thugs dam zab pa skor bdun

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ (thugs dam zab pa skor bdun)

12 Texts

ཏ་
24
201-207
རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བདག་འཇུག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rtsa gsum tshe'i zab pa las/ bdag 'jug 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
25
208-228
རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པའི་ལྷ་སྔགས་ལ་བསྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
rtsa gsum tshe yi zab pa'i lha sngags la bsten pa'i las bzhi'i sbyin sreg 'chi med bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
26
229-239
གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག།
gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
27
240-249
གསུམ་པ་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག།
gsum pa dbang gi sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
28
250-260
བཞི་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག།
bzhi pa drag po'i sbyin bsreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
པ་
4
57-72
ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གཟེར།
zab pa skor bdun las/ 'jam dpal tshe bdag nag po 'khor lo gsum gyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zab gsang gnam lcags thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཕ་
27
441-442
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i brgyud 'debs bde chen sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
28
443-461
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub thabs dang phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa bde chen myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
29
463-479
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.4
149-153
དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།
dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.8
208-223
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་འཆར་འབེབས།
zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las/ nor sgrub kun 'khyil mched gsum gyi rjes gnang gi cho ga dge legs 'dod dgu'i 'char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.4
231-233
དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཟིན།
dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)