gnyags dz+nyA na ku mA ra

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་
Nyak Jñānakumara(b. 8th Century - )

44 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 3-24.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
43 1a - 22a4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་རྩེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 25-73.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
98 1a - 49b6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་སྙིང་བཅུད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 74-75.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
3 1a1 - 2a3
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་དབང་གི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 76-115.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
80 1a - 40b6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད་གསང་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 116-151.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
71 1a - 36a3
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་བྱང་གསལ་བ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 152-156.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: History Texts - lo rgyus
10 1a - 5b5
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 157-177.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
41 1a - 21a5
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 178-188.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsInitiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chogRoot Treasure - gter gzhung
21 1a - 11a6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 189-201.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
25 1a - 13a4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 202-229.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
56 1a - 28b5
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 230-238.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
17 1a - 9a4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 239-242.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
8 1a - 4b6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 20, 243-253.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: ma hA kA la seng ge'i gdong
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsRoot Treasure - gter gzhung
22 1a - 11b2
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 1-3.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
5 1a - 3a6
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 4-31.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsActivity Manual - las byang
56 1a - 28b5
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་བདུད་འདུལ་དཔལ་ཆེན་རྔམ་པའི་བཞད་སྒྲ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 32-37.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 1a - 6b5
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་བསྡེབས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 38-66.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Activity Manual - las byang
57 1a - 29a3
ཚེ་སྒྲུབ། བདག་མདུན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 67.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
2 1a2 - 1b2
ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་དམིགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 68.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
2 1a1 - 1b3
གཉགས་ཕུར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་ཛཔ་དགོངས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 69.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsMantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
2 1a1 - 1b2
ལས་སྦྱོར་ཛཔ་དམིགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 70.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsMantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
1 1a1 - 1a5
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 71-75.)
Author: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 1a - 5b6
རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 76.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Genre: Vajra Songs - rdo rje'i glu
1 1a1 - 1a5
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ཕྲིན་ལས་སྲོག་ཏིག།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 77-80.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
8 1a - 4b6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་སྙིང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 81-85.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
9 1a - 5a6
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་གཏོང་ཚུལ་ཟུར་འདེབས་གནམ་ལྕགས་འཕྲུལ་འཁོར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 86-96.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: ma hA kA la seng ge'i gdong
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Protector Rituals - gsol mchodSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyanActivity Manual - las byang
22 1a - 11b2
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 97-100.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
7 1a - 4a4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྐྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 101-107.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
14 1a - 7b3
གཉགས་ཕུར་སྔགས་བྱང༌།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 108.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
2 1a1 - 1b3
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་རིན་ཆེན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་འཕྱང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 109-152.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
87 1a - 44a5
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 153-180.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Averting or Dispelling Rites- zlog paTorma-offering Rituals - gtor chog
56 1a - 28b5
འགུགས་པ། ན་མོ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 181.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
2 1a1 - 1b4
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 192-189.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
16 1a - 8b4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱད་གདོན་དཔུང་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་མཁར་རྫོང་།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 190-200.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rje mo siM ha'i zhal
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
22 1a - 11b6
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུག་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན་འཇོམས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 201-204.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rje mo siM ha'i zhal
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
8 1a - 4b3
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་མཐའ་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕས་རྒོལ་ཀུན་འཇོམས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 205-217.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rje mo siM ha'i zhal
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Averting or Dispelling Rites- zlog pa
26 1a - 13b6
དྲག་པོའི་ཧོམ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 218.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rje mo siM ha'i zhal
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
2 1a1 - 1b3
ཆེད་བརྗོད། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་རྩ་བ་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 219.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
2 1a1 - 1b5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཉགས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་ཆེན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 21, 220-305.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
171 1a - 86a4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 22, 1-65.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
129 1a - 65a5
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 22, 66-73.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Notes - zin brisRecitation Manual - bsnyen yig
15 1a - 8a5
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་གོ་དོན་སྙིང་པོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 22, 74-77.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Daily Practice - rgyun khyerNotes - zin bris
8 1a1 - 4b2
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་གཉིས་སྒོ་འབྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 22, 78-79.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Notes - zin brisTorma-offering Rituals - gtor chog
3 1a1 - 2a4
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ༔
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 23, 459-465.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: gnyags dz+nyA na ku mA ra
Deity: rje mo siM ha'i zhal
Cycle: snyan brgyud snying gi gsang mdzod
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsDaily Practice - rgyun khyer
7 1a - 4a6

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་
Name in Gyatsa (Wylie) gnyags lo ye shes gzhon nu
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 378 to 379, folio 19b2 to 20a5
Biography
[edit]

གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡར་ལུང་ཤེར་པའམ་འཕྱོས། རུས་ལས་མིང་དུ་ཆགས་པ་གཉགས་སྟག་སྒྲ་ལྷ་སྣང་། སྲུ་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། མགྲིན་པ་ན་སྨེ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད། མཚན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་བཏགས། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁྱེན་རབ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། བི་མ་ལ། བཻ་རོ། གཡུ་སྒྲ་རྣམས་བསྟེན་པས་བཀའི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་པས། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དང་པོ་གཉགས་ལ་བབས་ཞེས་འབྱུང་། གཙོ་བོར་ཕུར་པ་ལ་མངོན་རྟགས་བརྙེས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་གྲུབ། ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཞེས་ཕྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དུས་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་དབུས་ཀྱི་ཆེ་མཆོག་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པས། གསང་མཚན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་ཏེ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བཀའ་བབས། སྒྲུབ་གནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཆུ་བཏོན་པ་ད་ལྟའང་ཡོད། ཡང་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཡེར་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་བྱ་རོག་ཞིག་ཏུ་བརྫུས་ནས་གྲོགས་པོའི་རྩར་བྱོན་པས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་ངོ་མཁྱེན་པས། སླར་རྔ་མོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་མཆོག་དབྱངས་ལ་སྤྱང་རབ་བྱུང་གསུངས་སྐད་དེ། དབེན་པ་དེར་དེང་སང་ཡང་བྱ་རོག་རྫོང་དུ་གྲགས། བཀའ་བབས་མི་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་གཉགས་མི་བགྲང་བའང་འདུག་སྟེ། དབང་པོའི་སྡེས་ཀྱང་བགྲང་བར་མ་གནང་ཡང་འདིར་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ལྟར་བྲིས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར། སློབ་མ་སོག་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོགས་དཔལ་གྱི་བུ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་དང་། དབོན་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡར་སྟོད་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། བྱ་རོང་ཨེ་ཡི་སྨན་པ་ཉི་འོད་གསལ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པར་སྣང་།

[edit]

gnyags lo ye shes gzhon nu ni/_'khrungs yul yar lung sher pa'am 'phyos/_rus las ming du chags pa gnyags stag sgra lha snang /_sru bza' mgon skyid gnyis kyi sras su 'khrungs/_mgrin pa na sme ba rdo rje rgya gram gyi tshul du yod/_mtshan rgyal ba'i blo gros su btags/_mkhan chen bo d+hi satwa las rab tu byung zhing bsnyen par rdzogs/_mkhyen rab bsam gyis mi khyab pas mdo sngags kyi chos mang du bsgyur/_slob dpon chen po/_bi ma la/_bai ro/_g.yu sgra rnams bsten pas bka'i chu bo bzhi 'dus pas/_snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa dang po gnyags la babs zhes 'byung /_gtso bor phur pa la mngon rtags brnyes pas rdzu 'phrul gyi mthu grub/_phur pa gnyags lugs zhes phyis kyi bar du dar rgyas che ba dang /_slob dpon chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur dus rgyal po dang lhan cig dbus kyi che mchog la me tog phog pas/_gsang mtshan dri med zla shar te bdud rtsi sman gyi bka' babs/_sgrub gnas yar lung shel brag nas rdzu 'phrul gyis sgrub chu bton pa da lta'ang yod/_yang ngan lam rgyal ba mchog dbyangs dang lhan cig yer par sgrub pa mdzad pas grub pa thob ste bya rog zhig tu brdzus nas grogs po'i rtsar byon pas rgyal ba mchog dbyangs kyis kyang ngo mkhyen pas/_slar rnga mo chung ngu zhig tu sprul nas bskor ba lan gsum byas nas mchog dbyangs la spyang rab byung gsungs skad de/_dben pa der deng sang yang bya rog rdzong du grags/_bka' babs mi brgyad kyi dus gnyags mi bgrang ba'ang 'dug ste/_dbang po'i sdes kyang bgrang bar ma gnang yang 'dir bka' brgyad bder 'dus ltar bris so/_/gang ltar yang mdo sgyu sems gsum gyi bstan pa'i mnga' bdag tu gyur/_slob ma sog po dpal gyi ye shes sogs dpal gyi bu brgyad du grags pa dang /_dbon rgyud rnams las kyang phrin las rgya cher byung /_'di'i rnam 'phrul yar stod ra mo shel sman dang /_bya rong e yi sman pa nyi 'od gsal sogs sprul pa'i gter ston ci rigs pa byon par snang