JKW-KABUM-22-ZA-012-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
Wylie title rang bzhin rdzogs pa chen po'i shing rta pa kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dpyid kyi thig le JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 12, Text 9, Pages 372-374 (Folios 14b3 to 15b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rang bzhin rdzogs pa chen po'i shing rta pa kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dpyid kyi thig le. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 372-374. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཞེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས་འདིའང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བྲག་རིའི་བ་གམ་ཅན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་ཚེ་གང་ཤར་གྱི་སྣང་ཆ་གླུར་བླངས་པའོ།།

zhes gangs ri'i khrod kyi 'od gsal rdo rje snying po'i shing rta chen po kun mkhyen dri med 'od zer la don gyi rtogs pa brjod pa dang mthun pa'i gsol 'debs 'di'ang rje nyid kyis byin gyis brlabs pa'i gnas mchims phu nags kyi dur khrod kyi brag ri'i ba gam can du tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i tshe gang shar gyi snang cha glur blangs pa'o

[edit]
རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཅེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། གཟོད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ཐིག་ལེ་རུ་གཤེགས་ཀྱང་། །ངེས་དོན་བསྟན་པ་སྤེལ་ཕྱིར་ངུར་སྨྲིག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་པའི། །གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་རོལ་མོ་ཞིག་འཁྲོལ་ལོ། །སྐྱེ་གནས་རྣམ་བཞིའི་འདྲ་འབག་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་རིམ་པས། །ཐ་མལ་སྣང་བའི་ཞེན་རྟོག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བའི། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འཆང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་། །ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཁ་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཕོ་ཉས། །འགྲོ་འོང་སྲོག་རྩོལ་རྒྱུ་བ་དབུ་མ་རུ་བཅིངས་པའི། །ཨེ་ཝྃ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལོངས་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་། །རླུང་ཁམས་ཡི་གེར་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ལུགས་ལྡོག་དགའ་བ་རྣམ་བཞིའི་ཉེ་རྒྱུ་ཡིས་རེག་པས། །ལུགས་འབྱུང་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་གཙུག་ཏོར་དུ་བཅོམ་པའི། །འོད་གསལ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་། །འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་སྣང་བས། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྒྱུ་བ་ཆོས་ཟད་དུ་དག་པའི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་རུ་བཞུགས་པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་། །སྣང་བཞིའི་ཕ་རོལ་སོན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་སྐད་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་ཡི་ཐོལ་གླུ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དགའ་ཚལ་གྱི་ངོགས་སུ། །ཀུན་རྨོངས་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུའི་མགྲིན་པ་ནས་བླངས་པས། །གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཞེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས་འདིའང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བྲག་རིའི་བ་གམ་ཅན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་ཚེ་གང་ཤར་གྱི་སྣང་ཆ་གླུར་བླངས་པའོ།། །། ༈
[edit]

kun mkhyen dri med 'od zer la gsol 'debs rdo rje'i thol glu 'od gsal dpyid kyi thig le/__ rang bzhin rdzogs pa chen po'i shing rta pa kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dpyid kyi thig le ces bya ba/__a ho/__gzod nas byang chub snying po'i thig le ru gshegs kyang /__/nges don bstan pa spel phyir ngur smrig gi sgyu 'phrul/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus nas dran pa'i/__/gsol 'debs rdo rje'i glu yi rol mo zhig 'khrol lo/__/skye gnas rnam bzhi'i 'dra 'bag kun brtags kyi rim pas/__/tha mal snang ba'i zhen rtog dkyil 'khor du shar ba'i/__/sna tshogs gzugs can 'chang ba sprul sku yi rnam rol/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus nas dran byung /__/phung khams lha skur dag par byin gyis rang rlobs shig__/kha sbyor rdo rje'i lam gyi thabs mkhas kyi pho nyas/__/'gro 'ong srog rtsol rgyu ba dbu ma ru bcings pa'i/__/e wa~M gnyis su med pa longs sku yi rnam rol/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus nas dran byung /__/rlung khams yi ger rdzogs par byin gyis rang rlobs shig__/lugs ldog dga' ba rnam bzhi'i nye rgyu yis reg pas/__/lugs 'byung 'pho ba'i bag chags gtsug tor du bcom pa'i/__/'od gsal rnam kun mchog ldan chos sku yi rnam rol/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus nas dran byung /__/'bar 'dzag dbu mar thim par byin gyis rang rlobs shig__/ka dag lhun grub dbyer med zung 'jug gi snang bas/__/sems dang sems byung rgyu ba chos zad du dag pa'i/__/sku dang ye shes rgya mtsho'i ngo bo ru bzhugs pa/_/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus nas dran byung /__/snang bzhi'i pha rol son par byin gyis rang rlobs shig__/de skad gus pas gsol 'debs rdo rje yi thol glu/__/dpa' bo DA ki 'du ba'i dga' tshal gyi ngogs su/__/kun rmongs rnal 'byor gzhon nu'i mgrin pa nas blangs pas/__/gdod ma'i gtan srid zin pa'i smon lam zhig zhu'o/__/zhes gangs ri'i khrod kyi 'od gsal rdo rje snying po'i shing rta chen po kun mkhyen dri med 'od zer la don gyi rtogs pa brjod pa dang mthun pa'i gsol 'debs 'di'ang rje nyid kyis byin gyis brlabs pa'i gnas mchims phu nags kyi dur khrod kyi brag ri'i ba gam can du tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i tshe gang shar gyi snang cha glur blangs pa'o//____//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: