DKR-KABUM-14-PHA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སོགས།
Wylie title lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs sogs DKR-KABUM-14-PHA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 14, Text 8, Pages 330 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 14: 330. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Records - tho
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཞག་བདུན། བསགས་སྦྱངས་ཞག་བདུན། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་དང་བཅས་ཞག་བཅུ་བཅས་ཁྱོན་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གནད་དུ་སྨིན་པར་སྒྲུབ་རྗེས། དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གྱི་དང་པོ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་བཅུ་སྟེ་ཉིན་ཞག་བརྒྱ་ལ་བརྩོན། ཚོགས་འཁོར་ཞག་གཅིག །དེ་སྐབས་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་འཕྲོས་ཡིག་བརྒྱ་དང༌། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སོགས་ཚོགས་སྦྱར། ཐུན་རེར་ཡིག་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཏང༌། དེ་ནས་བགེགས་བསྐྲད་ཕྱིན་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་སྟེ། སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་གྲུབ་རྗེས་མདུན་གྱི་བི་མ་ལར་དམིགས་ནས་འོད་གསལ་སྣང་བཞི་སོགས་གསོལ་འདེབས་ཐུན་རེར་སུམ་བརྒྱ། བི་མ་ལའི་མཚན་སྔགས་སྟོང་ཕྲག་རེ་བཏང༌། ལས་བྱང་གི་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་བཏང་སྟེ། བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པ་སྒྲུབ་བཞིན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་སེཾ་ཧ་ཤྭ་གྲངས་ཇི་ཙམ་མང་བཞིན་ལེགས། ཐུན་མཐར་བུམ་ཅན་དང་སྦྲག་པའི་རྡོར་བཟླས་ཉེར་གཅིག་རེ་བྱ། ཉེར་བསྡུའི་སྐབས་ཞི་གནས་ལ་སེམས་ཡུན་རིང་གཏད་པ་གལ་ཆེ། དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ལུས་སྦྱངས་ཞག་བདུན། ངག་སྦྱོངས་ཕྱིའི་སྣང་བ་ཧཱུྃ་དུ་བསམ་པ་དང༌། ནང་ལུས་ཧཱུྃ་གིས་གང་བ་ཞག་ཉེར་གཅིག །ཧཱུྃ་གིས་སྣང་བ་དང༌། ལུས་ཐམས་ཅད་གཏོར་བ་ཞག་བདུན། སེམས་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་བཙལ་བ་ཞག་བདུན་རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་གཉིས་ཞག་བདུན་བར་འབད། ཐུན་མཐར་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྫོགས་ཆེན་སྨོན་ལམ་བཅས་བྱའོ།།
[edit]

@#/_lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs thun mong dang*/_khyad par gyi skyabs sems zhag bdun/_bsags sbyangs zhag bdun/_bla ma'i rnal 'byor phyag dang bcas zhag bcu bcas khyon zla ba gcig tu gnad du smin par sgrub rjes/_dngos gzhi'i nyams len gyi dang po kun bzang don gyi phrin las kyi bsnyen sgrub zla ba gsum dang zhag bcu ste nyin zhag brgya la brtson/_tshogs 'khor zhag gcig_/de skabs skyabs sems yan lag bdun pa'i 'phros yig brgya dang*/_a ho ma hA su kha sogs tshogs sbyar/_thun rer yig brgya sum brgya las mi nyung ba btang*/_de nas bgegs bskrad phyin mthar chags su btang ste/_spyan 'dren bzhugs gsol grub rjes mdun gyi bi ma lar dmigs nas 'od gsal snang bzhi sogs gsol 'debs thun rer sum brgya/_bi ma la'i mtshan sngags stong phrag re btang*/_las byang gi phyag mchod bstod pa'i bar btang ste/_bskyed pa'i gsal snang rnam pa gsal ba/_nga rgyal brtan pa/_rnam dag dran pa sgrub bzhin/_oM AHhU~M badz+ra gu ru seM ha shwa grangs ji tsam mang bzhin legs/_thun mthar bum can dang sbrag pa'i rdor bzlas nyer gcig re bya/_nyer bsdu'i skabs zhi gnas la sems yun ring gtad pa gal che/_dngos gzhi khyad par gyi sngon 'gro'i lus sbyangs zhag bdun/_ngag sbyongs phyi'i snang ba hU~M du bsam pa dang*/_nang lus hU~M gis gang ba zhag nyer gcig_/hU~M gis snang ba dang*/_lus thams cad gtor ba zhag bdun/_sems byung gnas 'gro gsum btsal ba zhag bdun rnal dbab sor gzhug gnyis zhag bdun bar 'bad/_thun mthar mi pham rin po che'i rdzogs chen smon lam bcas bya'o//

Footnotes

Other Information