JKW-KABUM-Volume-22-ZA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་གཉིས་པ་ཟ༽ - 171 Texts - 641 Pages
Volume PDF Link


1
51-59
གཏེར་གསར་དམ་རྫས་སོགས་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་གཞན་ལ་ཕན་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་དབྱངས་སྙན།
gter gsar dam rdzas sogs rten rab 'byams phyogs bsdus kyi bzhugs byang gzhan la phan pa mchog tu dge ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
59-130
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དམ་རྫས་རྟེན་འདུས་རབ་འབྱམས་གཏའ་སྤེལ་བགྱིས་པའི་དཀར་ཆག།
'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pas spyan drangs pa'i dam rdzas rten 'dus rab 'byams gta' spel bgyis pa'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
130-145
འདུས་པ་མདོའི་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་བདེ་ཆེན་རོལ་བའི་དཀར་ཆག།
'dus pa mdo'i bdud rtsi chos sman bde chen rol ba'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
145-147
འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་དཀར་ཆག།
'chi med grub pa'i slob dpon chen po'i snang brnyan sku tshab kyi dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
147-148
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བྱིན་སྐུ་འཆང་བ་དོན་ལྡན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདིར་རྟེན་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག།
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i byin sku 'chang ba don ldan yid bzhin nor bu 'dir rten ji ltar bzhugs pa'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
185-195
སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
195-200
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན།
bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
200-204
སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།
snang ba mtha' yas la bsten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
204-207
གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན།
gsung rdo rje snang ba mtha' yas kyi rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam phan bde'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
207-210
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ལམ་བཟང་།
thugs rje chen po la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor grub gnyis lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
352-355
རྩ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་གསང་སྦས་པའི་སྣང་བ་ཉི་ཟླའི་སྤྲིན་གྱི་འཇོ་སྒེག།
rtsa gsum lam khyer rdo rje'i thol glu zab gsang sbas pa'i snang ba nyi zla'i sprin gyi 'jo sgeg
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
355-357
ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་འབྱུང་གི་ཕོ་ཉ།
khyab bdag dpal ldan bla ma rjes su dran pa'i rdo rje'i thol glu nges 'byung gi pho nya
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
357-359
ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།
zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
359-361
གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་ལྷག་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ལུང་།
gnyug mar gnas pa dang glo bur lhag pa'i 'byung po kun la gtam du bya ba'i rdo rje'i thol glu he ru ka'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
361-362
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངོ་མཚར་རྣ་རྒྱན།
o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i dus kyi mchod pa la ched du brjod pa'i rdo rje'i thol glu ngo mtshar rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)