JKW-KABUM-14-PHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i brgyud 'debs bde chen sprin phung JKW-KABUM-14-PHA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 27, Pages 441-442 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i brgyud 'debs bde chen sprin phung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 441-442. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ (dga' rab rdo rje'i snying tig)
Parent Cycle ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ (thugs dam zab pa skor bdun)
Deity rdo rje sems dpa'
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SI-019
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa'i yi ge pa ni sde snod 'dzin pa lung rtogs bstan pa'i nyi mas bgyis pa dge legs su gyur cig

[edit]
༅། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔ་གང་ཆེན་མཚོ། །སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ། །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ཞབས། །ཟབ་གཏེར་མཛོད་འཛིན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རིགས་དྲུག་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་གཞི་ལུས་ལྷ་སྐུར་དག །ཐབས་ལམ་ཟབ་མོས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་རྫོགས། །འབྲས་བུ་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེའི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

dga' rab snying thig gi rdor sems brgyud 'debs/

  1. /_/dga' rab rdo rje'i snying tig las/__yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i brgyud 'debs bde chen sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/

rigs kun khyab bdag ston pa kun tu bzang /__/longs spyod rdzogs sku rigs lnga gang chen mtsho/__/sprul pa'i gar mdzad dga' rab rdo rje la/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/rtsa gsum kun 'dus pad+ma saM b+ha wa/__/ye shes mkha' 'gro'i gtso mo mtsho rgyal yum/__/'jig rten mig gcig bai ro tsa na la/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/'jam dpal rdo rje khri srong yab sras zhabs/__/zab gter mdzod 'dzin mchog gyur bde chen gling /__/bka' drin mnyam med rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/stong nyid dbyings las ye shes rang shar ba/__/dkyil 'khor gtso mchog dpal ldan rdo rje sems/__/rigs drug zhi khro 'dus pa'i lha tshogs la/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/snod bcud yongs rdzogs rdo rje dbyings kyi lha/__/snang grags rtog tshogs sku dang ye shes sprin/__/bsam yas sgyu 'phrul dra ba'i 'khor lo la/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/dad dang nges 'byung byang chub sems gnyis 'byongs/__/smin byed dbang thob dam tshig rnam par dag__/bla ma'i byin rlabs snying la 'jug par shog__/bskyed pa'i rim pas gzhi lus lha skur dag__/thabs lam zab mos rlung sems dbu mar rdzogs/__/'bras bu rnam grol ye shes rdzogs pa che'i/__/go 'phang tshe 'dir smin par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa'i yi ge pa ni sde snod 'dzin pa lung rtogs bstan pa'i nyi mas bgyis pa dge legs su gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]