Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjeFull text list

གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Minling Terchen Gyurme Dorje(1646 - 1714) 
Minling Terchen was a great tertön and the founder of Mindroling Monastery. His father was Sangdak Trinlé Lhundrup (1611-1662) and his mother was Yangchen Drolma. He was born on the tenth day of the second month of the Fire Dog year. Together with his brother Lochen Dharmashri, he played an important role in the transmission of the Nyingma Kama, bringing together the Rong lineage of Central Tibet and the Kham lineage of Eastern Tibet. The two brothers also compiled the terma collection known as the Döjo Bumzang, which was a precursor of the Rinchen Terdzö. Terdak Lingpa established Mindroling Monastery in 1676. (Source: Rigpa Wiki)

37 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 6, 22-48.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: gsang ba ye shes
Cycle: thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
54 1a - 27b6
ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ་བསྟོད་པ་མན་དཱ་ར་བའི་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 575-580.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Genre: Verses of Praise - bstod pa 6 1a1 - 3b6
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 589-592.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Genre: Verses of Praise - bstod pa 4 1a1 - 2b2
ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དྲི་མེད་འོད་སྣང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 8, 77-128.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Cycle: zab chos rig 'dzin thugs thig
Genre: Notes - zin brisContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yigDzogchen - rdzogs pa chen po
52 1a1 - 26b1
རྒྱུན་བསངས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ལ་གསལ་བྱེད་བསྣོན་ཆ་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་པ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 319-331.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Genre: Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsangSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan 13 1a1 - 7a2
སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 417-418.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 419-448.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'donMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrubPreliminary Practices - sngon 'groRecitation Manual - bsnyen yigSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
30 1a - 15b5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 449-552.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRecitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
104 1a - 52b5
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 553-583.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
31 1a - 16a3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 585-604.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
20 1a - 10b5
ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 605-606.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: zab chos rig 'dzin thugs thig
Genre: Descent of Blessings - byin 'bebs
2 1a1 - 1b5
སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 607-618.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maLiturgy - ngag 'don
12 1a - 6b3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 619-629.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho gaRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsLiturgy - ngag 'don
11 1a - 6a2
དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 631-646.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: dam can
Genre: Revelations - gter maTorma-offering Rituals - gtor chog
16 1a - 8b2
སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 647-648.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: sngags srung ma
Cycle: Rdzogs chen a ti zab don snying po
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
2 1a1 - 1b6
གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 649-650.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: gter srung
Genre: Protector Rituals - gsol mchodRevelations - gter ma
2 1a1 - 1b3
སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 75-79.)
Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Genre: Prayers - smon lamRevelations - gter ma 5 1a1 - 3a6
བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 239-247.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Cycle: dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenmedicinal pills ritual - sman mchod
9 1a - 5a3
ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 199-214.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Genre: Verses of Praise - bstod pa 16 71a2 - 78b2
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྐོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 481-515.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
35 1a - 18a6
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 481-486.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Preliminary Practices - sngon 'groLiturgy - ngag 'don
6 1a - 3b5
རྡོར་སེམས་ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 486-496.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Recitation Manual - bsnyen yigSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsLiturgy - ngag 'don
11 3b5 - 8b6
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 496-500.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
5 8b6 - 10b3
རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 500-501.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'don
2 10b3 - 11a5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 501-511.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
11 11a5 - 16a2
རྡོར་སེམས་རུས་སྦྱོང་ཟིན་བྲིས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 511-513.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Notes - zin bris
3 16a2 - 17a1
དེའི་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་རབ་གནས་དང་ངག་འདོན་ལྡེབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 513-515.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho ga
3 17a1 - 18a6
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 517-521.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Consecration Rituals - rab gnas cho gaLiturgy - ngag 'donSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
5 1a1 - 3a1
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 205-248.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Dalai Lama, 5th
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu (dag snang rgya can)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
44 1a - 22b5
ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེར་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 481-488.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: nyang ral nyi ma 'od zer
Deity: gu ru drag po
Cycle: gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
8 10a5 - 13b1
རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 506-509.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Cycle: zab chos rig 'dzin thugs thig
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
4 22b4 - 24a2
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 551-560.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Liturgy - ngag 'donMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
10 1a - 5b4
བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 219-227.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub 9 1a - 5a6
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 109-111.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje mkha' 'gro
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
3 55a5 - 56a3
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཚན་གཉིས་བཅས་ལྡེབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 111-115.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje mkha' 'gro
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
5 56a3 - 58a5
སྔགས་སྲུང་མའི་སྲོག་འཁོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 213-214.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: e ka dzA TI
Cycle: Rdzogs chen a ti zab don snying po
Genre: Cakra and Amulet Designs - 'khor lo - srung 'khor
2 48a1 - 48b6
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྟོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 383-386.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharVajra Songs - rdo rje'i gluVerses of Praise - bstod pa 4 20a6 - 21b4

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Name in Gyatsa (Wylie) gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 472 to 477, folio 66b5 to 69a5
Biography
[edit]

ཆོས་ལོག་ཁྲིམས་རལ་དམ་ཉམས་ལུང་པ་གང༔ ལྷ་མིའི་གནས་སུ་གཏམ་ངན་གྲགས་པས་ཁྱབ༔ ཤ་འུག་སྟག་སྒོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཏེར་བདག་གླིང་པའམ། པདྨ་གར་དབང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་གསུང་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ། དབུས་གཡོ་རུ་གྲྭ་ནང་དར་རྒྱས་ཆོས་སྡིངས་སུ་མཐིང་མ་མྱོས་ཀྱི་རིགས་ལས་ཡབ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་འཚོའི་སྐྱེ་བ་ལྷ་འཛིན་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་ཁྱིའི་ལོར་མཚན་དཔེའི་པདྨོ་བཞད། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་པའི་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ལྔ་པ་ཆེན་པོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བའི་མཚན་ངག་དབང་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་པ་གསོལ། ཕྱི་མཐར་གཟིགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བའི་དབུགས་དབྱུང་ལྷག་པར་བསྩལ། ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ནོས། ཉིད་ལ་མངའ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཕལ་ཆེར་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ། གཞན་གསུང་སྤྲུལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་གསར་རྙིང་གི་ཡོངས་འཛིན་སུམ་ཅུ་ལྷག་པ་ལས་ཆོས་བཀའ་གསན་བཞེས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཡིག་གླེགས་བམ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་དང་རང་གི་གདན་སས་མཚོན་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། མཐའ་ཡས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་པདྨ་འོད་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་འགོ་གཅིག་པུར་གྱུར། བྱེ་བྲག་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་དང་དམ་རྫས་གེགས་མེད་པར་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ནས་བཟུང་རིམ་པར་ངམ་ཤོད་བྱིང་མདའི་ཨོ་དཀར་བྲག་ནས་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྙིང་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། གུ་རུ་དྲག་དམར་སྐོར་དང་གསུམ། ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་བྱང་འདབས་བྲག་རྒྱལ་མཚན་འདྲ་བར་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཤེགས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར། ཁྱད་པར་མོན་ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་དང་དམ་རྫས་རྟེན་གྱི་གཏེར་ཁ་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་མཛད་པས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་སོགས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བས་བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་བ་དང་བསྟུན་སྨིན་གྲོལ་འཆད་སྤེལ་འབྱམས་ཀླས་པ་དང་ཆོག་བསྒྲིག་མང་དུ་གནང་ནས་ཟབ་གཏེར་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་སྤེལ་་་་་བས། ཆོས་བདག་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེ། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས། ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང་རྩེ་གདོང་ཞབས་དྲུང་ཁུ་དབོན་སོགས་གདན་ས་གོང་འོག་གི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་དག །ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཚབ་དང་ཏྲེ་ཧོ་མཆོག་སྤྲུལ། འབྲི་གུང་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། སྟག་ལུང་པ་བསྟན་འཛིན་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ། འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། སྒམ་པོ་མཆོག་སྤྲུལ་དང་གདུང་རྒྱུད། ཆབ་མདོ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་། ངག་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་གངས་ཅན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བླ་ཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མདོ་ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། ཏཱ་བླ་གོང་འོག །ཀཿཐོག་རྒྱལ་སྲས། རྫོགས་ཆེན་གཉིས་པས་མཚོན་རྙིང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་མོ་ཆེས་ཞབས་ལ་མ་བཏུད་པ་མེད། ལྷག་པར་ཉིད་ཀྱི་གཅེན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཀྱང་ཆོས་འབྲེལ་སྣེ་ཟིན་ཙམ་གསན་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་མ་བཞུགས། ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཅུང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། སྐུའི་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཡིད་བཞིན་ལེགས་གྲུབ། རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་མཆེད་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདུས་པ་ཆེན་པོས་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ལས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཁུངས་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་འདི་ནས་མ་བརྒྱུད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པ་ཤིང་རྟ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས་ཀྱི་ཉི་དྲོས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་ནས་ས་སྤྱོད་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ནི་གསར་རྙིང་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཇོ་ཤངས་ཞི་གཅོད་བོ་དོང་པ་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་ཕྲ་བ་རྣམས་རང་སྟོབས་དང་གཞན་བསྐུལ་ལ་བརྟེན་གདམས་ངག་གི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྒོས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་མའི་བཤད་སྒྲུབ་དགུན་གྱི་ཆུ་བྲན་ལྟར་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བར་ཉེ་བ་ན་ཐུགས་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བཙལ་ནས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་སོགས་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་མ་གསར་སྤེལ་དང་། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་གཙོས་རིང་ལུགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རྨང་ནས་གསོས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཙོས་གཏེར་རྙིང་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིག་སོགས་གསུང་འབུམ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཆ་ཚང་བའི་སྨིན་གྲོལ་ལུང་རྒྱུན་ཁོ་བོས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ནོས་ཤིང་གཏེར་གསར་སྐོར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འཆད་སྤེལ་ཅི་ནུས་སུ་བགྱིས། ཡང་དག་སོ་ལུགས། རང་གཏེར་རྡོར་སེམས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་བཙུགས་པས་མཚོན་ཕྱོགས་འདིའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་བྱས་ཤིང་ད་དུང་ཡང་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་བྱེད་པར་སྨོན་ནོ། །རྗེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འགོད་འོས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གཏེར་འབྱུང་དང་བཅས་པ་ཤིན་དུ་ཁུངས་བཙུན་ཞལ་གསལ་ཅན་ཏུ་བཞུགས་པས་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ཏེ་ཕྱོགས་མཐོང་ཙམ་ཞིག་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་མཆེད་ཞལ་གདུང་རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་མཚན་དོན་དང་མཐུན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་འཁྲུལ་མེད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་རྒྱས་པ་འདི་གཅིག་པུའི་ངོ་མཚར་དང་བཀའ་དྲིན་ཕྱག་རྗེས་སུས་ཀྱང་འགྲན་བྱར་མ་གྱུར་པས་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་པའི་རང་གཞན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་སུ་་་་བཏགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་ཐུགས་མི་གཏོད་པར་བསྟན་པའི་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་འདིའི་རིང་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་གཞིར་བཞེངས་སུ་མཛད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།

[edit]

chos log khrims ral dam nyams lung pa gang:_lha mi'i gnas su gtam ngan grags pas khyab:_sha 'ug stag sgor sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan gter bdag gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gter bdag gling pa'am/_pad+ma gar dbang 'gyur med rdo rje ni/_lo chen bai ro tsa na'i gsung gi rnam par 'phrul pa/_dbus g.yo ru grwa nang dar rgyas chos sdings su mthing ma myos kyi rigs las yab gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul snga 'gyur bstan pa'i nyi ma chen po rig 'dzin phrin las lhun grub dang /_yum shel dkar rdo rje 'tsho'i skye ba lha 'dzin dbyangs can sgrol ma'i sras su shing pho khyi'i lor mtshan dpe'i pad+mo bzhad/_chung ngu nas dam pa'i rigs sad pa'i ngo mtshar bsam gyis mi khyab/_lnga pa chen por gtsug phud phul ba'i mtshan ngag dbang pad+ma bstan 'dzin zhes pa gsol/_phyi mthar gzigs pa'i rten 'brel dge ba'i dbugs dbyung lhag par bstsal/_yab rje dam pa las sdom pa gsum gyi bka' drin nos/_nyid la mnga' ba'i zab chos phal cher bum pa gang byor bstsal/_gzhan gsung sprul tshul khrims rdo rje/_rgyal dbang lnga pa rin po che gtsos gsar rnying gi yongs 'dzin sum cu lhag pa las chos bka' gsan bzhes mtha' yas pa gsan yig glegs bam gnyis su 'byung ba ltar dang /_bsam yas mchims phu dang rang gi gdan sas mtshon sgrub gnas rnams su thugs dam nyams bzhes mdzad pas dbang bzhi'i rtogs pa gong du 'phel ba'i tshul bstan nas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_mtha' yas pa'i chos kyi 'khor lo bskor ba dang gangs ri'i khrod kyi pad+ma 'od 'og min o rgyan smin grol gling rten dang brten par bcas pa gsar du bzhengs pa la brten nas snga 'gyur bshad sgrub kyi chu 'go gcig pur gyur/_bye brag zab gter gyi bka' babs tshul ni/_dgung lo bco brgyad par gter kha thams cad kyi thog ma brag dmar g.ya' ma lung nas bla ma rig 'dzin thugs tig gi chos dang dam rdzas gegs med par phyag tu son pa nas bzung rim par ngam shod bying mda'i o dkar brag nas slob dpon rnam gsum gyi snying thig rdzogs chen a ti zab don/_rdor sems thugs kyi sgrub pa/_gu ru drag dmar skor dang gsum/_yar lung shel brag gi byang 'dabs brag rgyal mtshan 'dra bar mkha' lding rgyal po'i brtul zhugs kyis gshegs te 'jam dpal gshin rje dregs pa 'joms byed kyi skor/_khyad par mon sha 'ug stag sgo bde chen ye shes kyi 'khor lo nas zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi chos dang dam rdzas rten gyi gter kha khrom gter du spyan drangs/_de rnams kyi gter sgrub tshul bzhin mdzad pas o rgyan yab yum gyis byin gyis brlabs shing rjes su bzung ba sogs dag pa'i gzigs snang bsam gyis mi khyab pa byung bas bka' rgya grol ba dang bstun smin grol 'chad spel 'byams klas pa dang chog bsgrig mang du gnang nas zab gter phrin las lhag par spel bas/_chos bdag slob ma'i tshogs kyang /_rgyal dbang lnga pa rin po che/_rig 'dzin pad+ma phrin las/_sa skya khri chen kun dga' bkra shis dang rtse gdong zhabs drung khu dbon sogs gdan sa gong 'og gi skyes chen de dag_/kaM tshang gi bstan 'dzin chen po rgyal tshab dang tre ho mchog sprul/_'bri gung dkon mchog phrin las bzang po/_stag lung pa bstan 'dzin srid zhi rnam rgyal/_'brug pa thams cad mkhyen pa/_sgam po mchog sprul dang gdung rgyud/_chab mdo rgyal ba 'phags pa lha dang /_ngag dbang mchog gi sprul sku sogs gangs can na yongs su grags pa'i bla chen phal mo che dang /_khams phyogs nas kyang mdo khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin/_tA bla gong 'og_/kaHthog rgyal sras/_rdzogs chen gnyis pas mtshon rnying phyogs kyi bstan 'dzin phal mo ches zhabs la ma btud pa med/_lhag par nyid kyi gcen rgyal sras bstan pa'i nyi mas kyang chos 'brel sne zin tsam gsan kyang sku tshe ring por ma bzhugs/_nang thugs kyi sras gcig pu g.yu sgra'i rnam 'phrul gcung lo chen d+harma shrI/_sku'i sras pad+ma 'gyur med rgya mtsho/_yid bzhin legs grub/_rin chen rnam rgyal mched sogs phun sum tshogs pa'i 'dus pa chen pos bshad sgrub phrin las rgya cher spel ba las da lta'i bar du snga 'gyur bka' gter khungs btsun gyi rgyun thams cad phyogs 'di nas ma brgyud pa med pa lta bur snang /_de lta bu'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i mdzad pa re zhig mthar phyin nas dgung lo re dgu pa shing rta hor zla gnyis pa'i tshes gnyis kyi nyi dros la ngo mtshar ba'i ltas dang rdzu 'phrul chen po mngon par 'du mdzad nas sa spyod pad+ma 'od kyi zhing khams chen por gshegs pa'i tshul bstan/_skyes chen dam pa 'di ni gsar rnying bstan pa yongs rdzogs la dngos dang brgyud nas bka' drin che ba ma zad/_jo shangs zhi gcod bo dong pa sogs chos rgyun phra ba rnams rang stobs dang gzhan bskul la brten gdams ngag gi srog mthud pa lta bu dang /_yang sgos snga 'gyur rnying ma bka' ma'i bshad sgrub dgun gyi chu bran ltar mi mngon par 'gyur bar nye ba na thugs stobs zhum pa med pa'i 'bad rtsol chen pos btsal nas sgrub dkyil sogs sngon med pa'i legs bshad du ma gsar spel dang /_mdo sgyu sems gsum gyi gtsos ring lugs rmad du byung ba rnams bshad sgrub las gsum gyi sgo nas bstan pa rmang nas gsos te da lta'i bar du rgya che la rgyun mi 'chad pa'i phrin las spel/_gter kha gong 'og gtsos gter rnying khyad par can rnams kyi chog bsgrig sogs gsung 'bum tshad thub kyi bstan bcos glegs bam bcu gsum bzhugs pa ste/_de rnams cha tshang ba'i smin grol lung rgyun kho bos kyang mi phyed pa'i dad pa dang bka' drin rjes su dran pas 'bad pa chen pos nos shing gter gsar skor gyi bsnyen sgrub dang 'chad spel ci nus su bgyis/_yang dag so lugs/_rang gter rdor sems sogs kyi sgrub pa'i rgyun btsugs pas mtshon phyogs 'di'i bstan pa la bya ba cung zad byas shing da dung yang ji srid 'tsho ba'i bar byed par smon no/_/rje 'di'i rnam thar cung zad rgyas par 'god 'os kyang phyi nang gsang ba'i rnam thar gter 'byung dang bcas pa shin du khungs btsun zhal gsal can tu bzhugs pas 'dir yi ges 'jigs te phyogs mthong tsam zhig snying por bsdus pa yin la/_don gyi snying po rje btsun chen po 'di nyid mched zhal gdung rgyud dang bcas pa'i bka' drin la brten gsang sngags rnying ma mtshan don dang mthun pa'i bshad sgrub las gsum 'khrul med tshad thub kyi rgyun ma nyams par gong 'phel du rgyas pa 'di gcig pu'i ngo mtshar dang bka' drin phyag rjes sus kyang 'gran byar ma gyur pas bstan pa la dgongs pa'i rang gzhan skyes chen rnams kyis kyang zab chos su btags pa nyi tshe ba tsam la thugs mi gtod par bstan pa'i sgrom chen po phyogs 'di'i ring lugs rgya cher spel bas snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa gzhir bzhengs su mdzad par gsol ba 'debs pa lags


Debug data: