JKW-KABUM-22-ZA-012-107

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་བཞད་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa'i rdo rje'i thol glu 'chi med sprin dkar bzhad pa'i rol mo JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 12, Text 107, Pages 632-634 (Folios 144b6 to 145b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa'i rdo rje'i thol glu 'chi med sprin dkar bzhad pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 632-634. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
[edit]
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པར་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་བཞད་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། ཀ་དག་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་ཀྱང་། །རང་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གཉུག་མ་ཡི་གཤིས་ལུགས། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ངང་དུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །འགྲོ་འོང་སྲོག་རྩོལ་དྲི་བཞོན་དབུ་མ་རུ་ཐིམ་ཞིང་། །གཟུང་འཛིན་ཉི་ཟླའི་རྒྱུ་བ་འཕོ་མེད་དུ་དག་པས། །ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་རོ་གཅིག་བདེ་ཆེན་གྱི་ངང་དུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །དགའ་བཞིའི་ཕོ་ཉས་བསྐྱེད་པའི་རྩ་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཛ་ལནྡྷ་ར་རུ་སྨིན་ནས། །སྣང་སྟོང་གདན་གསུམ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འབར་བའི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །གསུང་དབྱངས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དམ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས། །ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་གཅིག་གྱུར་གྲགས་སྟོང་གི་རོལ་མོ། །སྐལ་བཟང་འགྲོ་བའི་མོས་ངོར་ཆད་མེད་དུ་སྩལ་བཞིན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །ཐུགས་མཆོག་གདོད་ནས་འཁྲུལ་བྲལ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡི་རོལ་པས། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཐོགས་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིང་། །སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་འགྲོ་རྣམས་བདེ་ཆེན་ལ་སྦྱོར་བའི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །འཇིགས་མེད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆོས་སྐུ་ཡི་ཀློང་ནས། །འགགས་མེད་མཚན་དཔེའི་རོལ་གར་གཟུགས་སྐུ་རུ་སྟོན་པ། །དེང་འདིར་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་གཞོན་ནུ་ཡི་ཚུལ་ཅན། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །མཁྱེན་རབ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བློ་གྲོས་དང་དབྱེར་མེད། །བརྩེ་ཆེན་པད་དཀར་དབང་པོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་རོ་གཅིག །མཐུ་སྟོབས་གསང་བའི་བདག་པོའི་གོ་ཆ་ལ་རོལ་པའི། །རིགས་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པ་ཡི་བདེན་སྟོབས། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་སྨོན་པའི་མཐུན་འགྱུར་དུ་བཞེངས་ནས། །བསྐལ་བའི་བར་དུ་ཁྱབ་བདག་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀཱ་རའི་ཐུགས་རྗེ་ཡི་བྱིན་རླབས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི་བཅུད་ལེན་དུ་གཡོ་བས། །འཆི་མེད་བདེ་སྟོང་དབུ་མའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྨིན་པའི། །འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོ་རུ་གྱུར་ཤོག །དེ་སྐད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྲགས་སྟོང་གི་གླུ་དབྱངས། །མགྲིན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུའི་དཀོར་མཛོད་ནས་བླངས་པས། །ཇི་སྐད་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་གེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་སྟེ། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བ་རུ་ཤོག་ཅིག །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བཛྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ། ༈
[edit]

dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa'i rdo rje'i thol glu 'chi med sprin dkar bzhad pa'i rol mo/__ dpal ldan bla ma dam par zhabs pad brtan par gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu 'chi med sprin dkar bzhad pa'i rol mo zhes bya ba/__a ho/__ka dag zab zhi spros pa'i mtshan ma las 'das kyang /__/rang gdangs lhun grub 'od gsal gnyug ma yi gshis lugs/__/'gyur med bde chen rnam kun mchog ldan gyi ngang du/__/dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa ru shog cig__/'gro 'ong srog rtsol dri bzhon dbu ma ru thim zhing /__/gzung 'dzin nyi zla'i rgyu ba 'pho med du dag pas/__/phyi nang gzhan gsum ro gcig bde chen gyi ngang du/__/dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa ru shog cig__/dga' bzhi'i pho nyas bskyed pa'i rtsa khams kyi dwangs ma/__/thabs shes zung 'jug dza lan+d+ha ra ru smin nas/__/snang stong gdan gsum mtshan dpe'i dkyil 'khor du 'bar ba'i/__/dpal ldan bla ma'i zhabs pad brtan pa ru shog cig__/gsung dbyangs bden gnyis dbyer med dam chos kyi sgra dbyangs/___/thar pa'i lam ston gcig gyur grags stong gi rol mo/__/skal bzang 'gro ba'i mos ngor chad med du stsal bzhin/__/dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa ru shog cig__/thugs mchog gdod nas 'khrul bral mkhyen brtse yi rol pas/__/ji lta ji snyed shes bya thogs med du gzigs shing /__/skad cig rer yang 'gro rnams bde chen la sbyor ba'i/__/dpal ldan bla ma zhabs pad brtan pa ru shog cig__/'jigs med bde stong zung 'jug chos sku yi klong nas/__/'gags med mtshan dpe'i rol gar gzugs sku ru ston pa/__/deng 'dir rgyal ba'i myu gu gzhon nu yi tshul can/__/sku gsum dbyer med zhabs pad brtan pa ru shog cig__/mkhyen rab 'jam dpal gzhon nu'i blo gros dang dbyer med/__/brtse chen pad dkar dbang po'i thugs rje dang ro gcig_/mthu stobs gsang ba'i bdag po'i go cha la rol pa'i/__/rigs gsum 'dus zhal zhabs pad brtan pa ru shog cig_/sangs rgyas byang sems drang srong grub pa yi bden stobs/__/bdag gi lhag bsam smon pa'i mthun 'gyur du bzhengs nas/__/bskal ba'i bar du khyab bdag drin chen gyi bla ma/__/zhabs pad rdo rje'i khams su brtan pa ru shog cig__/'chi med pad+mA kA ra'i thugs rje yi byin rlabs/__/'chi med grub pa'i bdud rtsi bcud len du g.yo bas/__/'chi med bde stong dbu ma'i mkha' dbyings su smin pa'i/__/'chi med tshe mtha' yas pa'i ngo bo ru gyur shog__/de skad gang shar rang grol grags stong gi glu dbyangs/__/mgrin pa rdo rje'i thol glu'i dkor mdzod nas blangs pas/__/ji skad smon pa'i don rnams gegs med du 'grub ste/__/bstan 'gror phan bde'i dga' ston 'phel ba ru shog cig__/na mo gu ru A yur+dz+nyA na badz+rA ye swA hA/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]