བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁན་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྙེ་མ་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa las JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 60, Pages 434-435 (Folios 217b3 to 218a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa las. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 434-435. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁན་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྙེ་མ་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་༡༡༥ལས། བོད་རྒྱལ་པོའི་དུས་ནས་ཡོད་པའི་འ་ཞྭ་ཞེས་སུ་གྲགས་པའི་གདུང་ལས་ཕྱིས་གནས་གསར་བར་གྲགས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ཡབ་གྲུབ་དབང་ཆེན་པོ་དང་། ཡུམ་འདར་ཆོས་རྫོང་པའི་སྲས་མོ་ཚེ་བརྟན་བུ་འདྲེན་གྱི་སྲས་སུ་བོ་དོང་ཨེའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ན་རྗེ་བཙུན་སྒོ་རུམ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་བསྙེན་པར་རྫོགས། རྟ་ནག་ཏུ་ལོ་ལྔ་ལ་མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་སུ་སྦྱངས། རྗེ་སྒོ་རུམ་པ། ཚར་པ་ཆོས་རྗེ། ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་ཟབ་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚར་པ་ཆོས་རྗེའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར། ཞྭ་ལུའི་མཁན་ཐོག་བཅུ་བཞི་པ་ཡང་མཛད། ཞལ་སློབ་ཀྱང་མཐའ་ཡས། གསར་མའི་ཕྱོགས་ལ་༡༡༦དབང་། བྱིན་རླབས༩༤། རྗེས་གནང་༡༧༨། ཁྲིད་ལྷག་༡༢༡པ། རྙིང་མའི་ཕྱོགས་ལ་དབང་༡༧༡། རྗེས་གནང་༣༡། ཁྲིད་ཀ་༣༨ཙམ་ཞིག་གསན་ནོ། །དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པར་གཤེགས། ། ༈
[edit]

bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa las/ bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa 115las/__bod rgyal po'i dus nas yod pa'i 'a zhwa zhes su grags pa'i gdung las phyis gnas gsar bar grags pa'i brgyud pa las yab grub dbang chen po dang /__yum 'dar chos rdzong pa'i sras mo tshe brtan bu 'dren gyi sras su bo dong e'i phyogs su 'khrungs/__lo brgyad lon pa na rje btsun sgo rum pas rjes su bzung zhing rab tu byung /__dgung lo nyi shu par bsnyen par rdzogs/__rta nag tu lo lnga la mtshan nyid phyogs su sbyangs/__rje sgo rum pa/__tshar pa chos rje/__chos rje nam mkha' dbang phyug sogs las zab chos bsam gyis mi khyab pa gsan/__khyad par rdo rje 'chang tshar pa chos rje'i bstan pa'i bdag por gyur/__zhwa lu'i mkhan thog bcu bzhi pa yang mdzad/__zhal slob kyang mtha' yas/__gsar ma'i phyogs la 116dbang /__byin rlabs94/__rjes gnang 178/__khrid lhag 121pa/__rnying ma'i phyogs la dbang 171/__rjes gnang 31/__khrid ka 38tsam zhig gsan no/__/dgung lo zhe lnga par gshegs/___/__!_

Footnotes

Other Information