Category:Mahamudra - phyag rgya chen po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Mahamudra - phyag rgya chen po.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKW-KABAB-02-KHA-027འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།28167-174JKW-KABAB-02-KHA-027.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-029འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།218183-200bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-029.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-018ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
88459-466yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RI-028JKW-KABAB-08-NYA-018.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།1179157-235bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-001ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།1122157-178bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-003དཔལ་ལྡན་བོ་དོང་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཟབ་འཁྲིད་འཆད་ཚུལ་ཐོ་ཡིག།116181-186bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-005-004ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།1133186-218bo dong lugs phyag chen lhan skyesJKW-KABUM-11-DA-005.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-037འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།2216462-477JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf

Pages in category "Mahamudra - phyag rgya chen po"

The following 8 pages are in this category, out of 8 total.