JKW-KABUM-12-NA-014-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
Wylie title dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab JKW-KABUM-12-NA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 14, Text 5, Pages 501-511 (Folios 11a5 to 16a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Source Author(s) ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ (o rgyan bstan 'dzin rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 501-511. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-01-KA-010, JKW-KABUM-15-BA-029
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-006
Colophon

།ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་དགོངས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། ད་ལྟར་ཞལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། ཚེ་འདིའི་ཕ་མས་གཙོ་བྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་དབུགས་འབྱིན་ལྷག་བསམ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བས་གཞི་བཟུང་། རང་བྱུང་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་མདོ་ཁམས་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གི་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའི་འདུས་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་མྱོང་གྲོལ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་འགྲེལ་བར་འཛུག་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གྲོལ་ལམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གསལ་བདེར་སྤེལ་བའི་དགེ་བས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rje btsun bla ma dam pa zhi bar gshegs pa rnams kyi zab dgongs 'od gsal gyi dbyings su rdzogs shing /__da ltar zhal bzhugs pa rnams zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang /__tshe 'di'i pha mas gtso byas mkha' khyab kyi yid can thams cad dpal rdo rje sems dpa'i go 'phang rin po cher dbugs 'byin lhag bsam gcig tu dkar bas gzhi bzung /__rang byung pad+ma'i sgrub gnas mdo khams mkha' 'gro phug gi bsam gtan bsgom pa'i 'dus sde o rgyan 'od gsal theg mchog gling du tshul 'di lta bu'i myong grol sgrub mchod dang 'grel bar 'dzug pa'i skabs su nye bar mkho bas mtshams sbyar te/__smin gling mkhan chen o rgyan bstan 'dzin rdo rjes mdzad pa'i grol lam gsum gyi man ngag lhan thabs las zur du phyung ste cung zad gsal bder spel ba'i dge bas ji ltar smon pa'i don thams cad yid bzhin tu 'grub par gyur cig__/sarba mang+ga laM b+ha ba tu/

[edit]
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭཱ་ཡ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག །མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་གྲོལ་ལམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལས། དཔའ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔཿ མཆོག་གྲུབ་གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་དང་༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་རྫས་སྨན་ཕབས་རྣམས༔ རྩ་བའི་རྫས་ཏེ་སྟོབས་བསྐྱེད་པ༔ བཟང་དྲུག་འབྲས་བུ་གསུམ་ལ་སོགས། བདུད་རྩི་མཆོག་རྒྱུད་བཞིན་སྦྱར་ནས༔ ཡུངས་ཀར་འབྲུ་དགུའི་ཚད་དུ་དྲིལ༔ མཚན་ལྡན་ཕོ་མོའི་ཐོད་པར་བླུག༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ནི། འབྲས་བཟང་པོ་ཆུ་ཁྲུས་བྱས་པའི་ཕྱེ་མ་བྲེ་གསུམ་གྱི་ཚེ་ན། ཨ་རུ་གསེར་མདོག་རྡོག་བཅུ་ལ། སྐྱུ་རུ་ར་སུམ་ཅུ། བ་རུ་ར་རྡོག་བཅུ། ཛཱ་ཏི། ལི་ཤི། སུག་སྨེལ། གུར་གུམ། ཅུ་གང་། ཀ་ཀོ་ལ་སྟེ་བཟང་པོ་དྲུག་སོ་སོ་ནས་ཞོ་དོ་ཙམ་རེ་དང་། ཙནྡན་དཀར་དམར། གིའུ་ཝཾ། ཁ་ཆེ་རྣམས་ཞོ་རེ་ཙམ། དེ་ཕྱིན་སྨན་གཞན་མང་པོ་བཏང་ཀྱང་རོ་ནུས་ལ་གནོད་པས། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་གྱིས་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་ཕོན་ཆེ་ཙམ་བཏབ་ཕྱིན་དེ་ལ་མ་འདུས་པ་མེད་ཅིང་། ཕབ་གཏའ་ནི། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གདུང་རུས་རིང་བསྲེལ་རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་། སེལ་མེད་ཀྱི་གོང་མ་དག་གི་སྒྲུབ་རྫས་རིལ་བུ་རྣམས་སོ། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ནི། བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་ལ་ཡོད་པ་དེས་འཐུས་པར་མཛད་པས་གསར་དུ་མི་དགོས། དེ་ལྟར་རྫས་དེ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བསྣུར་ཞིང་འདྲེས་པར་སྦོལ་བའི་ཕྱེ་མ་ལ་ཟན་གཡོས་ཏེ། རིལ་བུ་ཡུངས་ཀར་འབྲུ་དགུ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཙམ་གྱི་ཚད་དུ་དྲིལ་ལ། གྲིབ་སྐམ་བྱས་ནས་མཚལ་གྱིས་ཁ་དོག་དམར་པོར་བསྒྱུར། དེ་ཉིད་དར་གྱི་ཁུག་མར་བླུགས་པ་མཚན་ལྡན་༡༢ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་སྟེང་༡༡འོག་ཁ་སྦྱོར་གྱི་བར་དུ་བཅུག །ཕྱི་ནས་དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་བའི་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་དྲིལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་སྲད་བུས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་ལ་བགེགས་བསྐྲད། ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ། རང་དང་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་ལ་རས་བྲིས་སམ་རྡུལ་ཚོན་གང་རུང་གི་རེ་ཁཱ་དཀར་པོས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཞིག་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་བཀོད། མཐའ་མཆོད་གཏོར་གྱིས་བསྐོར་ལ་སྤྲོ་ན་རྒྱན་བཀོད་སོགས་མཐོང་བརྒྱུད་བཞིན་བྱའོ། །དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་གཞི་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཏང་བ་ནས་བཟུང་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པའི་མཇུག་གི་བྱ་བ་གསོལ་བ་གདབ། ཉེར་བསྡུ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་བའི་བར་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། མདུན་རྟེན་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤོདྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་བསངས་སྦྱང་། མདུན་རྟེན་མི་དམིགས་སྟོང་པར་གྱུར་དེ་དང་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་། །ཨ་ལས་ཐོད་པའི་སྣོད་ནང་དུ། །པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྙིང་པོ་ལ། །དབུས་སུ་ཨོཾ་མཱུྃ་དཀར་གསལ་འཚེར། །ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ལྃ་མཐིང་སྔོན་འབར། །ལྷོ་རུ་ཏྲཱྃ་མྃ་གསེར་མདོག་ཅན། །ནུབ་ཏུ་ཧྲཱིཿབྃ་ལེ་རྒན་མདངས། །བྱང་དུ་ཨཿཏྲཱྃ་མརྒད་མདོག །འོད་འབར་ས་བོན་བཅུ་པོ་ཉིད། །རིམ་བཞིན་ཡོངས་གྱུར་ལྟེ་བའི་དབུས། །བ་ལང་ཤ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཤར་དུ་མཆོག་ཆེན་མི་ཤ་དང་། །བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ། །ཁྱི་ཤ་དང་ནི་ཤ་ཆེན་པོ། །ནུབ་ཏུ་རྟ་ཤ་མཚན་ལྡན་མའི། །པདྨའི་རཀྟ་བྱང་དུ་ནི། །གླང་ཆེན་ཤ་དང་དྲི་ཆུ་དང་། །སོ་སོའི་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པའི། །སྟེང་དུ་དཀར་གསལ་ཟླ་དཀྱིལ་ལཿ རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེར་གྱུརཿ སྤྲོ་བསྡུས་དེ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདསཿ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་མདོགཿ ཞི་ཚུལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབརཿ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིནཿ གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེནཿ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅནཿ པང་དུ་སྙེམས་མ་གྲི་གུག་དངཿ ཐོད་པ་འཛིན་པས་མགུལ་ནས་འཁྱུདཿ དར་དཔྱངས་རིན་ཆེན་ཅོད་པན་སོགསཿ རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡནཿ མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བའོཿ ཞེས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་གྱུར་སོགས། གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས། སྤྱན་འདྲེན། དབང་བསྐུར། མཆོད་བསྟོད་རྣམས་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་བྱས་ནས་མྱོང་གྲོལ་ལ་གཟུངས་ཐག་གཏད་ལ་ཛཔྲ་དམིགས་ནི། །རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ། །སོང་བས་འོག་གི་རླུང་གཡོས་ཤིང་། །མེ་སྦར་ཐོད་པའི་དམ་རྫས་ཁོལ། །དཀར་དམར་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་ཞུ། །རླངས་པས་ཡབ་ཡུམ་ཆགས་པ་བསྐུལ། །མཉམ་སྦྱོར་དགའ་བའི་འོད་དང་སྒྲས། །སངས་རྒྱས་ཚད་མེད་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཞལ་ཞུགས་ཐིག་ལེར་ཞུ་བ་ཉིད། །མཁའ་གསང་ལས་ནི་བདུད་རྩི་ལ། །མཚོ་ལ་ཁ་བ་བབས་པ་བཞིན། །ཐིམ་ནས་རྗེས་ཆགས་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ཡབ་ཡུམ་ཐིག་ལེའི་ངོ་བོར་ཞུ། །དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་གྱུར། ཞེས་པའི་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་དང་བཅས་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་མཐར། ཨོཾཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ་ཞིང་། ཐུན་འཇོག་པ་ན་ཡིག་བརྒྱ་དབྱངས་བཅས། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི༴ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི༴ བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི༴ དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི༴ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི༴ མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ༴ དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར༴ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ༔ བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་རྐང་གླིང་ཐོད་རྔ། བཤུག་གླུ། དར་སྣ་ལྔའི་གཡབ་དར་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བྱིན་དབབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུས་ཉིན་ཐུན་གཉིས་དང་། མཚན་ཐུན་གཉིས་སམ། ཡང་ན་ཐོ་རེངས། སྔ་དྲོ། །དགོང་ཀ །སྲོད་ཐུ་ཐུན་བཞི་ལ་གང་ལྟར་བྱེད་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཟླ་བས་ཞག་བདུན་སོགས་དུས་དང་། ཁྲི་འབུམ་སོགས་ཀྱི་གྲངས་རང་གི་ནུས་པ་དང་མཚམས་པར་བྱའོ། །དེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ནི། རྫས་ལ་འོད་འཕྲོ་བ་དང་། དྲི་བཟང་པོ་འཐུལ་བ་དང་། སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོགས་པ་དང་། མང་པོར་འཕེལ་ཞིང་རིལ་བུའི་གྲངས་འཕར་བ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་བཟང་པོ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་གྲངས་དུས་མཚན་མ་གསུམ་གང་གི་ཚེ་ནའང་སྒྲུབ་པ་ཐེམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། རོལ་མོའི་འཚམས་རྔམས་དང་བཅས་ཏེ་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་༣༽རཀྵ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་མེའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་བར་མཚམས་མེད་པར་བཅིངས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་མས་བྱིན་དབབ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། སོགས་ཀྱིས་བཤགས་པ་བྱ། དེ་ནས་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་༡༠༠སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་སྦྲེལ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་བཟླ་ཞིང་། མཐར་སྨན་གཏོར་རཀྟས་མངའ་གསོལ་བ་ནི། གཙང་དམེའི་དྲི་རྟོག་ཀུན་བྲལ་བའི། སོགས་དང་། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་མཆོད་ནས། སྒྲུབ་རྟེན་བྷནྦྷ་ཁ་སྦྱོར་གནས་བཞིར་གཏུག་ཅིང་། ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེཿ བདག་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ སྐྱེ་རྒ་ན་དང་འཆི་བ་སོགསཿ འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལསཿ མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྐྱོབས་ཤིགཿ སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིངཿ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའིཿ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིགཿ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་དམ་རྫས་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ལོངས་སྤྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ། ནོངས་པ་བཤགས། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལངས་ཏེ་གོ་བསྒོ། ལུས་སྲུང་། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་རྣམས་ལྷན་ཐབས་ཡན་ལག་མཛེས་རྒྱན་ལྟར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དམ་རྫས་དེ་ཉིད་སེར་སྣ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་ཞིར་བྱིན་པར་བྱ་སྟེ་གཞུང་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་དམ་རྫས་དེཿ གང་གིས་ཟོས་པས་ཉམས་ཆགས་སྦྱོང་༔ དམ་ཚིག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་ནས༔ འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གནས་སྐབས་སུ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བྱང་ཞིང་། ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་། གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པས་མཚོན་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གིས་གཙོ་བོར་མྱོང་གྲོལ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྦྲེལ་ན། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་བཤམས་པའི་སྐབས་སུ། མྱོང་གྲོལ་གྱི་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ལྡིང་ཁྲིའི་ཁར་བཀོད་ཅིང་། གཞན་སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་གཞུང་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱ། དངོས་གཞིར་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། ཚོགས་བསགས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་ཞིང་། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཟིན་པའི་མཚམས་མདུན་རྟེན་བསངས་སྦྱང་ནས་བརྩམས་ཏེ། མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བའོ༔ ཞེས་པའི་བར་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་གྲུབ་རྗེས། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་གྱུར་པའི་སོགས་གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནས་བཟུང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། བུམ་བཟླས་འོད་ཞུའི་བར་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་ལྷན་ཐབས་སྦྱར་ཏེ་བཟླས་པ་འོས་མཚམས་དང་བཅས་བྱ། དེ་ནས་མྱོང་གྲོལ་ལ་གཟུངས་ཐག་གཏད་ལ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ སོགས་ཛཔ྄་དམིགས་གསལ་བཏབ་ཏེ་བཟླས་པ་ཐུན་དུ་བཅད་པའི་མཚམས་བྱིན་འབེབས་བཅས་གོང་ལྟར་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ནས་བཟུང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་ལྷན་ཐབས་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་ཉམས་སུ་བསྟར་ཞིང་། སྐབས་སུ་ཉུལ་ལེའི་བགེགས་ལ་ཕུར་པ་གདབ་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཏུ་གསུང་མི་ཆག་པའི་བཟླས་པ་བྱ་ཚུལ་སོགས་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ། སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་རྫོགས་པའི་ཐུན་ཐ་མའི་ཚེ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བའི་བར་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་གྲུབ་རྗེས། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བྱ་ཞིང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱད། དོན་ཏུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལའང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་ཅི་རིགས་པ་སྦྱིན་ཞིང་། དམིགས་བསལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་དགོས་ནའང་སྐབས་འདིར་བྱས་ལ། གཏོང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་ནས་བརྩམས་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་གཞུང་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་དགོངས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། ད་ལྟར་ཞལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། ཚེ་འདིའི་ཕ་མས་གཙོ་བྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་དབུགས་འབྱིན་ལྷག་བསམ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བས་གཞི་བཟུང་། རང་བྱུང་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་མདོ་ཁམས་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གི་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའི་འདུས་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་མྱོང་གྲོལ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་འགྲེལ་བར་འཛུག་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གྲོལ་ལམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གསལ་བདེར་སྤེལ་བའི་དགེ་བས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab/ dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab ces bya ba/_na mo gu ru badz+ra sa twA ya/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i man ngag__/ma bsgom sangs rgyas grol lam gsum gyi ya gyal/__myong grol bdud rtsi ril bu sgrub pa'i lag len ni/__gzhung rtsa ba las/__dpa' bo sha lnga bdud rtsi lngaH__mchog grub gdung dang ring bsrel dang :__bdud rtsi sgrub rdzas sman phabs rnams:__rtsa ba'i rdzas te stobs bskyed pa:__bzang drug 'bras bu gsum la sogs/__bdud rtsi mchog rgyud bzhin sbyar nas:__yungs kar 'bru dgu'i tshad du dril:__mtshan ldan pho mo'i thod par blug:__zhes gsungs pa ltar lag len du bstar ba ni/__'bras bzang po chu khrus byas pa'i phye ma bre gsum gyi tshe na/__a ru gser mdog rdog bcu la/__skyu ru ra sum cu/__ba ru ra rdog bcu/__dzA ti/__li shi/__sug smel/__gur gum/__cu gang /__ka ko la ste bzang po drug so so nas zho do tsam re dang /__tsan+dan dkar dmar/__gi'u waM/__kha che rnams zho re tsam/__de phyin sman gzhan mang po btang kyang ro nus la gnod pas/__bdud rtsi sman gyi sgrub pa'i lag len tshad ldan gyis sbyar ba'i bdud rtsi chos sman phon che tsam btab phyin de la ma 'dus pa med cing /__phab gta' ni/__mchog gi dngos grub brnyes pa rig 'dzin bla ma'i gdung rus ring bsrel rnam snang mi bskyod de bzhin gshegs pa'i 'phel gdung /__sel med kyi gong ma dag gi sgrub rdzas ril bu rnams so/__/sha lnga bdud rtsi lnga ni/__bdud rtsi chos sman la yod pa des 'thus par mdzad pas gsar du mi dgos/__de ltar rdzas de rnams zhib tu bsnur zhing 'dres par sbol ba'i phye ma la zan g.yos te/__ril bu yungs kar 'bru dgu gcig tu dril ba tsam gyi tshad du dril la/__grib skam byas nas mtshal gyis kha dog dmar por bsgyur/__de nyid dar gyi khug mar blugs pa mtshan ldan 12pho mo'i thod pa steng 11'og kha sbyor gyi bar du bcug__/phyi nas dkar mthing ser dmar ljang ba'i dar tshon sna lngas dril/__tshon skud sna lnga'i srad bus rgya gram du bcings la bgegs bskrad/__khrus gsol rgyas bsdus ji ltar rigs par bya/__rang dang kha sprod du stegs bu khebs ldan la ras bris sam rdul tshon gang rung gi re khA dkar pos pad+ma 'dab ma brgyad pa zhig bris pa'i dbus su many+dzi la bkod/__mtha' mchod gtor gyis bskor la spro na rgyan bkod sogs mthong brgyud bzhin bya'o/__/de nas brgyud pa'i gsol 'debs sngon tu 'gro bas gzhi bgegs kyi gtor ma btang ba nas bzung bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa'i mjug gi bya ba gsol ba gdab/__nyer bsdu/__thun mtshams kyi lhar ldang ba'i bar cho ga rnam grol lam bzang lhan thabs dang bcas pa las ji ltar 'byung ba bzhin legs par grub nas/__mdun rten la bsang chu 'thor zhing /__oM ma hA kro d+hi shwa rI sarba dra byaM shod+ha ya hU~M phaT/__oM ma hA shun+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+ha ba At+ma ko\u0f85 haM/__zhes bsangs sbyang /__mdun rten mi dmigs stong par gyur de dang rlung me thod sgyed steng /__/a las thod pa'i snod nang du/__/pad+ma 'dab bzhi'i snying po la/__/dbus su oM mU~M dkar gsal 'tsher/__/shar du hU~M la~M mthing sngon 'bar/__/lho ru trA~M ma~M gser mdog can/__/nub tu hrIHba~M le rgan mdangs/__/byang du aHtrA~M margad mdog__/'od 'bar sa bon bcu po nyid/__/rim bzhin yongs gyur lte ba'i dbus/__/ba lang sha dang byang chub sems/__/shar du mchog chen mi sha dang /__/bdud rtsi dri chen lho phyogs su/__/khyi sha dang ni sha chen po/__/nub tu rta sha mtshan ldan ma'i/__/pad+ma'i rak+ta byang du ni/__/glang chen sha dang dri chu dang /__/so so'i sa bon gyis mtshan pa'i/__/steng du dkar gsal zla dkyil laH__rig pa hU~M las rdo rjer gyuraH__spro bsdus de nyid bcom ldan 'dasaH__rdo rje sems dpa' zla ba'i mdogaH__zhi tshul mtshan dang dpe byad 'baraH__phyag g.yas rdo rje thugs kar 'dzinaH__g.yon pas dril bu dku la brtenaH__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung canaH__pang du snyems ma gri gug dngaH__thod pa 'dzin pas mgul nas 'khyudaH__dar dpyangs rin chen cod pan sogasaH__rgyan chas bcu gsum dag dang ldanaH__mtha' yas 'od zer spro ba'oH__zhes dam tshig pa bskyed pa nas/__de ltar yongs su gsal bar gyur sogs/__gnas gsum byin rlabs/__spyan 'dren/__dbang bskur/__mchod bstod rnams bdag bskyed bzhin byas nas myong grol la gzungs thag gtad la dzapra dmigs ni/__/rang nyid lhar gsal thugs ka nas/__/'od zer gzungs thag la 'khril te/__/song bas 'og gi rlung g.yos shing /__/me sbar thod pa'i dam rdzas khol/__/dkar dmar 'od kyi gong bur zhu/___/rlangs pas yab yum chags pa bskul/__/mnyam sbyor dga' ba'i 'od dang sgras/__/sangs rgyas tshad med spyan drangs nas/__/zhal zhugs thig ler zhu ba nyid/__/mkha' gsang las ni bdud rtsi la/__/mtsho la kha ba babs pa bzhin/__/thim nas rjes chags mnyam sbyor bas/__/yab yum thig le'i ngo bor zhu/__/dam tshig rdzas dang ro gcig gyur/__zhes pa'i dmigs pa'i 'phro 'du dang bcas snying po yi ge brgya pa'i mthar/__oMdz+nyA na a mr-i ta AHhU~M swA hA/_zhes btags pa bzla zhing /__thun 'jog pa na yig brgya dbyangs bcas/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i=__mthu rtsal dbyung ba'i=__byin gyis rlob pa'i=__dbang mchog bskur ba'i=__dngos grub stsol ba'i=__mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob=__dbang chen dbang bskur=__dngos grub mchog stsol:__bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__/ces dang yig brgya'i mthar/__oM dz+nyA na a we sha ya a AH__ra ra ra ra tsA la ya tsA la ya hU~M AHha dz+haiMH__zhes rol mo'i sgra dang rkang gling thod rnga/__bshug glu/__dar sna lnga'i g.yab dar sogs kyi sgrub pa'i yo byad rnams la byin dbab bo/__/de lta bus nyin thun gnyis dang /__mtshan thun gnyis sam/__yang na tho rengs/__snga dro/__/dgong ka__/srod thu thun bzhi la gang ltar byed kyang sngags sgra rgyun ma chad par bzla bas zhag bdun sogs dus dang /__khri 'bum sogs kyi grangs rang gi nus pa dang mtshams par bya'o/__/de'i tshe sgrub pa'i rtags ni/__rdzas la 'od 'phro ba dang /__dri bzang po 'thul ba dang /__sgra snyan par sgrogs pa dang /__mang por 'phel zhing ril bu'i grangs 'phar ba sogs kyi rtags bzang po 'byung ngo /__/de ltar grangs dus mtshan ma gsum gang gi tshe na'ang sgrub pa thems nas dngos grub blang ba ni/__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra kro d+ha dz+wa la maN+Da la phaT phaT phaT ha la ha la ha la hU~M/__zhes brjod cing gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__rol mo'i 'tshams rngams dang bcas te bgegs bskrad/__oM badz+ra rak+Sha 3)rak+Sha hU~M/__zhes pas steng 'og phyogs mtshams thams cad rdo rje srung ba'i gur khang me'i 'od zer 'phro bas bar mtshams med par bcings te cis kyang mi shigs par gyur par bsams la srung 'khor bsgom/__'phags mchog thugs rje mas byin dbab/__/ye shes sku mchog rang bzhin dkyil 'khor 'dir/__sogs kyis bshags pa bya/__de nas sgrub rdzas kyi dngos grub thams cad 'od zer gyi rnam pas rang la thim par gyur par bsam la yig brgya'i mthar/__oM dz+nyA na a mr-i ta 100sarba sid+d+hi hU~M/__zhes sbrel ba brgya stong sogs bzla zhing /__mthar sman gtor rak+tas mnga' gsol ba ni/__gtsang dme'i dri rtog kun bral ba'i/__sogs dang /__sha lnga bdud rtsi'i snying po can:__sogs kyis rgyas par mchod nas/__sgrub rten b+han+b+ha kha sbyor gnas bzhir gtug cing /__oM/__dpal ldan rdo rje sems dpa' cheH__bdag la rjes su chags par mdzod:__skye rga na dang 'chi ba sogasaH__'jigs rung srid pa'i sdug bsngal lasaH__mgon po khyod kyis bdag skyobs shigaH__sdig pa kun las rnam grol zhingaH__yang dag ye shes sems dpa' che'iH__sku gsung thugs su bdag sgrubs shigaH__sa ma ya sid+d+hi a la la hoH__zhes rol mo'i sgra dang bcas pas dngos grub blang zhing /__lha 'od du zhu ba'i dam rdzas bdud rtsir gyur par bsams la longs spyad par bya'o/__/de nas mchod pa rnams kha gsos la gtang rag gi mchod bstod rgyas par bya/__nongs pa bshags/__ye shes pa rnams rten la brtan bzhugs dang /__dam tshig gi dkyil 'khor bsdus la thun mtshams kyi lhar langs te go bsgo/__lus srung /__bsngo smon/__shis brjod rnams lhan thabs yan lag mdzes rgyan ltar mtha' rgyas su bya'o/__/de lta bu'i dam rdzas de nyid ser sna med pa'i sems bskyed bzang pos sems can thams cad la khyab brdal du spel zhir byin par bya ste gzhung las/__de lta bu'i dam rdzas deH__gang gis zos pas nyams chags sbyong :__dam tshig dngos grub kun thob nas:__'pho med bde chen 'grub par 'gyur:__zhes gnas skabs su dam tshig nyams chag gtso bor gyur pa'i sdig sgrib thams cad lhag med du byang zhing /__phrin las bzhi dang /__grub pa chen po brgyad la sogs pa'i thun mong gi dngos grub thams cad thob pa dang /__mthar thug bde ba chen po kha sbyor yan lag bdun ldan dpal rdo rje sems dpa'i go 'phang dka' ba med par 'grub pas mtshon phan yon bsam gyis mi khyab par gsungs so/__/de dag gis gtso bor myong grol chig dril du sgrub tshul tsam yin la/__gal te sgrub mchod dang sbrel na/__sbyor ba yo byad bshams pa'i skabs su/__myong grol gyi thod pa kha sbyor rnams dkyil 'khor gyi dbus su lding khri'i khar bkod cing /__gzhan sgrub pa'i yo byad thams cad gzhung ltar tshogs par bya/__dngos gzhir bsnyen pa'i rnal 'byor sngon tu 'gro bas/__tshogs bsags sgrub pa'i rnal 'byor gyi tshogs zhing /__dam tshig pa bskyed zin pa'i mtshams mdun rten bsangs sbyang nas brtsams te/__mtha' yas 'od zer spro ba'o:__zhes pa'i bar gong du smos pa ltar grub rjes/__de ltar yongs su gsal bar gyur pa'i sogs gnas gsum byin rlabs nas bzung dkyus gcig tu byas la/__bum bzlas 'od zhu'i bar cho ga'i gzhung dang lhan thabs sbyar te bzlas pa 'os mtshams dang bcas bya/__de nas myong grol la gzungs thag gtad la/__rang nyid lhar gsal thugs ka nas:__sogs dzapa? dmigs gsal btab te bzlas pa thun du bcad pa'i mtshams byin 'bebs bcas gong ltar dang /__thun mtshams su/__ye shes sku mchog nas bzung bsngo smon shis brjod kyi bar cho ga'i gzhung dang lhan thabs sbyar te rgyas par nyams su bstar zhing /__skabs su nyul le'i bgegs la phur pa gdab pa dang /__khor yug tu gsung mi chag pa'i bzlas pa bya tshul sogs mthong brgyud ltar shes par bya/__sgrub pa'i zhag grangs rdzogs pa'i thun tha ma'i tshe brtan ma skyong ba'i bar gyi cho ga rnams grub rjes/__dngos grub blang ba gong du smos pa ltar bya zhing dam tshig gi rdzas la longs spyad/__don tu gnyer ba rnams la'ang dngos grub kyi skal ba ci rigs pa sbyin zhing /__dmigs bsal dbang bskur ba sogs dgos na'ang skabs 'dir byas la/__gtong rag gi mchod bstod nas brtsams sgrub pa'i rjes kyi bya ba rnams gzhung ltar rgyas par bya'o/__/zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rje btsun bla ma dam pa zhi bar gshegs pa rnams kyi zab dgongs 'od gsal gyi dbyings su rdzogs shing /__da ltar zhal bzhugs pa rnams zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang /__tshe 'di'i pha mas gtso byas mkha' khyab kyi yid can thams cad dpal rdo rje sems dpa'i go 'phang rin po cher dbugs 'byin lhag bsam gcig tu dkar bas gzhi bzung /__rang byung pad+ma'i sgrub gnas mdo khams mkha' 'gro phug gi bsam gtan bsgom pa'i 'dus sde o rgyan 'od gsal theg mchog gling du tshul 'di lta bu'i myong grol sgrub mchod dang 'grel bar 'dzug pa'i skabs su nye bar mkho bas mtshams sbyar te/__smin gling mkhan chen o rgyan bstan 'dzin rdo rjes mdzad pa'i grol lam gsum gyi man ngag lhan thabs las zur du phyung ste cung zad gsal bder spel ba'i dge bas ji ltar smon pa'i don thams cad yid bzhin tu 'grub par gyur cig__/sarba mang+ga laM b+ha ba tu//_//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]