ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་སྐོར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zab don rdo rje'i glu yi skor JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 12, Pages 352-641 (Folios 1a to 148a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu

112 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

78
559-562
ལམ་ཟབ་མོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་གཉིས་ཐིག་ལེ།
lam zab mo'i rdo rje'i thol glu grub gnyis thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
79
562-565
ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
yan lag bdun pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu 'khor lo'i mgon po dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
80
565-566
རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
rdo rje'i thol glu smin par byed pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
81
566-568
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན།
rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
82
568-570
རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང་།
rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
83
570-572
ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན།
zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
84
572-573
ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲ་དབྱངས།
shes rab phar phyin dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu spros bral sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
85
573-577
ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ།
lhan cig skyes pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu phyag rgya chen po'i thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
86
577-579
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་བསྡུས་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ།
'od gsal rdzogs pa chen po'i don bsdus don gyi rdo rje'i thol glu ye shes 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
87
579-582
སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས།
spros bral shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
88
582-585
ཟབ་དོན་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་ཐེམ་སྐས།
zab don bsdus pa'i rdo rje'i thol glu nges don them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
89
585-591
འདའ་དཀའ་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་མྱུར་ལམ་ཐེམ་སྐས།
'da' dka' ma'i rdo rje'i thol glu myur lam them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
90
591-594
གེགས་སེལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ།
gegs sel rdo rje'i thol glu rin po che'i drwa ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
91
594-597
བསྐྱེད་རྫོགས་བོགས་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་གཉིས་རོལ་མོ།
bskyed rdzogs bogs 'don rdo rje'i thol glu grub gnyis rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
92
597-600
སྨོན་པར་བྱ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་གྲུབ་པའི་ཟློས་གར།
smon par bya ba'i rdo rje'i thol glu pra Ni grub pa'i zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
93
600-602
ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་གླུ་དབྱངས།
shis par brjod pa'i rdo rje'i thol glu sprin dkar 'dzum pa'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
94
602-604
ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲགས་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན།
kun mkhyen sangs rgyas gnyis pa la gsol ba 'debs pa rdo rje'i thol glu grags stong sgyu ma'i gar mkhan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
95
604-608
བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཆུ་སྐྱེས་གཞོན་ནུ།
bde chen mtsho rgyal la bstod pa'i rdo rje'i thol glu bde stong chu skyes gzhon nu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
96
608-614
རང་གིས་རང་གྲོས་གདབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེན་པའི་འཁྲི་ཤིང་།
rang gis rang gros gdab pa'i rdo rje'i thol glu bden pa'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
97
614-615
བུམ་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
bum dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
98
615-616
གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
gsang dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
99
616-617
ཤེར་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
sher dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
100
617-618
བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
101
618-620
དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཚོགས་དྲུག་སྒྱུ་མར་ཤར་བའི་རོལ་མོ།
dben pa'i yon tan la bsngags pa'i rdo rje'i thol glu tshogs drug sgyu mar shar ba'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
102
620-623
གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང་།
gsang ba sngags kyi don bsdus rdo rje'i thol glu rig 'dzin DA ki'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
103
623-625
བརྗོད་མེད་བརྗོད་བྱར་སྟོན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གཉུག་མའི་ཉམས་དབྱངས།
brjod med brjod byar ston pa'i rdo rje'i thol glu gnyug ma'i nyams dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
104
625-626
ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས།
nyams su len tshul bsdus pa'i rdo rje'i thol glu thar pa'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
105
626-628
རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཚོགས་དྲུག་འཛིན་པ་བྲལ་བའི་རྒྱན།
rdo rje'i thol glu tshogs drug 'dzin pa bral ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
106
628-632
ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་འཇོ་བའི་སྤྲིན་དཀར།
zab mo'i lam gyi rdo rje'i thol glu byin rlabs char rgyun 'jo ba'i sprin dkar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
107
632-634
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་བཞད་པའི་རོལ་མོ།
dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa'i rdo rje'i thol glu 'chi med sprin dkar bzhad pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
108
634-636
སྨོན་པར་བྱ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།
smon par bya ba'i rdo rje'i thol glu ngo mtshar chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
109
636-639
བཛྲ་གཱིརྟིའི་རྟོགས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངོ་མཚར་དྲང་པོའི་ས་བོན།
badz+ra gIrti'i rtogs brjod rdo rje'i thol glu ngo mtshar drang po'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
110
639
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཤློ་ཀ་གཉིས།
bar skabs kyi tshigs su bcad pa sh+lo ka gnyis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
111
639-641
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བདེ་ཆེན་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i tshogs kyi mchod pa'i rdo rje'i glu bde chen rtag pa dam pa'i sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
399-400
ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱིན་དྲུག་རོལ་མོ།
kun mkhyen dri med 'od zer gyi de kho na nyid kyi rnam thar la bsngags pa rdo rje'i thol glu phyin drug rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
397-399
ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་བཞིའི་སྒྲ་དབྱངས།
kun mkhyen sangs rgyas gnyis pa la gsol 'debs rdo rje'i thol glu lhan skyes sku bzhi'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
355-357
ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་འབྱུང་གི་ཕོ་ཉ།
khyab bdag dpal ldan bla ma rjes su dran pa'i rdo rje'i thol glu nges 'byung gi pho nya
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
359-361
གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་ལྷག་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ལུང་།
gnyug mar gnas pa dang glo bur lhag pa'i 'byung po kun la gtam du bya ba'i rdo rje'i thol glu he ru ka'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
64
529-531
གཏད་མེད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟུང་འཇུག་རོལ་གར།
gtad med grub pa'i rdo rje'i thol glu zung 'jug rol gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
63
528-529
གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།
grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
388-389
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག།
grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
376-381
ངེས་དོན་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་གྲུབ་པའི་རྒྱན།
nges don rdo rje'i thol glu 'od gsal grub pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
446-447
ངོ་མཚར་རང་བྱུང་གི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་གསེར་རྒྱུད་མང་།
ngo mtshar rang byung gi mchod sdong chen po'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu zab gser rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
72
545-546
ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གཞན་ཕན་ཟློས་གར།
ched du brjod pa'i rdo rje'i thol glu gzhan phan zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
55
512-515
ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་རོལ་མོ།
ched du brjod pa'i rdo rje'i thol glu lung dang rtogs pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
65
531-534
ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་དུ་གདམས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དྲང་སྲོང་གི་གཏམ།
nyams len thun mong du gdams pa'i rdo rje'i thol glu drang srong gi gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
386-388
ཌཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱིན་དྲུག་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས།
DA ki mtsho rgyal la bstod pa'i rdo rje'i thol glu phyin drug nA da'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
75
551-555
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱང་སེམས་འཁྲི་ཤིང་།
theg pa chen po'i rdo rje'i thol glu byang sems 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
52
503-508
དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྟོགས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱན།
dga' ston tshogs kyi 'khor lo'i rtogs brjod rdo rje'i thol glu yo ga gsum gyi rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
59
521-523
དགའ་སྟོན་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་འཁོར་ལོའི་སྒྲ་དབྱངས།
dga' ston tshogs 'khor gyi rdo rje'i thol glu bde stong 'khor lo'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
47
493-494
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྒྲ་དབྱངས།
dpal ldan bla ma la gsol 'debs rdo rje'i thol glu yo ga gsum gyi sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
54
511-512
དཔེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གཞན་གསོས་མགྲིན་པའི་རོལ་མོ།
dpe don dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gzhan gsos mgrin pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
51
501-503
དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཕྲིན་དུ་གསོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒྲ་དབྱངས།
dam can chos skyong la phrin du gsol ba'i rdo rje'i thol glu he ru ka'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
43
485-486
དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་གླུ་དབྱངས།
dus gsum kun mkhyen pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa yo ga gsum gyi glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
477-479
ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།
na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
479-481
པཎ་ཆེན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་དང་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དད་པའི་ཏམྦུ་ར།
paN chen dri med bshes gnyen dang kun mkhyen chos kyi rgyal po gnyis su med par bsngags pa'i rdo rje'i thol glu dad pa'i tam+bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
449-452
པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཞལ་ལུང་།
pad+ma gsung gi dkyil 'khor du rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu so sor rtog pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
364-369
ཕྱག་ཆེན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
phyag chen shing rta chen po rnams la gsol 'debs rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
458-462
ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ལུང་།
phrin las phur pa'i dkyil 'khor du rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu rdo rje khros pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
481-482
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཤློ་ཀ་གཉིས།
bar skabs kyi tshigs su bcad pa sh+lo ka gnyis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
434-435
བསྐྱེད་རིམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས།
bskyed rim gsol 'debs kyi rdo rje'i thol glu snang srid gzhir bzhengs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
57
519-520
བསྐྱེད་རིམ་རྫོགས་པར་ཤར་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
bskyed rim rdzogs par shar ba'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
483-485
བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གཉུག་མའི་སྒྲ་དབྱངས།
bla ma sku gsum la gsol 'debs rdo rje'i thol glu gnyug ma'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
46
492-493
བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ།
bla ma sku bzhi'i bdag nyid la gsol 'debs rdo rje'i thol glu byin rlabs thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
482-483
བླ་མ་སྐུ་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་དཀར་གཞོན་ནུའི་རོལ་མོ།
bla ma sku lnga la gsol 'debs rdo rje'i thol glu byin rlabs sprin dkar gzhon nu'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
444-446
ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་རོལ་མོ།
tshogs kyi 'khor lo'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu tshim pa drug ldan gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
61
525-526
ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྐུ་གསུམ་མཆོད་སྤྲིན།
tshogs kyi 'khor lo'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu sku gsum mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
58
520-521
ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འདོད་འཇོའི་འཁྲི་ཤིང་།
tshogs gnyis zung 'jug gi rdo rje'i thol glu 'dod 'jo'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
77
556-559
ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་གྲུ་ཆར།
tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i rdo rje'i thol glu bsod nams sprin gyi gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
56
515-519
ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
zab gsang rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu 'od gsal sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
352-641
ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་སྐོར།
zab don rdo rje'i glu yi skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
416-417
ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།
zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
435-444
ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།
zab mo bdud kyi gcod yul dang 'brel ba'i brtul zhugs lam khyer gyi rdo rje'i thol glu 'khor 'das rang grol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
357-359
ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།
zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
60
523-525
འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་སྲོག་འཛིན།
'chi med gnyug ma'i rdo rje'i thol glu bde stong srog 'dzin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
410-416
འཆི་མེད་པདྨ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་རྒྱང་གླུ།
'chi med pad+ma ka ra la gsol ba 'debs pa rdo rje'i thol glu bde stong dpyid kyi pho nya'i rgyang glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
374-376
འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱིན་དྲུག་མི་ཤིགས་སྒྲ་དབྱངས།
'chi med pad+ma thod phreng la gsol 'debs rdo rje'i thol glu phyin drug mi shigs sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
447-449
འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དུས་དགྲའི་དབང་པོའི་ཞལ་ལུང་།
'jam dpal sku yi dkyil 'khor du rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu dus dgra'i dbang po'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
395-397
འདུན་ཅིང་སྨོན་པར་བྱ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ལམ་རིམ།
'dun cing smon par bya ba'i rdo rje'i thol glu yongs rdzogs bstan pa'i lam rim
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
362-364
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་བའི་ཚེ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་འབབ་སྟེགས།
'phags mchog thugs rje chen po'i dkyil 'khor zhal phye ba'i tshe ched du brjod pa'i rdo rje'i thol glu rnal 'byor gsum gyi 'bab stegs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
392-395
འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་འབབ་སྟེགས།
'phags mchog phyag na pad+mo la gsol ba 'debs pa thugs dam bskul ba'i rdo rje'i thol glu drang srong dgyes pa'i 'bab stegs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
370-372
འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན་རྣམ་དགུ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཌཱ་ཀིའི་གླུ་གར།
'phags yul rig 'dzin rnam dgu la gsol 'debs rdo rje'i thol glu bde stong DA ki'i glu gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
462-477
འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།
'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
417-432
འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
381-383
འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་གཉིས་རྣ་རྒྱན་།
'od gsal rdo rje snying po'i shing rta pa chen po kun mkhyen gnyis pa'i zhabs la gsol ba 'debs pa rdo rje'i thol glu grub gnyis rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
452-455
ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ལུང་།
yang dag thugs kyi dkyil 'khor du rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu he ru ka'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
455-458
ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།
yon tan bdud rtsi'i dkyil 'khor du rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu bde chen grub pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
53
508-510
རང་གཞན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཔེ་དོན་འབྲེལ་བ།
rang gzhan gyi rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu dpe don 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
66
534-536
རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཕན་བདེའི་ཆུན་པོ།
rang gzhan la gdams pa'i thol glu phan bde'i chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
70
540-542
རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ལྷག་བསམ་ཆུན་པོ།
rang gzhan la gdams pa'i thol glu lhag bsam chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
372-374
རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
rang bzhin rdzogs pa chen po'i shing rta pa kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dpyid kyi thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
49
497-500
རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཌཱ་ཀིའི་སྒྲ་དབྱངས།
rig 'dzin 'jigs med gling pa la gsol 'debs rdo rje'i thol glu bde stong DA ki'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
62
526-528
རེ་དོགས་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་།
re dogs gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
50
500-501
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྐུ་གསུམ་དྲྭ་བ།
rje grub thob chen po la gsol 'debs rdo rje'i thol glu sku gsum drwa ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
383-386
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྟོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བའི་རྒྱན།
rje btsun bla ma gter chen chos kyi rgyal po'i don gyi rnam par thar pa la bstod pa'i rdo rje'i thol glu ye shes drwa ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
389-392
རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་རོལ་མོ།
rje btsun myur ma dpa' mo la bsngags pa rdo rje'i thol glu nges don rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
48
494-497
རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས།
rje btsun rnal 'byor gyi dbang phyug bzhad pa rdo rje la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu spros bral bdud rtsi'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
67
536-537
རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱན།
rdo rje'i thol glu yo ga gsum gyi rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
73
546-549
རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ།
rdo rje'i thol glu lam gyi rim pa nye bar bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
432-434
རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ།
rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
68
537-539
རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རོལ་མོ།
rnal 'byor gsum ldan gyi rdo rje'i thol glu gsang ba sngags kyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
352-355
རྩ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་གསང་སྦས་པའི་སྣང་བ་ཉི་ཟླའི་སྤྲིན་གྱི་འཇོ་སྒེག།
rtsa gsum lam khyer rdo rje'i thol glu zab gsang sbas pa'i snang ba nyi zla'i sprin gyi 'jo sgeg
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
71
542-545
རྫོགས་ཆེན་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་བསྡུས་དོན་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
rdzogs chen gzhi lam 'bras gsum gyi bsdus don rdo rje'i thol glu rig 'dzin dgyes pa'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
45
490-492
རྫོགས་ཆེན་ཉེ་བརྒྱུད་ལ་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་གཉུག་མའི་རྒྱན།
rdzogs chen nye brgyud la gsol 'debs rdo rje'i thol glu bde stong gnyug ma'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
74
549-551
ལམ་ཐུན་མོང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རོལ་མོ།
lam thun mong gi rdo rje'i thol glu nges par 'byung ba'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
69
539-540
ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་དོན་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ།
lta sgom spyod pa'i don bsdus rdo rje'i thol glu zab don rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
402-405
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་སྐུལ་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པདྨ་དྲྭ་བའི་ལམ་བཟང་།
skyabs kun 'dus zhal 'chi med pad+ma thod phreng la gsol 'debs thugs dam skul byed rdo rje'i thol glu pad+ma drwa ba'i lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
76
555-556
སྒྲིབ་གཉིས་རྣམ་པར་ཞི་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་རྒྱན།
sgrib gnyis rnam par zhi ba'i rdo rje'i thol glu rig stong gnyug ma'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
405-410
སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ།
sgrub brgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa rdo rje'i thol glu zab don rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
44
486-490
སྙིང་ཐིག་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་སྒྲ་དབྱངས།
snying thig bstan pa 'dzin pa'i mnga' bdag chen po brgyud par bcas pa rnams la gsol ba 'debs pa rdo rje'i thol glu zung 'jug 'od gsal gnyug ma'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
400-402
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱུད་མང་།
sprul pa'i sku gu ru mtshan brgyad la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu rig 'dzin DA ki'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
361-362
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངོ་མཚར་རྣ་རྒྱན།
o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i dus kyi mchod pa la ched du brjod pa'i rdo rje'i thol glu ngo mtshar rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
[edit]
༄༅། །ཡ དུ ད ཡ བཛྲ གཱི ཏི མཱ ལ སུ བྷ ག ཀ རྞྞ ཡོ རུ ཏྶ བ ནཱ མ བི ཧ ར ཏི སྨ།།

༄༅། །གང་ཤར་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཕྲེང་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ༈ སྡེབ་སྦྱོར་རྐང་བཞི་མཉམ་པའི་བྲྀཏྟ་ཡི་གེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་བསྟན་འཛིན་སྡེ་ཚན་པས་༣༧༡༥༧གྱི་མཚམས་ནས་ཟིན་པ་མེ་ཏོག་གཡོ་བའི་འཁྲི་ཤིང་གི་པྲཱ་སྟཱ་རས་བཅིངས་པ་ཡོངས་སུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག། །།

སུཛྙཻསྶུཛྙཱནཱཾཀྲྀཡཀརབཧུཾརྒྲནྠཔདྨཱིཙབྷེདཾ། ༄༅། །མཁས་པས་མཁས་པའི་བགྱི་བའི་ཟེར་གྱིས་གཞུང་མང་ཨུཏྤལ་ནགས་ཚལ་དབྱེ།

༄༅། །སིདྡྷཻསྶིདྡྷཱནཱཾཧིཏསུཁཀནཱིཔྲཏྱམནྟིཏྱདཱུཏཻཿ ༄༅། །གྲུབ་པས་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཕོ་ཉས་ཕན་བདེའི་མཛེས་མ་མགྲོན་དུ་འབོད།

སྟུཏྱཾསྟུཏྱཱནཱཾནིཏིསམབིབྷཱུནཱཾགུརོཝཱདཔདྨཾ།། ༄༅། །བསྔགས་འོས་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལས་མི་འདའ་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཞབས་པདྨོ།།

དྷཱིམཱཾདྷཱིམཱཉ྄ཀྵིརྷྲྀདཡཛལདྷཽམདྷྱཤུདྡྷྱཻབསིཏྭཱ ༄༅། །བློ་ལྡན་བློ་མིག་དག་པའི་སླད་དུ་སྙིང་དབུས་ཆུ་མཚོར་བསྟི་བྱས་ནས། ༈ སྡེབ་སྦྱོར་མི་མཉམ་པའི་བྲྀཏཱ་ལས་ཁ་སྒོ་ཟློག་པ་ཙ་ན་ཞེས་བྱ་བའི་པྲསྟཱ་རས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་དགེ། །།

པུནསྶུབྷཱགཀརྞྞཡོ རམྲྀཏཱནནྡདཱསཱདྡྷྱཻ། ༄༅། །སླར་ཡང་སྐལ་བཟང་རྣ་བ་ལ། །བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།།

གྲཱིཝཱཔྲསཱནྟཏམྦུརཾ། །ཡསྶྨཱརནཁརཱབེདཾ།

༄༅། །རབ་སྙན་མགྲིན་པའི་ཏམྦུ་ར། །གང་ཤར་སོར་མོས་བསྒྲེངས་འདིའོ།།


Footnotes

Other Information