-470.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 1a1 - 1b3 སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 417-418.) Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs 2 1a1 - 1b2 རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 419-448.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'donMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrubPreliminary Practices - sngon 'groRecitation Manual - bsnyen yigSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 30 1a - 15b5 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 449-552.) Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRecitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 104 1a - 52b5 རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 553-583.) Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur 31 1a - 16a3 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 585-604.) Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 20 1a - 10b5 ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 605-606.) Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: zab chos rig 'dzin thugs thig
2 1a1 - 1b5 སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 607-618.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maLiturgy - ngag 'don 12 1a - 6b3 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 619-629.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho gaRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsLiturgy - ngag 'don 11 1a - 6a2 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསང་བདག་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 61-62.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Vajra Songs - rdo rje'i glu 2 1a1 - 1b4 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 351.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorLineage Supplications - brgyud 'debs 1 1a1 - 1a6 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 353-407.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 55 1a - 28a2 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 409-426.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Activity Manual - las byangGuru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 18 1a - 9b1 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 427-435.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorLongevity Empowerment - tshe dbang 9 1a - 5a3 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 437-457.) Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorRecitation Manual - bsnyen yig 21 1a - 11a4 བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 120-122.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 31b4 - 32b2 རྡོར་སེམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 490-491.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Supplications - gsol 'debs 2 7b5 - 8a2 རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྐོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 481-515.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
35 1a - 18a6 རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 481-486.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Preliminary Practices - sngon 'groLiturgy - ngag 'don 6 1a - 3b5 རྡོར་སེམས་ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 486-496.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Recitation Manual - bsnyen yigSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsLiturgy - ngag 'don 11 3b5 - 8b6 རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 496-500.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig 5 8b6 - 10b3 རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 500-501.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'don 2 10b3 - 11a5 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 501-511.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub 11 11a5 - 16a2 རྡོར་སེམས་རུས་སྦྱོང་ཟིན་བྲིས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 511-513.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Notes - zin bris 3 16a2 - 17a1 དེའི་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་རབ་གནས་དང་ངག་འདོན་ལྡེབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 513-515.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho ga 3 17a1 - 18a6 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 517-521.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho gaLiturgy - ngag 'donSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 5 1a1 - 3a1 དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 14, 441-442.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dga' rab rdo rje'i snying tig (thugs dam zab pa skor bdun)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs 2 1a1 - 1b3 དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 14, 463-479.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dga' rab rdo rje'i snying tig (thugs dam zab pa skor bdun)
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig 17 1a - 9a6 བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རིགས་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་སྔགས་ཐོས་པས་གྲོལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 127-133.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Activity Practices - las tshogs 7 1a - 4a4 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 473-475.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs 3 1a - 2a3 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 477-529.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Activity Manual - las byangGuru Offering Texts- bla ma mchod paRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len 53 1a - 27a5 རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 531-549.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Activity Manual - las byangGuru Offering Texts- bla ma mchod pa 19 1a - 10a1 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 551-560.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'donMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub 10 1a - 5b4 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ངེས་གསལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 334-336.) Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje sems dpa'
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs 3 13b3 - 14b2 </table>