JKW-KABUM-19-DZA-001-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྟག་ཤམ་གདན་རབས།
Wylie title stag sham gdan rabs JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 35, Pages 281-282 (Folios 141a2 to 141b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. stag sham gdan rabs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 281-282. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ནི། ཡབ་གཅོད་པ་བཀྲ་ཤིས། ཡུམ་ལོ་སྐྱིད་མ། དེ་ལ་སྲས་གཉིས་ཡོད་པ། ཆེ་བ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཤིང་ལུག་ལོ་ཡིན། དང་། ཆུང་བ་དབོན་ཨོ་རྒྱན་ནོར་བུ་ཡིན། དེའི་སྲས་ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་འདི་ཤིང་ཕག་ལོ་དེའི་སྲས་རྒྱལ་སྲས་ཀརྨ་འཆི་མེད་དང་། སྲས་མོ་པདྨ་འཚོ། དང་། མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཡོད། མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲས་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་མེ་འབྲུག་ལོ་ཡིན། དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་སྐོར་བཞུགས། དང། དབོན་བསམ་གཏན་གཉིས་ཡོད། དབོན་སྲས་ལ་ཨོ་རྒྱན་རྟ་མཆོག་ཆོས་གྲགས་ཡིན། མེ་གླང་ལོ་པ། སྐུ་ཚེ་རིང་བར་བཞུགས། རྟེན་དགེ་སློང་། དེའི་སྲིང་མོའི་བུ་རྟ་མགྲིན་ལྷུན་པོ་ཡིན་པར་འདུག །རྟེན་དགེ་སློང་ཁྱད་འཕགས། དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་སྟོད་བཞུགས། ། ༈ གཏེར་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་དང་པོ་ཀོང་ཡུལ་དགའ་ཆགས་སྡེ་པའི་སྲས་སུ་བལྟམས། མཚན་པདྨ་རབ་རྒྱས་རོལ་པ་རྩལ་གྲགས། ས་གླང་ལོ་པ། སྐུ་ཚེ་ཆེར་མ་བཞུགས། རབ་བྱུང་། དེས་སྤྲུལ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་སྤར་སྟོད་རྒྱ་ར་ཚང་དུ་འཁྲུངས། དེས་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཆབ་མདོའི་རྟོག་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཤིང་ཡོས། དགུང་གྲངས་ཞེ་སྟོད་ཙམ། སྔགས་འཆང་གྲུབ་ཐོབ། དེས་སྤྲུལ་ད་ལྟའི་སྟག་ཤམ་པ་ཤིང་འབྲུག་ལོ་པ་སྤུ་བོ་ཕར་ལུང་གི་འདུང་ཡ་མཁན་པོ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་པ་ལགས། དགོངས་གཏེར་དང་དག་སྣང་སྐོར་མང་། རྟ་མཆོག་ཆོས་གྲགས་སྤྲུལ་སྐུ། ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་པ་རྟ་མཆོག་བསམ་གཏན་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ། ༈ ཨོ་རྒྱན་བུ་ཁྲིད་འདི་སྤུ་བོ་ས་ལྡེམ། བླ་མ་དགོངས་འདུས། སྤུ་བོ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་བཅས་པའི་གཏེར་ལུང་དུ་མཚོ་རྒྱལ་དང་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ་བཅས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་སྟོད། ལུང་བསྟན། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མིང་པོའི་བུ་མོ་བདེ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཚོ་མོ་ཡིན། འདི་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ནང་བཞུགས་འདྲ། སྤུ་བོ་རྒྱ་མཁར་རི་ཁྲོད་དུ་ཨེ་ཝྃ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་རྫོང་དུ་བཞུགས། དེ་ལ་ཆོས་གླིང་སྲས་ངོ་མཚར་ཅན་འཁྲུངས། ཟླ་བ་དྲུག་ནས་གཤེགས། ། ༈ གསུང་སྤྲུལ་བདུན་པ་མོན་དུ་འཁྲུངས། ད་ལྟ་བརྒྱད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མོན་དུ་པད་གླིང་གདུང་ལ་འཁྲུངས། དགུང་སྙིང་ཡོས།། ༣༩ །། ༈
[edit]

stag sham gdan rabs/_ @#/_/rig 'dzin chen po stag sham rdo rje ni/__yab gcod pa bkra shis/__yum lo skyid ma/__de la sras gnyis yod pa/__che ba gter chen rin po che shing lug lo yin/__dang /__chung ba dbon o rgyan nor bu yin/__de'i sras kun bzang nam mkha' rdo rje 'di shing phag lo de'i sras rgyal sras karma 'chi med dang /__sras mo pad+ma 'tsho/__dang /__mgon po ye shes gnyis yod/__mgon po ye shes kyi sras kun bzang pad+ma rnam rgyal me 'brug lo yin/__dgung grangs bdun cu skor bzhugs/__dang/__dbon bsam gtan gnyis yod/__dbon sras la o rgyan rta mchog chos grags yin/__me glang lo pa/__sku tshe ring bar bzhugs/__rten dge slong /__de'i sring mo'i bu rta mgrin lhun po yin par 'dug__/rten dge slong khyad 'phags/__dgung grangs lnga bcu nga stod bzhugs/___/__!_gter chen mchog sprul dang po kong yul dga' chags sde pa'i sras su bltams/__mtshan pad+ma rab rgyas rol pa rtsal grags/__sa glang lo pa/__sku tshe cher ma bzhugs/__rab byung /__des sprul pad+ma bstan 'dzin dbang phyug spar stod rgya ra tshang du 'khrungs/__des sprul kun bzang pad+ma dgyes pa'i rdo rje chab mdo'i rtog tshang du 'khrungs/__shing yos/__dgung grangs zhe stod tsam/__sngags 'chang grub thob/__des sprul da lta'i stag sham pa shing 'brug lo pa spu bo phar lung gi 'dung ya mkhan po tshang du 'khrungs pa lags/__dgongs gter dang dag snang skor mang /__rta mchog chos grags sprul sku/_chu sbrul lo pa rta mchog bsam gtan nges gsang bstan pa'i nyi ma yin no/___/__!_o rgyan bu khrid 'di spu bo sa ldem/__bla ma dgongs 'dus/__spu bo bdud 'dul rdo rje/__rig 'dzin stag sham rdo rje bcas pa'i gter lung du mtsho rgyal dang shel dkar rdo rje mtsho bcas kyi sprul par dgung grangs bdun cu don stod/__lung bstan/__de'i sprul sku de nyid kyi ming po'i bu mo bde chen phrin las mtsho mo yin/__'di dgung lo lnga bcu nang bzhugs 'dra/__spu bo rgya mkhar ri khrod du e wa~M mi shigs rdo rje'i chos rdzong du bzhugs/__de la chos gling sras ngo mtshar can 'khrungs/__zla ba drug nas gshegs/___/__!_gsung sprul bdun pa mon du 'khrungs/__da lta brgyad pa kun bzang bstan pa'i nyi ma mon du pad gling gdung la 'khrungs/__dgung snying yos//__39___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]