JKW-KABUM-01-KA-004-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོར་སེམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་མ།
Wylie title rdor sems la gsol 'debs phyogs bcu dus gsum ma JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 21, Pages 490-491 (Folios 7b5 to 8a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdor sems la gsol 'debs phyogs bcu dus gsum ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 490-491. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity rdo rje sems dpa'
Colophon

།ཨི་དཾ་སརྦ་ཤིཥྱཱ་ཎཾ་ཏྲི་མུ་ཁ་བི་ཤུདྡྷཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

i daM sarba shiSh+yA NaM tri mu kha bi shud+d+haM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྡོར་སེམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་མ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མི་ཕྱེད་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །བདག་གི་སྡིག་ལྟུང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་དང་། །བར་ཆད་དབང་གིས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི། །སྐུ་གསུམ་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཀུན། །འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་བསྡམ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པའི། །དོན་ཡོད་རྣམ་བཞིས་རྟག་ཏུ་མཉེས་བགྱིད་ན། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ནས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཤོག །ཨི་དཾ་སརྦ་ཤིཥྱཱ་ཎཾ་ཏྲི་མུ་ཁ་བི་ཤུདྡྷཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

rdor sems la gsol 'debs phyogs bcu dus gsum ma/__ phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi/__/mi phyed 'od gsal thugs kyi ye shes sku/__/dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa' la/__/snying nas gsol ba 'debs so brtse bas dgongs/__/bdag gi sdig ltung spyi dang khyad par du/__/mi shes nyon mongs bag med ma gus dang /__/bar chad dbang gis dpal ldan bla ma yi/__/sku gsum thugs dang 'gal ba'i nyes pa kun/__/'gyod pa chen pos bshags shing phyin chad bsdam/__/lus ngag yid gsum longs spyod dang bcas pa'i/__/don yod rnam bzhis rtag tu mnyes bgyid na/__/sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol nas kyang /__/byang chub bar du 'bral med rjes 'dzin shog__/i daM sarba shiSh+yA NaM tri mu kha bi shud+d+haM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information