JKW-KABUM-09-TA-009-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། བསྙེན་ཡིག་ཉུང་བསྡུས།
Wylie title bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la bsnyen yig nyung bsdus JKW-KABUM-09-TA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 9, Text 5, Pages 410-412 (Folios 27b4 to 28b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་ (dge slong ma dpal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la bsnyen yig nyung bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 410-412. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ (thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྭ་སྟི། བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་རེ་ཕྱག་ལེན་དུ་མཛད་པས། ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ཞག་གསུམ་དང་བདུན་སོགས་ཅི་རིགས། དངོས་གཞིར་གཟུངས་ཕྲེང་སྐོར་རེ་རེའི་མཚམས། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་སོགས་རྒྱས་པ་ཚར་རེ་དང་། གསོག་རྒྱུ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར་མན་ཆད་ལ་གྲངས་བཟུང་ནས་འབུམ་ཕྲག་ཁ་སྐོང་བཅས་འགྲོ་ངེས། དེ་ནས་སྒྲུབ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྐྱང་། ཁུག །རྗེས་གསུམ་ལ་ཉིན་གསུམ་རེའི་རྩིས་ཀྱིས། སྨྱུང་གནས་ཚར་བདུན་ལ་ཉིན་ཉེར་གཅིག །དེ་རྗེས་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ། བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྩ་སྔགས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག །སྙིང་པོ། ཉེ་སྙིང་། གསང་བའི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། ས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་སོ་སོའི་གཟུངས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་ཞིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། སྒོ་གསུམ་སྐྱེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཞིང་ཁམས་གྲུ་འཛིན་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ན་སྒོ་སྟོང་ཕྲག་ཡོངས་སུ་བྱེ་ཞིང་། དེ་སྙེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་བཅས་སྟོང་ཕྲག་སོགས་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླ་སྟེ། དེའང་སྨྱུང་གནས་གྲུབ་རྗེས་ཉིན་གསུམ་སོགས་སུ་བདག་བསྐྱེད་དང་། བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་གཟུངས་ཕྲེང་སྐོར་ཙམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གོང་དུ་སྨོས་པའི་གཟུངས་རྣམས་སོ་སོའམ། ཐམས་ཅད་སྦྲེལ་ནས་བཟླ་བ་གང་རུང་དང་། ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་གཏོར་འབུལ་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་གྲུབ་ན་རིགས་གསུམ་སྤྱིའམ། ཚེ་དཔག་མེད་ལྟ་བུ་བྱ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གང་རུང་ལ་ལྷ་སྔགས་ཁ་བསྒྱུར་པས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་ཉིན་གསུམ་ཙམ་གྲུབ་ན་ལེགས། དེ་ལྟ་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཟུངས་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཚོགས། རིམས་དང་། དུག་དང་། རྨའི་རིགས་སོགས་ནད་དང་། གདོན་གྱི་གནོད་པ་ལ་འཇིམ་པ་གཙང་མ་དང་། བྱིས་པ་གདོན་གྱིས་ཟིན་པ་ལ་འབྲུ་མར་དང་། རྣ་བ་ན་བ་ལ་རུ་རྟ་དང་བཅས་པའི་འབྲུ་མར་ལ་བཏབ་ནས་བྱུགས་ན་ཕན་པ་དང་། སྣ་ན་བ་ལ་གྲོ་ག་ལ་བསྔགས་ཏེ་བདུག་པས་མཚོན་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་གཟུངས་སོགས་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ལས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། གཟུངས་སྒྲུབ་བགྱིས་པའི་བུམ་ཆུའམ། བུམ་ཆུ་རིལ་བུར་བྱས་པ་མྱང་བ་དང་། གཟུངས་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་བྱེ་མས་རེག་པས་ཀྱང་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བ་དང་། གཟུངས་སྒྲུབ་ཀྱི་བུམ་ཆུས་སྦགས་པའི་རྡེའུ་རི་མཐོན་པོའི་རྩེར་བསྐྱལ་བས་ཀྱང་། རི་དེ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ངན་སོང་ལས་ཐར་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la/_bsnyen yig nyung bsdus/_ @#/_/swa sti/_bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la/__deng sang phal cher zla ba drug tsam re phyag len du mdzad pas/__thog mar skyabs 'gro zhag gsum dang bdun sogs ci rigs/__dngos gzhir gzungs phreng skor re re'i mtshams/__na mo rat+na tra yA ya sogs rgyas pa tshar re dang /__gsog rgyu/__tad+ya thA/__oM d+ha ra d+ha ra man chad la grangs bzung nas 'bum phrag kha skong bcas 'gro nges/__de nas sgrub bsnyen gyi tshul du smyung gnas kyi cho ga rkyang /__khug__/rjes gsum la nyin gsum re'i rtsis kyis/__smyung gnas tshar bdun la nyin nyer gcig__/de rjes las sbyor gyi tshul du/__bsam pa'i don thams cad yongs su grub par byed pa thugs rje chen po yid bzhin 'khor lo'i rtsa sngags stong phrag gcig__/snying po/__nye snying /__gsang ba'i snying po rnams ci 'grub/__pha rol tu phyin pa drug dang /__sa bcu yongs su rdzogs pa'i phyir so so'i gzungs dang /__sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong zhing /__sems can rnams yongs su smin pa dang /__sgo gsum skye ba dang bcas pa yid du 'ong ba dang /__gzungs kyi sgo zab mo la 'jug pa dang /__khyad par 'phags pa'i zhing khams gru 'dzin gyi gzhal med khang chen por 'jug pa na sgo stong phrag yongs su bye zhing /__de snyed kyi ting nge 'dzin thob pa sogs kyi ched sgo mtha' yas pa'i gzungs bcas stong phrag sogs ji tsam nus pa bzla ste/__de'ang smyung gnas grub rjes nyin gsum sogs su bdag bskyed dang /__bcu gcig zhal gyi gzungs phreng skor tsam sngon du 'gro bas/__gong du smos pa'i gzungs rnams so so'am/__thams cad sbrel nas bzla ba gang rung dang /__thun gyi mjug tu gtor 'bul sogs dkyus ltar bya/__de nas grub na rigs gsum spyi'am/__tshe dpag med lta bu bya rgyud lugs kyi sbyin sreg gang rung la lha sngags kha bsgyur pas zhi ba'i sbyin sreg kyang nyin gsum tsam grub na legs/__de lta bu'i bsnyen sgrub mthar phyin pas ji skad gsungs pa'i phan yon thams cad 'byung bar 'gyur ba dang /__gzungs las gsungs pa'i las tshogs/__rims dang /__dug dang /__rma'i rigs sogs nad dang /__gdon gyi gnod pa la 'jim pa gtsang ma dang /__byis pa gdon gyis zin pa la 'bru mar dang /__rna ba na ba la ru rta dang bcas pa'i 'bru mar la btab nas byugs na phan pa dang /__sna na ba la gro ga la bsngags te bdug pas mtshon phyag stong spyan stong gi gzungs sogs las ji skad gsungs pa'i las kyi tshogs rnams thogs pa med par 'grub pa dang /__gzungs sgrub bgyis pa'i bum chu'am/__bum chu ril bur byas pa myang ba dang /__gzungs sngags kyis btab pa'i bye mas reg pas kyang 'khor ba dang ngan song gi sdug bsngal las grol ba dang /__gzungs sgrub kyi bum chus sbags pa'i rde'u ri mthon po'i rtser bskyal bas kyang /__ri de mthong ba thams cad ngan song las thar ba sogs phan yon dpag tu med par gsungs so/__/zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge/__//_

Footnotes

Other Information