JKW-KABUM-19-DZA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལོ་པཎ་བྱོན་པའི་མཚན་ཐོ་ཞུ་ཆེན་གསུང་ལ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཆན་བཏབ་པ།
Wylie title lo paN byon pa'i mtshan tho zhu chen gsung la rje nyid kyis mchan btab pa JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Pages 1-504 (Folios 1a to 252b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་ (zhu chen tshul khrims rin chen)
Citation
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung  ·  Enumerated Lists - rnam grangs

70 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-9
གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱི་ལ་རཏྣའི་གསུང་།
gangs can gyi yul du byon pa'i lo paN rnams kyi mtshan tho rags rim tshigs bcad du bsdebs pa ma hA paN+Di ta shI la rat+na'i gsung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
9-13
བྱུང་རིམ་དང་བསྟུན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འགའ་ཡི་མཚན་ཐོ།
byung rim dang bstun zab mo gter gyi 'khor los sgyur ba 'ga' yi mtshan tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
13-43
ཐུའུ་ཀྭན་གྲུབ་མཐའ་ལས་བཏུས་པའི་ལོ་རྒྱུའི་འགའ།
thu'u kwan grub mtha' las btus pa'i lo rgyu'i 'ga'
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
43-61
ལོ་རྒྱུས་དང་དཀའ་གནད་ལུང་བཏུས་ཚན་མང་སྦྲེལ་བ།
lo rgyus dang dka' gnad lung btus tshan mang sbrel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
61-65
དབེན་ས་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་གྲགས་པ་ནི།
dben sa bka' brgyud ces grags pa ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
65-70
པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནི།
paN chen dge 'dun grub pa ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
70-74
ཏཱའི་སི་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་དྲིས་ལན་ལས་མ་བྱིན་ལེན་གྱི་བསླབ་པ་དང་པོར་འཆལ་བའི་ཚོད་སོགས།
tA'i si tu rnam rgyal grags pa'i dris lan las ma byin len gyi bslab pa dang por 'chal ba'i tshod sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
74-75
རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
rje dge 'dun rgya mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
75-83
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ནི།
paN chen rin po che'i skyes rabs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
83-85
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་པས་པུ་སྟི་བརྒྱའི་ཚིག་དང་དོན་བཅས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་འཆད་པའི་རྐང་གྲངས།
'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
85-116
བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ཁུངས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཚན་སྦྲེལ།
bka' bstan 'gyur khungs sogs lo rgyus tshan sbrel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
116-133
ཆོས་འབྱུང་སྐོར་སོགས་ཐོར་བུ།
chos 'byung skor sogs thor bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
133-137
གྲོལ་མཆོག་གིས་བསྒྲིགས་པའི་དབང་བརྒྱ། མགོན་བརྒྱ། ཁྲིད་བརྒྱ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ།
grol mchog gis bsgrigs pa'i dbang brgya/ mgon brgya/ khrid brgya sogs kyi mtshan tho/
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
137-143
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་བཀའ་བབས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ།
thugs sgrub yid bzhin nor bu bsam pa lhun grub ma'i bka' babs tshul gyi lo rgyus mdo tsam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
143-164
རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་ལས་བཏུས་པ།
rtogs pa brjod pa dpag bsam gyi 'khri shing las btus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
164-167
འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ལུང་བཏུས།
'jam dpal rtsa rgyud las lung btus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
167-186
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་བརྗོད་གཞི་བྱས་པའི་འབེལ་གཏམ་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་སོགས།
dpal ldan sa skyar brjod gzhi byas pa'i 'bel gtam sa skya'i gdung rabs sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
186
སྤྱིར་ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ་ལ།
spyir lo mgo 'dzin tshul la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
186-191
ཡང་རྣམ་ཐར་ལུང་བཏུས་སྣ་ཚོགས།
yang rnam thar lung btus sna tshogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
191-200
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དཱུ་ཀུ་ལའི་གོས་བཟང་ལས་བཏུས་པའི་ལེ་ཚན།
rgyal dbang lnga pa rin po che'i rnam thar dU ku la'i gos bzang las btus pa'i le tshan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
200-205
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་ཆེན་ཁག་གི་གདན་ཐོབ་ཡི་གེ།
rgyal dbang lnga pa rin po che'i bla chen khag gi gdan thob yi ge
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
205-208
རྩེ་ལེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
rtse le khag gsum gyi lo rgyus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
208-219
གཏེར་སྟོན་འགའ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་སོགས།
gter ston 'ga' yi lo rgyus sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
219-222
བོན་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་གཏེར་འབྱུང་གོང་ལྔའི་གསན་ཐོ་ལས་ལེབ་བཤུས་བྱས་པ་ཞིག་གདའ་བ་དེར།
bon gter brgya rtsa'i gter 'byung gong lnga'i gsan tho las leb bshus byas pa zhig gda' ba der
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
222-225
གཏེར་འབྱུང་ཐོར་བུ།
gter 'byung thor bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
225-232
གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་རྩ་གསུམ་གཏེར་བདག་གླིང་པ།
gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi skye mtha' rtsa gsum gter bdag gling pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
232-234
ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་སོགས་གཏེར་ལུང་འགའ།
chos dbang rin po che'i gter byon mkha' ri'i zhus lan sogs gter lung 'ga'
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
234-243
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས།
grub chen thang stong rgyal po'i rnam thar las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
243-244
རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ལྷ་སེར་མོ་སྐོར་བདུན་ལ།
rgyas pa'i las kyi lha ser mo skor bdun la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
244-246
ཀུན་མཁྱེན་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཉམས་སྣང་།
kun mkhyen yang srid 'jigs med ye shes rdo rje'i nyams snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
246-276
ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས།
kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu'i rnam thar nyung bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
276-278
གསེར་སྨད་ཤུག་སྒང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་ནི།
gser smad shug sgang rig 'dzin chen por grags pa ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
278-279
རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས།
rig 'dzin chen po zhig po gling pa'i skye brgyud rnam thar zhal gsung ma las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
279-281
ཁྱུང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་ཐོགས་འཕེན་གྱི་གདན་ས།
khyung po'i phyogs su grub chen nag po thogs 'phen gyi gdan sa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
281-282
སྟག་ཤམ་གདན་རབས།
stag sham gdan rabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
282-300
རྨོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ནི།
rmor chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' lhun grub ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
300-303
རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་སྲས་འགྱུར་མེད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ནི།
rdzogs chen rin po che 'gyur med theg mchog bstan 'dzin gyi thugs sras 'gyur med bkra shis rgya mtsho ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
303-326
མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ།
mdo khams rdzogs chen bzhi pa mi 'gyur nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
326-334
རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ནི།
rje btsun sa skya pa chen po ngag dbang kun dga' blo gros sangs rgyas bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
334-370
གནས་གསར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ནི།
gnas gsar rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' legs pa'i 'byung gnas ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
370-371
གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་ནི།
grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
371-373
སྒེར་པ་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནི།
sger pa rje drung rin po che grwa thang mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
43
373-378
རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ནི།
rdo rje 'chang mkhyen rab byams pa ngag dbang lhun grub ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
44
378-380
མཁས་གྲུབ་གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་ནི།
mkhas grub gtsang ma shangs ston ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
45
380-382
མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ནི།
mus chen rgyal mtshan dpal bzang ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
46
382-383
མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི།
mkhas grub rdo rje gzhon nu ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
47
383-385
མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།
mus chen nam mkha'i rnal 'byor ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
48
385-387
སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ནི།
skad gnyis smra ba'i dbang po lo chen 'gyur med bde chen ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
49
387-388
འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ནི།
'jam mgon grub pa'i dpa' bo kun dga' grol mchog ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
50
389-393
གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་ལྡན་ནི།
grub chen kun dga' blo ldan ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
51
393-403
རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་རིན་ཆེན་ནི།
rje de nyid kyi thugs sras grub pa'i dbang phyug ngag dbang rin chen ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
52
403-409
མཚུངས་མེད་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ནི།
mtshungs med bstan 'dzin lhun grub ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
53
409-413
འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ནི།
'jam pa'i dbyangs ngag dbang legs grub ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
54
413-425
བདག་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ཐར་ཚར་ཆེན་པས་མཛད་པ་ལས་བཏུས་པ།
bdag chen blo gros rgyal mtshan rnam thar tshar chen pas mdzad pa las btus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
55
425-427
རྗེ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་དུམ་བཏུས་སོགས།
rje tshar chen rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho'i rnam thar dum btus sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
56
427-428
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ནི།
kha che paN chen ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
57
428-429
ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའམ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ནི།
chos rje sangs rgyas ston pa'am brtson 'grus seng ge ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
58
429-430
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཡར་ཀླུང་པ་ནི།
rnal 'byor dbang phyug yar klung pa ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
59
430-434
ཚར་པ་ཆོས་རྗེ་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི།
tshar pa chos rje 'khrungs yul ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
60
434-435
བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁན་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྙེ་མ་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས།
bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
61
435-436
རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་གཎྜིའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་པས་སྦྱར་བ་ལས།
rje bla ma rdo rje 'chang chen po gzhon nu blo gros kyi rnam thar theg mchog chos kyi gaN+Di'i sgra dbyangs zhes pa blo gros rgyal mtshan pas sbyar ba las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
62
436-440
མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།
mkhan chen dpal ldan chos skyong gi rnam thar las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
63
440-443
མཁན་ཆེན་མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན།
mkhan chen mi 'gyur rgyal mtshan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
64
443-457
མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམ་ཐར་རྟོགས་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་ལྗོན་པ་སྟུག་པོའི་འཁྲི་ཤིང་ལས།
mkhan chen dpal ldan chos skyong rnam thar rtogs brjod sna tshogs ljon pa stug po'i 'khri shing las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
65
457-458
མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ཐར་ལས།
mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
66
458-459
བྲག་སྒོམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས།
brag sgom zhabs drung rin po che dkon mchog bstan pa rab rgyas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
67
459-463
ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པོ་ནི།
yongs kyi dge ba'i bshes gnyen byams pa phun tshogs dpal bzang po ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
68
463-480
ལོ་ཆེན་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་དུ་སྤེལ་བ།
lo chen tshe dbang kun khyab kyi rnam thar sa bon tsam du spel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
69
480-502
ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ་དད་པའི་ས་བོན་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་སྙེ་མ།
yongs 'dzin 'jam pa'i dbyangs byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar mdor bsdus pa dad pa'i sa bon ut+pal rgyas pa'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
70
502-504
སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ།
sangs rgyas g.yung drung bon gyi bstan pa rin po che'i byung ba brjod pa'i gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information