JKW-KABUM-01-KA-002-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ།
Wylie title bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa kun+dA'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 22, Pages 120-122 (Folios 31b4 to 32b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa kun+dA'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 120-122. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rdo rje sems dpa'
Colophon

ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཉུང་དུ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་སྐབས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཛ་ཡནྟུ།།

ces bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa nyung du 'di'ang gzhon nu ab+hA yas lhag pa'i lha 'di nyid kyi nyams len la brtson skabs gsol ba btab pa dza yan+tu

[edit]
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུནྡའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་བཛྲ་སཏྭཱ་ཡ། གང་སྐུ་ཟླ་བའི་རྡུལ་གྱིས་བྱུགས་པ་ལྟའི། །མཚན་གྱི་སྤྲིང་ཡིག་འཛུམ་ཟེར་ལྷུང་ཙམ་གྱིས། །སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་བཟའ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༡ །ཁྱོད་གསུང་ཐབས་ཤེས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སྒྲ། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་འཁོར་ལོར་འདུས་པ་ལས། །གསང་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་རླབས་ཕྲེང་ཅན། །ལས་ཉོན་རྒྱུར་བཅས་འཁྲུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༢ །ཁྱོད་ཐུགས་གཟུང་འཛིན་སྒྲ་གཅན་ལས་གྲོལ་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་ཉིན་མོར་བྱེད། །རྟག་པར་གཟུགས་སྐུའི་མཁའ་དབྱིངས་ལ་རོལ་པས། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་སྟུག་པོ་སྤྲོ་ལ་འདུད། ༣ །གསང་གསུམ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་རུ། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་ལ་འདུད། ༤ །གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་གདེངས་ཀ་གཡོ་བའི་འོད། །གང་ལ་རེག་ན་སྒྲིབ་པའི་མུན་འཕྲོག་ནས། །ཕན་བདེའི་འབྱོར་པའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་མཛད་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༥ །གང་ཡང་ལན་གཅིག་དྲན་པའི་མདུན་ས་རུ། །སྡིག་ཏོའི་གཡུལ་གྱི་ཕྲུ་མ་མི་གནས་ན། །ཤིན་ཏུ་གུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་འགུགས་ལ་སོམ་ཉི་ཅི། ༦ །དེ་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་དད་པའི་ཆུ་རྡུལ་གྱིས། །རབ་བརླན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྟེང་འཐུང་དཀར། །ཐར་པའི་ཕྱོགས་སུ་གྲོལ་བའི་འཛུམ་ཕྲེང་དེས། །ཀུན་ཡིད་དགའ་བའི་སིམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག ༧ །དཀར་མིན་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་དམ་བཅིངས་པའི། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཞགས་པས་མནར་བ་ཀུན། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་དཀྲོལ་ནས་མངོན་མཐོ་དང་། །ངེས་ལེགས་ཐེམ་སྐས་མཆོག་ལ་འཛེགས་གྱུར་ཅིག ༨ །ཁྱད་པར་བསླབ་གསུམ་ཉིན་མོའི་རྡུལ་ཕྲེང་གིས། །རིག་གྲོལ་ཨུཏྤལ་འདབ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་མོད། །ཁ་ན་མ་ཐོའི་མུན་པ་ལས་རྒྱལ་ཏེ། །ཡང་དག་ལམ་གྱི་སྦྲང་རྩིས་འཁྱུད་པར་ཤོག ༩ །དེ་ལྟར་བདག་གི་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རབ་ཏུ་གུས་པས་བསྟོད་པའི་ཟླ་ཤེལ་གྱིས། །ཉོན་ཡིད་ཤེས་བྱའི་བག་ཆགས་མུན་བཅོམ་སྟེ། །སྐུ་བཞིའི་ཀུནྡཱའི་ཕྲེང་བ་བཞད་གྱུར་ཅིག ༡༠ །ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཉུང་དུ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་སྐབས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །། ༈
[edit]

bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa kun+dA'i do shal/__ bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa kun+da'i do shal ces bya ba/__na mo badz+ra satwA ya/__gang sku zla ba'i rdul gyis byugs pa lta'i/__/mtshan gyi spring yig 'dzum zer lhung tsam gyis/__/sgrib gnyis mun pa bza' ba'i dpal yon can/__/bcom ldan rdo rje sems la phyag 'tshal lo/__1__/khyod gsung thabs shes A li kA li'i sgra/__/longs spyod yongs rdzogs 'khor lor 'dus pa las/__/gsang sngags yi ge brgya pa'i rlabs phreng can/__/las nyon rgyur bcas 'khrud la phyag 'tshal lo/__2_/khyod thugs gzung 'dzin sgra gcan las grol kyang /__/snying rjes zhi la mi gnas nyin mor byed/__/rtag par gzugs sku'i mkha' dbyings la rol pas/__/mkhyen brtse'i 'od zer stug po spro la 'dud/__3__/gsang gsum mi zad rgyan gyi 'khor lo che/__/rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo ru/__/kha sbyor yan lag bdun ldan dkyil 'khor gtso/__/rnam pa kun gyi mchog dang ldan la 'dud/__4_/gtsug tor nor bu'i gdengs ka g.yo ba'i 'od/__/gang la reg na sgrib pa'i mun 'phrog nas/__/phan bde'i 'byor pa'i dpal gyis phyug mdzad phyir/__/sangs rgyas kun gyis bsngags pa khyod la 'dud/__5__/gang yang lan gcig dran pa'i mdun sa ru/___/sdig to'i g.yul gyi phru ma mi gnas na/__/shin tu gus pa'i gsol 'debs lcags kyu yis/__/phan bde'i dge mtshan 'gugs la som nyi ci/__6__/de phyir mchog tu dad pa'i chu rdul gyis/__/rab brlan byang chub spyod pa'i steng 'thung dkar/__/thar pa'i phyogs su grol ba'i 'dzum phreng des/__/kun yid dga' ba'i sim pa thob gyur cig__7_/dkar min las kyis 'khor bar dam bcings pa'i/__/sdug bsngal gsum gyi zhags pas mnar ba kun/__/thugs rje'i phyag gis dkrol nas mngon mtho dang /__/nges legs them skas mchog la 'dzegs gyur cig__8_/khyad par bslab gsum nyin mo'i rdul phreng gis/__/rig grol ut+pal 'dab brgya 'byed pa'i mod/__/kha na ma tho'i mun pa las rgyal te/__/yang dag lam gyi sbrang rtsis 'khyud par shog__9_/de ltar bdag gi bcom ldan rdo rje sems/__/rab tu gus pas bstod pa'i zla shel gyis/__/nyon yid shes bya'i bag chags mun bcom ste/__/sku bzhi'i kun+dA'i phreng ba bzhad gyur cig__10_/ces bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa nyung du 'di'ang gzhon nu ab+hA yas lhag pa'i lha 'di nyid kyi nyams len la brtson skabs gsol ba btab pa dza yan+tu//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]