JKW-KABUM-19-DZA-001-061

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་གཎྜིའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་པས་སྦྱར་བ་ལས།
Wylie title rje bla ma rdo rje 'chang chen po gzhon nu blo gros kyi rnam thar theg mchog chos kyi gaN+Di'i sgra dbyangs zhes pa blo gros rgyal mtshan pas sbyar ba las JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 61, Pages 435-436 (Folios 218a2 to 218b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje bla ma rdo rje 'chang chen po gzhon nu blo gros kyi rnam thar theg mchog chos kyi gaN+Di'i sgra dbyangs zhes pa blo gros rgyal mtshan pas sbyar ba las. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 435-436. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་གཎྜིའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་༧༢པས་སྦྱར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྗེ་འདི། ཇོ་བོ་རྗེའི་ཡོན་བདག་ཤཱཀྱ་མགོན་གྱི་རིགས་ལས། ཡབ་ནང་སོ་དཔོན་པོ་མཚོ་སྐྱེས་དང་། ཡུམ་ཨ་སྲས་ཨ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་སུ་ཡོལ་ཕུ་རི་གོང་གསེར་སྡིངས་བྱ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། རྗེ་ཀརྨ་༧ཕྲིན་ལས་ལས་དགེ་བསྙེན་མཛད། མཚན་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་སུ་གསོལ། བཅུ་གསུམ་པར་རྩེ་ཚོགས་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། པཎ་ཆེན་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་པའི་གདན་ས་སྐྱེད་ཚལ་འོག་ཏུ་བཅུ་དྲུག་པར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་གཉེར་མཛད་པས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། དེ་སྐབས་ཤིག་བླ་མ་གསང་འདུས་ལེ་བརྒྱད་མ་ཐུགས་ལ་བཟུང་བས་མནལ་ལམ་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཇལ། ཉི་ཤུ་པར་མཁན་པོ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་རིན་ཆེན་གླིང་གི་གདན་ས་ལ་ཕེབས། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚར་པ་ཆོས་རྗེ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བསྟེན་ནས་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། རྩེ་ཚོགས་ཀྱི་མཁན་པོའང་མཛད་ཅིང་སྣེའུ་གདོང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ཏི་ཤྲཱིར་བཀུར། ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོའི་ས་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་བརྩམས་ནས། ཡང་ཤར་བརྒྱུད། གསེར་པའི་སའི་ཐིག་ལེར། སྔར་ཚར་ཆེན་པས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེ་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བཏབ། མཐར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སོ།། །། ༈
[edit]

rje bla ma rdo rje 'chang chen po gzhon nu blo gros kyi rnam thar theg mchog chos kyi gaN+Di'i sgra dbyangs zhes pa blo gros rgyal mtshan pas sbyar ba las/ rje bla ma rdo rje 'chang chen po gzhon nu blo gros kyi rnam thar theg mchog chos kyi gaN+Di'i sgra dbyangs zhes pa blo gros rgyal mtshan 72pas sbyar ba ste/__de yang rje 'di/__jo bo rje'i yon bdag shAkya mgon gyi rigs las/__yab nang so dpon po mtsho skyes dang /__yum a sras a rgyal gyi sras su yol phu ri gong gser sdings bya bar sku 'khrungs/__rje karma 7phrin las las dge bsnyen mdzad/__mtshan gzhon nu blo gros su gsol/__bcu gsum par rtse tshogs mkhan chen nam mkha' bkra shis las rab tu byung /__paN chen lha dbang blo gros pa'i gdan sa skyed tshal 'og tu bcu drug par phebs nas thugs gnyer mdzad pas rab 'byams smra ba'i dbang phyug tu gyur/__de skabs shig bla ma gsang 'dus le brgyad ma thugs la bzung bas mnal lam du slob dpon chen po mjal/__nyi shu par mkhan po nam mkha' bkra shis las bsnyen par rdzogs shing rin chen gling gi gdan sa la phebs/__rdo rje 'chang tshar pa chos rje lo gsum tsam bsten nas snyan brgyud rgya mtsho'i mnga' bdag tu gyur/__gzhan yang mdo sngags rgya mtsho'i pha mthar son/__rtse tshogs kyi mkhan po'ang mdzad cing sne'u gdong zhabs drung rin po ches ti shrIr bkur/__lcags mo yos lo'i sa zla'i tshes nyer bdun la brtsams nas/__yang shar brgyud/__gser pa'i sa'i thig ler/__sngar tshar chen pas lung bstan pa ltar bkra shis chos sde rdo rje'i pho brang chen po rten dang brten par bcas pa gsar du btab/__mthar ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas gdan sa de nyid du gshegs so//____//_!_

Footnotes

Other Information