JKW-KABUM-12-NA-014-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ།
Wylie title rgyal tho bsdus pa JKW-KABUM-12-NA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 14, Text 4, Pages 500-501 (Folios 10b3 to 11a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal tho bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 500-501. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-01-KA-010
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so

[edit]
རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་ཐོའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནིཿ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པས་མཆོད་པ་དང་། ཆོ་ག་ལྟར་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམས། ཨོཾ་དྡྲྀཥྚ་རཥྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻརཱུ་ཌྷཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻརཱུ་པ་ཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིདྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་ཙ་ཏུ་རྨ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེན་གཟིགས་པ་པོ། །ཡུམ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས། །ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཅེས་བསྟོད། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། གོང་གི་སྔགས་བཞིའི་མཐར་སུ་པྲ་ཏིཥྛས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། གནས་འདིར་ཉིན་མོ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། ཐོ་ལེན་སྐབས་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་བྱིན་རླབས་གོང་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན་མི་དགོས། གཏོར་མ་དང་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་བཅོལ་མཐར། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ནོངས་བཤགས། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སོགས་གཤེགས་གསོལ་བྱ། བཀྲ་ཤིས་གང་རིགས་བརྗོད་ནས་མཆོད་གཏོར་གཙང་སར་གཤེགས། ཐོ་བླངས་ནས་དབེན་པར་བཞག་གོ། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །། ༈
[edit]

rgyal tho bsdus pa/ rgyal tho bsdus pa bzhugs so/__/rgyal tho'i mdun du mchod gtor bshams/__ra~M ya~M kha~M/__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po niH__kun bzang mchod pa'i sprin lta bus:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da AHhU~M zhes pas mchod pa dang /__cho ga ltar gtor ma byin gyis brlabs/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi phyogs bzhi nas rgyal po chen po sde bzhi 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten dang dbyer med du bzhugs par bsams/__oM d+dr-iSh+Ta raSh+ta ya swA hA/__oM bairU D+hakA ya swA hA/__oM bairU pa k+ShA ya swA hA/__oM bai shra ma nA ya swA hA/__sa pa ri wA ra i daM ba lid+ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__oM tsa tu rma hA rA dza sa pA ri wa ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hAs mchod/__zab cing rgya chen gzigs pa po/__/yum 'khor srung dang 'phags skyes po/__/spyan mi bzang dang rnam thos sras/__/shar lho nub byang phyogs bzhi yi/__/rgyal chen bzhi la phyag 'tshal bstod/__ces bstod/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__sogs kyis phrin las bcol/__gong gi sngags bzhi'i mthar su pra tiSh+Thas brtan bzhugs bya/__gnas 'dir nyin mo sogs kyi bkra shis brjod/__tho len skabs mchod gtor bshams la byin rlabs gong ltar spyan 'dren mi dgos/__gtor ma dang mchod bstod phrin bcol mthar/__ma rnyed yongs su ma tshang sogs nongs bshags/__oM khyed kyis sogs gshegs gsol bya/__bkra shis gang rigs brjod nas mchod gtor gtsang sar gshegs/__tho blangs nas dben par bzhag go/__/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so//_//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]