JKW-KABUM-22-ZA-012-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱིན་དྲུག་རོལ་མོ།
Wylie title kun mkhyen dri med 'od zer gyi de kho na nyid kyi rnam thar la bsngags pa rdo rje'i thol glu phyin drug rol mo JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 12, Text 20, Pages 399-400 (Folios 28a3 to 28b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen dri med 'od zer gyi de kho na nyid kyi rnam thar la bsngags pa rdo rje'i thol glu phyin drug rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 399-400. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཅེས་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་གྲགས་པའི་ས་འཛིན་གྱི་ལྟེ་བ་ལྷ་རིབ་ཀློང་ཆེན་བྲག་ཏུ་གང་ཤར་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་འཆར་གཞིའོ།།

ces grub pa'i bsti gnas bod kyi ri bo rtse lngar grags pa'i sa 'dzin gyi lte ba lha rib klong chen brag tu gang shar yi ger bkod pa'i 'char gzhi'o

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕྱིན་དྲུག་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། མཆོག་མི་འགྱུར་འབར་བའི་ཙཎྜ་ལཱིས། །ཐབས་བདེ་ཆེན་དམ་ཚིག་བསྲེགས་བཞུའི་ཕུལ། །བདེ་སྟོང་གི་སྙིང་པོས་ཚིམ་པ་ཅན། །རྗེ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །ཁམས་ལུགས་འབྱུང་རྣམ་བཞིའི་འཕོ་ཆགས་རྒྱུན། །གནས་ཛ་ལནྡྷཱ་རར་འཆིང་བ་ལས། །ཟག་བྲལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ཅན། །རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །དོན་མངོན་སུམ་རིག་པའི་སྤོབས་པ་ཡིས། །ཟབ་དོན་ལ་འཇིགས་པ་མེད་བརྙེས་པས། །ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་འཕྲང་ལས་བརྒལ་བ་པོ། །རྗེ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །དབྱིངས་ཀློང་ཆེན་དྲི་མེད་དགོངས་པའི་མཛོད། །འོད་གསལ་གྱི་དྲྭ་བར་བཟླུམས་པ་ལས། །ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བརྙེས་པ། །རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །རླུང་སེམས་ཀྱི་གར་མཁན་གཡོ་འཕྲུལ་པོ། །ལམ་བྱེད་པ་བཅིངས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་རྒྱས་བཏབ་པའི། །རྗེ་བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །ལམ་སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་དོ་ར་རུ། །ཆོས་འཁྲུལ་སྣང་རགས་པ་ཀུན་ཟད་པས། །དཔལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཞལ་སྐྱིན་ཅན། །རྗེ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་རྟོགས། །མཆོག་གསང་བའི་དགོངས་དོན་སྙིང་ལ་ཤར། །འཁོར་འདས་ཀྱི་ཕ་མཐར་མི་གནས་པ། །རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འདུད། །བདག་མཐའ་འཁོབ་སྐྱེས་པའི་དལ་འབྱོར་པ། །བློ་གཏད་མེད་བདེན་པ་མཐུ་ཆེ་བས། །ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རི་ལ་སྙེགས་ཙ་ན། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་འདི་རུ་སླེབས། །དུས་དེ་ཚེ་བཟོད་མེད་དད་པ་ཡིས། །ངེས་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཁྱེད་ལ་འབུལ། །རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །བློ་བྲལ་གྱི་རིག་པའི་གཤིས་ལུགས་ལ། །ངེས་དོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རབ་རྙོགས་ཤིང་། །སྣང་བཞི་ཡི་ཕ་རོལ་སོན་པ་ལས། །ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་གྲགས་པའི་ས་འཛིན་གྱི་ལྟེ་བ་ལྷ་རིབ་ཀློང་ཆེན་བྲག་ཏུ་གང་ཤར་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་འཆར་གཞིའོ།། །། ༈
[edit]

kun mkhyen dri med 'od zer gyi de kho na nyid kyi rnam thar la bsngags pa rdo rje'i thol glu phyin drug rol mo/__ kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi de kho na nyid kyi rnam par thar pa la bsngags pa'i rdo rje'i thol glu phyin drug rol mo zhes bya ba/__a ho/__mchog mi 'gyur 'bar ba'i tsaN+Da lIs/__/thabs bde chen dam tshig bsregs bzhu'i phul/__/bde stong gi snying pos tshim pa can/__/rje sbyin pa'i pha rol phyin la 'dud/__/khams lugs 'byung rnam bzhi'i 'pho chags rgyun/__/gnas dza lan+d+hA rar 'ching ba las/__/zag bral gyi brtul zhugs grub pa can/__/rje tshul khrims pha rol phyin la 'dud/__/don mngon sum rig pa'i spobs pa yis/__/zab don la 'jigs pa med brnyes pas/__/yid dpyod kyi 'phrang las brgal ba po/__/rje bzod pa'i pha rol phyin la 'dud/__/dbyings klong chen dri med dgongs pa'i mdzod/__/'od gsal gyi drwa bar bzlums pa las/__/zung 'jug gi ye shes mchog brnyes pa/__/rje brtson 'grus pha rol phyin la 'dud/__/rlung sems kyi gar mkhan g.yo 'phrul po/__/lam byed pa bcings pa'i thabs mkhas kyis/__/rtsa a wa d+hU tir rgyas btab pa'i/__/rje bsam gtan pha rol phyin la 'dud/__/lam snang ba rnam bzhi'i do ra ru/__/chos 'khrul snang rags pa kun zad pas/__/dpal so sor rtog pa'i zhal skyin can/__/rje shes rab pha rol phyin la 'dud/__/rang gzhan gyi grub mtha' rgya mtsho rtogs/__/mchog gsang ba'i dgongs don snying la shar/__/'khor 'das kyi pha mthar mi gnas pa/__/rje kun mkhyen chos kyi rgyal por 'dud/__/bdag mtha' 'khob skyes pa'i dal 'byor pa/__/blo gtad med bden pa mthu che bas/__/phyogs med kyi ri la snyegs tsa na/__/rje khyed kyi sgrub gnas 'di ru slebs/__/dus de tshe bzod med dad pa yis/__/nges don gyi rtogs pa brjod pa'i glu/__/dpal ye shes sku can khyed la 'bul/__/rgyud byin gyis brlab pa'i bka' drin stsol/__/blo bral gyi rig pa'i gshis lugs la/__/nges don gyi grub mtha' rab rnyogs shing /__/snang bzhi yi pha rol son pa las/__/zung 'jug gi go 'phang 'grub par shog__/ces grub pa'i bsti gnas bod kyi ri bo rtse lngar grags pa'i sa 'dzin gyi lte ba lha rib klong chen brag tu gang shar yi ger bkod pa'i 'char gzhi'o//__//___!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: