མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ཐར་ལས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar las JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 65, Pages 457-458 (Folios 229a5 to 229b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar las. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 457-458. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ཐར་ལས། སོག་མོར་བཞུགས་སྐབས་ཡུལ་དེའི་དཔོན་སྡིག་ཅན་ཀུན་དགའ་སྐྱབས་ཞེས་པའི་ལུས་ངན་སྦལ་པའི་གཟུགས་ཅན་ཆུ་ཤིང་གི་ནང་དུ་ཡོད་པ་གནས་སྤར་ཚུལ་དང་། ས་ངན་གྱིས་ཀུ་སེ་དཔོན་ཨ་ལེན་བུ་ཁོ་བཟུང་བ་ལོ་རྒས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤི་ཐག་བཅད་ནས་བསྔོ་རྟེན་ཕུལ་བར། ཁོ་བར་དེ་ན་མི་འདུག་ཚུལ་ཕེབས་པ་ཕྱིས་ཚུར་སླེབས་པ་དང་། སྒ་ལེན་སྟེང་གྲྭ་ཆུང་ཞིག་གཞི་བདག་གིས་བརླམས་པ་ཟླ་ཤས་བོར་བ་ཚུར་སླེབས་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པ་ཕྱིས་འབྱོར་པ་སོགས་མངོན་ཤེས་རྒྱ་ཆེར་མངའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྣང་། ། ༈ བཀྲས་ལྷུན་རྣམ་ཐར་དུ་ཉ་ཤ་སུམ་མདོའི་ཕ་རིའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བིཪྺ་པ་བཞུགས་པ་གཟིགས་ཚུལ། མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ཐར་དུ། དྷརྨ་མདོའི་ཕ་རིའི་བྲག་ལ་སྡེ་དགེ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་གནས་སྒོ་ཕྱེས་པའི་སེང་གེ་སྒྲའི་སྐུ་རང་བྱོན་བཞུགས་ཚུལ། ། ༈ ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་དུ། མགོ་ཟི་དགོན་པའི་གནས་བདག་མགོན་པོ་ཞལ་ཡིན་ཚུལ་དང་། བླ་བྲང་དུ་སུ་བཞུགས་ལ་དཔལ་མགོན་ཞལ་ཤིན་ཏུ་འགོ་ཚུལ། དེའི་ཕ་རིའི་ནགས་ཚལ་དུ་འདོད་ཁམས་མ་བཞུགས་པས། དགོན་པ་དང་ནགས་ཚལ་ཐད་དྲང་ཡོད་ན་དར་རྒྱས་འབྱུང་རྒྱུ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་མ་འགྲིགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་སྣང་། ། ༈ བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ། མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན། ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཁུ་དབོན་གསུམ་བཅས་སྡེ་དགེར་ཕེབས། ཡེ་ན་བརྒྱུད་ཀོ་ཀོ་ནང་ནས་ཕེབས་སྣང་། དཔལ་ཆོས་སྒ་སྟོད་བརྒྱུད་ཟིལ་ཁོག་ནས་མར་ཕེབས། ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ་ཝ་ར་དང་། རྔད་བརྒྱུད་ཛམ་ཐོག་ནས་ཡར་ཕེབས་སྣང་ངོ་།། །། ༈
[edit]

mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar las/ mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar las/__sog mor bzhugs skabs yul de'i dpon sdig can kun dga' skyabs zhes pa'i lus ngan sbal pa'i gzugs can chu shing gi nang du yod pa gnas spar tshul dang /__sa ngan gyis ku se dpon a len bu kho bzung ba lo rgas pa sogs kyis shi thag bcad nas bsngo rten phul bar/__kho bar de na mi 'dug tshul phebs pa phyis tshur slebs pa dang /__sga len steng grwa chung zhig gzhi bdag gis brlams pa zla shas bor ba tshur slebs rgyu yod gsungs pa phyis 'byor pa sogs mngon shes rgya cher mnga' ba'i lo rgyus snang /___/__!_bkras lhun rnam thar du nya sha sum mdo'i pha ri'i brag phug tu biR+Wa pa bzhugs pa gzigs tshul/__mi 'gyur rgyal mtshan rnam thar du/__d+harma mdo'i pha ri'i brag la sde dge grub thob kyis gnas sgo phyes pa'i seng ge sgra'i sku rang byon bzhugs tshul/___/__!_chos skyong bzang po'i rnam thar du/__mgo zi dgon pa'i gnas bdag mgon po zhal yin tshul dang /__bla brang du su bzhugs la dpal mgon zhal shin tu 'go tshul/__de'i pha ri'i nags tshal du 'dod khams ma bzhugs pas/__dgon pa dang nags tshal thad drang yod na dar rgyas 'byung rgyu la rten 'brel cung zad ma 'grigs pa'i lo rgyus sogs snang /___/__!_bkra shis lhun grub/__mi 'gyur rgyal mtshan/__nam mkha' 'chi med khu dbon gsum bcas sde dger phebs/__ye na brgyud ko ko nang nas phebs snang /__dpal chos sga stod brgyud zil khog nas mar phebs/__chos skyong bzang po wa ra dang /__rngad brgyud dzam thog nas yar phebs snang ngo //____//_!_

Footnotes

Other Information