JKW-KABUM-12-NA-014-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོར་སེམས་རུས་སྦྱོང་ཟིན་བྲིས།
Wylie title rdor sems rus sbyong zin bris JKW-KABUM-12-NA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 14, Text 6, Pages 511-513 (Folios 16a2 to 17a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdor sems rus sbyong zin bris. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 511-513. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-01-KA-010
[edit]
རྡོར་སེམས་བདག་བསྐྱེད་ས་ཏྭ་༦༠༠ཡིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའམ། ༢༡ མདུན་བསྐྱེད་དེ་མཚུངས། ལས་སྦྱོར་ཡིག་བརྒྱ་སྔགས་ཤམ་ཅན་ཉེར་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བས་བྱེ་མ་སྔགས། བུམ་བཟླས་ཡིག་བརྒྱ་ཕྲེང་སྐོར་ལས་མི་ཉུང་བས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་འོད་ཞུ་རྗེས། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ནས་སྐོང་བ། བདག་འཇུག་ལ་སྡོམ་བཟུང་བསྡུས་པ། སྦྱོར་བ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་བྱེད་བཞག །བདག་འཇུག་གྲུབ་ནས་རུས་སྦྱོང་ལ་འཇུག །བཅའ་གཞི་གཞུང་ལྟར་བསྒྲིག །སྦྱོང་བ་ཞིག་བྱེད་སྲོལ་གནས་ལུང་ལྟར། དེ་ནས་རུས་བུའི་སྟེང་དུ་སོགས་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ། བཟླས་པ་ཡིག་དྲུག་༦༠༠ཡིག་བརྒྱ་༡༠༠ཙམ། མཐར་ཁྲུས་དུག་དབྱུང་བཅས་གནས་ལུང་ལྟར། མཐར་ཤིས་བརྗོད། འདི་རིགས་ལ་རོལ་མོ་བཅས། དེ་ནས་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ། ཡིག་དྲུག་སྟོང་། ཡིག་བརྒྱ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་བ། དེ་འདྲ་ཚར་གསུམ། མཐར་བྱེ་མ་བྲབ། ཡིག་བརྒྱ། རྩ་རིག །མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་རེ་ཙམ་ལ་ལས་སྦྱོར་སྔགས་བཏབ་པ་བཅས་ཀྱི་མཐར། བཟང་སྤྱོད་ལྟ་བུའི་སྨོན་ལམ་དང་། བཀྲ་ཤིས་རོལ་མོ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། དེ་ནས་གཏོར་བསྔོ། ཚོགས་སོགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་། །འདོན་ལུགས་བཟླས་གྲངས་སོགས་འདི་ལྟར་ཟླ་འཛིན་དང་བསྟུན་དགོས་པས་ཚར་ཚོད་ཙམ་ཞིག་བྲིས་པ་ལས་ཚད་ལྡན་བྱེད་ན་རབ་གྲྭ་པ་ཞལ་གྲངས་བརྩི་བའི་ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་ཐེར། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡིག་དྲུག་འབུམ་ཐེར། ཡིག་བརྒྱ་ཁྲི་རེ་ཙམ་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་རེད། གཞུང་གསལ་ལྟར་ན་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བཅས་པའི་རྗེས་བུམ་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ནས་རུས་སྦྱོང་ལ་འཇུག་ཆོག་པར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་ཆོག་རྒྱུའང་གཞིར་བཅས་ཀྱང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་མཆོད་ཚང་མ་བྱས་ན་བསགས་སྦྱོང་དུ་འགྲོ་བས་ལེགས། དེ་ལྟར་གྲུབ་བསྟུན་རུས་པ་ཉུང་ཙམ་རྟེན་འདུས་ཆོས་སྨན། རིན་པོ་ཆེ། སྨན་སྣ་སོགས་བསྲེ་ནས་ཤིན་ཏུ་འདུར་བ་ཞིབ་པ་དར་ཚགས་ལ་དྲང་། དེ་ལ་རྟེན་འདུས་སོགས་བསྲེ་ནས་འདམ་འཐགས་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་བྱས་རྗེས་འཇིམ་པ་དང་བསྲེ་ནས་སཱཙྪ་ཆེ་བ་ཉེར་ལྔ་བཏབ་ནས་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་གསེར། བར་མཚམས་ལྔ་ཚན་རེ་ལ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་གིས་ཕྱེ། ཞབས་སྟེགས་གང་མཛེས། གདབ་ལུགས་རེ་རེ་བཞིན་ཆོ་ག་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་གཞིར་བཅས། འཇིམ་པ་ཕྲན་བུ་ལྷག་སོང་ན་སཱཙྪ་དཀྱུས་མ་བཏབ་ནས་དཀར་འདྲ་གསོལ། རྗེས་སུ་ཚ་ཁང་ལྟ་བུ་གང་རུང་དུ་བཞག་ན་ཆོག་རྒྱུ་རེད། ། ༈
[edit]

rdor sems rus sbyong zin bris/ rdor sems bdag bskyed sa twa 600yig brgya lnga bcu'am/_21_mdun bskyed de mtshungs/__las sbyor yig brgya sngags sham can nyer gcig las mi nyung bas bye ma sngags/__bum bzlas yig brgya phreng skor las mi nyung bas legs par bsgrub 'od zhu rjes/__ye shes sku mchog nas skong ba/__bdag 'jug la sdom bzung bsdus pa/__sbyor ba sdig sgrib dag byed bzhag__/bdag 'jug grub nas rus sbyong la 'jug__/bca' gzhi gzhung ltar bsgrig__/sbyong ba zhig byed srol gnas lung ltar/__de nas rus bu'i steng du sogs bzlas dmigs gsal btab la/__bzlas pa yig drug 600yig brgya 100tsam/__mthar khrus dug dbyung bcas gnas lung ltar/__mthar shis brjod/__'di rigs la rol mo bcas/__de nas bzlas dmigs gsal btab la/__yig drug stong /__yig brgya brgya las mi nyung ba/__de 'dra tshar gsum/__mthar bye ma brab/__yig brgya/__rtsa rig__/mi 'khrugs pa'i gzungs rnams brgya rtsa re tsam la las sbyor sngags btab pa bcas kyi mthar/__bzang spyod lta bu'i smon lam dang /__bkra shis rol mo bcas kyis grub/__de nas gtor bsngo/__tshogs sogs mthar dbyung ngo /__/'don lugs bzlas grangs sogs 'di ltar zla 'dzin dang bstun dgos pas tshar tshod tsam zhig bris pa las tshad ldan byed na rab grwa pa zhal grangs brtsi ba'i yig brgya 'bum ther/__de ltar ma grub kyang yig drug 'bum ther/__yig brgya khri re tsam 'gro dgos rgyu red/__gzhung gsal ltar na bdag bskyed bsdu ldang bcas pa'i rjes bum pa zhig bsgrub nas rus sbyong la 'jug chog par gsungs pas de ltar chog rgyu'ang gzhir bcas kyang /__gong du bshad pa ltar sgrub mchod tshang ma byas na bsags sbyong du 'gro bas legs/__de ltar grub bstun rus pa nyung tsam rten 'dus chos sman/__rin po che/__sman sna sogs bsre nas shin tu 'dur ba zhib pa dar tshags la drang /__de la rten 'dus sogs bsre nas 'dam 'thags lta bu cung zad byas rjes 'jim pa dang bsre nas sAts+tsha che ba nyer lnga btab nas mchod rten rnams la gser/__bar mtshams lnga tshan re la dkar ser dmar ljang mthing gis phye/__zhabs stegs gang mdzes/__gdab lugs re re bzhin cho ga dang ldan pa dgos pa gzhir bcas/__'jim pa phran bu lhag song na sAts+tsha dkyus ma btab nas dkar 'dra gsol/__rjes su tsha khang lta bu gang rung du bzhag na chog rgyu red/__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]