JKW-KABUM-19-DZA-001-070

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ།
Wylie title sangs rgyas g.yung drung bon gyi bstan pa rin po che'i byung ba brjod pa'i gtam JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 70, Pages 502-504 (Folios 251b6 to 252b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sangs rgyas g.yung drung bon gyi bstan pa rin po che'i byung ba brjod pa'i gtam. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 502-504. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ། ལེགས་བཤད་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་མགྲིན་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ལེའུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ལྡན་གྱི། དང་པོ་ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་། གཉིས་པ་ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་འགྲེལ་ཚུལ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ལྟ་བུ་དང་བསྟུན་ནས་ཤེས་བྱའི་མཛོད་ཕུགས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་དྲངས་ཤིང་དེ་ལྟར་སྦྱར། གསུམ་པ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བྱོན་ཚུལ་ཞང་ཞུང་མ་རྩ་ཚིག་ཏུ་བྱས་པའི་མཛད་པ་མདོ་ཚང་། བཞི་པ་བསྟན་པ་བོན་འཁོར་བསྐོར་ཚུལ། སྤྱིར་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཚུལ། བྱེ་བྲག་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔ་ཐེག་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བསྡུ། ཁྱད་པར་ཐེག་དགུའི་རྣམ་གཞག་ལྷོ་གཏེར་ལྔར་རྩ་ཚིག་བཞག་པའི་འགྲེལ་བཤད། ལྔ་པ་བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་བྱོན་ཚུལ་ལ་ཞང་ཞུང་ཕུག་པ། དྲུག་པ་བར་པ། བདུན་པ་སྐོ་བ་རྣམས་སུ་རིམ་པར་དར་ཚུལ། ཕྱི་མ་ལ་སྔ་དར། ཕྱི་དར་གཉིས། ཕྱི་དར་ལ་སྤྱིར་བཀའ་གཏེར་སྙན་གསུམ་བྱོན་ཚུལ། དེ་དག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྡེ་སྔར་དར་ཚུལ་གཉིས། འདི་རྣམས་དངོས་རྣམས་མ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཚིག་དང་སྦྱར་ཞིང་། གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩར་ཀུན་འགྲེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་དེ་འདྲ་རྩ་ཚིག་ཏུ་བཀོད་ནའང་ལེགས། བརྒྱད་པ་ཞར་བྱུང་ལ། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ། རྒྱལ་རབས། ཆོས་འབྱུང་། རིགས་གནས་ཚུལ། བོན་ཆོས་ཀྱི་རྩོད་སྤངས། བསྟན་པ་གནས་པའི་ཚུལ་དྲང་དོན་བསྟན་བཅོས་དང་ངེས་དོན། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །བོན་ཀྱང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །མ་རིག་སྨིན་མཛད་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །མྱ་ངན་འདས་དང་ནུབ་པར་སྟོན། །གཡུང་དྲུང་སྐུ་ནི་རྒྱུན་གྱིས་རྟག །འདུལ་ཐབས་བོན་སྒོ་ནུབ་མེད་འཕེལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཤིས་པའི་ཚིག་གིས་མཐའ་བརྒྱན་ཏོ། །སརྦ་དཱ་ཀལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

sangs rgyas g.yung drung bon gyi bstan pa rin po che'i byung ba brjod pa'i gtam/ @#/_/sangs rgyas g.yung drung bon gyi bstan pa rin po che'i byung ba brjod pa'i gtam/__legs bshad bskal pa bzang po'i mgrin rgyan ces bya ba le'u bkra shis pa'i grangs ldan gyi/__dang po phyi snod 'jig rten chags tshul dang /__gnyis pa nang bcud sems can 'grel tshul shes bya rab gsal lta bu dang bstun nas shes bya'i mdzod phugs kyi rtsa tshig drangs shing de ltar sbyar/__gsum pa ston pa sangs rgyas byon tshul zhang zhung ma rtsa tshig tu byas pa'i mdzad pa mdo tshang /__bzhi pa bstan pa bon 'khor bskor tshul/__spyir bon gyi 'khor lo bskor tshul/__bye brag sgo bzhi mdzod lnga theg pa bzhi bcu rtsa lnga sogs kyi dbye bsdu/__khyad par theg dgu'i rnam gzhag lho gter lngar rtsa tshig bzhag pa'i 'grel bshad/__lnga pa bstan 'dzin dge 'dun byon tshul la zhang zhung phug pa/__drug pa bar pa/__bdun pa sko ba rnams su rim par dar tshul/__phyi ma la snga dar/__phyi dar gnyis/__phyi dar la spyir bka' gter snyan gsum byon tshul/__de dag gi brgyud 'dzin g.yung drung bon gyi sde sngar dar tshul gnyis/__'di rnams dngos rnams ma lta bu'i rtsa tshig dang sbyar zhing /__gter ston brgya rtsar kun 'grel gyi gsol 'debs de 'dra rtsa tshig tu bkod na'ang legs/__brgyad pa zhar byung la/__chos kyi lo rgyus mdo tsam/__rgyal rabs/__chos 'byung /__rigs gnas tshul/__bon chos kyi rtsod spangs/__bstan pa gnas pa'i tshul drang don bstan bcos dang nges don/__ston pa mya ngan yongs mi 'da'/__/bon kyang nub par mi 'gyur te/__/ma rig smin mdzad 'dul ba'i phyir/__/mya ngan 'das dang nub par ston/__/g.yung drung sku ni rgyun gyis rtag__/'dul thabs bon sgo nub med 'phel/__/zhes pa lta bu'i shis pa'i tshig gis mtha' brgyan to/__/sarba dA kal+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: