རྨོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ནི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rmor chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' lhun grub ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 36, Pages 282-300 (Folios 141b6 to 150b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rmor chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' lhun grub ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 282-300. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །རྨོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ནི། ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བླ་སྨན་མཁས་པ་མི་དགུ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས། སྟོད་ན་ཆེར་ཆེ་འུག་པ་བྲང་ཏི་གསུམ། ཞེས་པའི་ཡ་གྱལ་ཆེར་ཆེ་ཞིག་པོའི་རིགས་གསོ་རིག་ལ་ཆེས་མཁས་པ་ཞིག་དང་། ཡུམ་ལུམ་པ་དཔོན་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཤེའུ་ལོ་ཙཱ་བའི་དབོན་བརྒྱུད་དེ། ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་ཀྱང་རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་། རྣམ་དཀར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བརྩོན་པ་སོགས་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྲས་སུ་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོའི་གྲོ་བཞིན་ཅན་གྱི་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པའི་ཉི་ཤར་ལ་སྤུལ་སྟོད་རབ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བླ་བྲང་དུ་མངལ་གྱི་པདྨོ་ལས་གྲོལ། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་མཁན་ཆེན་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད། དགུང་ལོ་ལྔ་པར་ཕེབས་པ་ན་ཡབ་ཀྱིས་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་བསླབ་པས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། དེ་ལོར་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དབུས་སུ་ཕེབས་པ་དང་འགྲིགས་པས་ཐུབ་བསྟན་རབ་སྨད་དུ་འཛོམ་ཞིང་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས། མཚན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་གསོལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་མཛད། གནས་དེ་ཉིད་དང་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་བཅས་སུ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་ལུང་བཅས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་ཀྱི་དབང་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ར་བ་སྨད་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ལས་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་གསན་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་འགྲེལ་རིག་གཏེར་གྱི་དཔེ་གནང་ཞིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་དགོས་པའི་བསླབ་སྟོན་ཀྱང་སྩལ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ལྗགས་ཀློག་དང་། ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་གཉིས། མན་ངག་རྣམ་བཤད་སོགས་ཐུགས་སུ་ཚུད། ལོ་དེར་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་དང་། རྗེ་གྲགས་འབྱོར་ཤེས་རབ་སོགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྨོན་དགའ་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་དགོན་སྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱ་ཆ་ཆོས་སྤྱོད་ནས་བཟུང་སྟེ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཀུན་ཏུ་དགོས་པའི་གཞུང་བདུན། རྣམ་འགྲེལ། རིག་གཏེར། སྡོམ་གསུམ་རྣམས་ཐུགས་ལ་བྱང་བར་བཟུང་ནས། སྟག་ཚང་ར་བ་སྨད་དུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྦྱང་ལ་ཕེབས། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་གསང་སྔགས་དང་། ངག་དབང་དོན་གྲུབ་གཉིས་གཙོ་བོར་བརྟེན་ནས། བསྡུས་ར་དང་པོད་ཆེན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན་ཅིང་། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཀློང་བརྡོལ་བས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་བསྒྲིགས་བསྐུར་དང་། བཅུ་དགུར་གླིང་བསྲེ་དང་། ལོ་དེར་རྨོར་དུ་ཀུན་རིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བསྙེན་པ་ཟླ་བ་བདུན་དུ་མཛད། ཉི་ཤུར་བཀའ་བཅུའི་མཚན་བཏགས་གནང་། ཉེར་གཅིག་པར་ཙེ་ཐང་དུ་གྲྭ་སྐོར་དང་། ཉེར་གཉིས་པར་གཙང་དུ་གྲྭ་སྐོར་ཕེབས་པའི་ཡར་ལན་ཁ་རག་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་བྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་དང་མཇལ་ཞིང་ཐུགས་དགྱེས་པའི་བཀའ་ལུང་སྩལ། འཇང་ཐུབ་བསྟན་དུ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ལས་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་སྣང་གསུམ་རྫོགས་པ་དང་། ཀུན་རིག་གི་དབང། སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་བཀའ། ཀྱེ་རྡོར་གྱི་རྒྱུད་དབང་སོགས་གསུང་ཆོས་མང་དུ་གསན་རྗེས། གདན་ས་ཆེན་པོར་དགུན་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་བསྟན་པའི་རྣམ་བཞག་པ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་གཏམ་གྱི་བདུད་རྩི་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྤྲོས་པས་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཡི་པདྨོ་ཅིར་ཡང་བཞད་ཅིང་། རིག་པར་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། འཇམ་དབྱངས་གཟི་འོད་འབར་བའི་མདུན་དུ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་རྗེས་གནང་གསན། དེ་ནས་ཚར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་རྨུ་གཤོང་དགེ་བའི་ཚལ་དང་། མུ་གུ་ལུང་སོགས་གནས་ཆེན་རྣམས་བརྒྱུད་ངམ་རིང་དུའང་རིགས་ལུང་གི་དགའ་སྟོན་སྩལ། ཚུལ་དེ་བཞིན་གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་སྐྱ་བོ་ཁ་གདངས་དང་། སེ་མཁར་ཆུང་སོགས་གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ཐམས་ཅད་མཇལ་བ་དང་། ཐུབ་བསྟན་གོང་འོག །བཞད་གྲྭ་ཚང་ཆེན་མོ། གསེར་མདོག་ཅན། སྐྱེད་ཚལ་སོགས་སུ་འབེལ་གཏམ་དང་རིགས་ལུང་ཅི་རིགས་པ་སྩལ། ཁྱད་པར་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས་ཚོགས་སུའང་ལན་ཁ་ཡར་ཞབས་བསྐྱོད་ཅིང། མཁན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་ལས་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུ་ལམ་གྱི་དབང་དང་། མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱིན་རླབས་སོགས་གསན། ཡོངས་དྲིལ་གཙང་དུ་ལོ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཤིང་གསན་བསམ་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་ནས་རང་གནས་སུ་ཕེབས། མདོར་ན་གྲ་གཙང་དུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་བཞུགས་ཀྱང་བསྒྲིགས་དང་གང་མཐུན་ལས་ཞོག་པ་གཅིག་གི་ཚོགས་གཅོག་པའམ། གྲྭ་པ་བགྲེས་པ་ལྟ་ཅི་ཆབ་དྲིལ་བ་ཚུན་ལ་འཁྲུགས་ལོང་བྱེད་ལྟ་ཅི་སྨོས། མིག་ལོག་ཙམ་ཡང་མཛད་མ་མྱོང་གསུངས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པར་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་གཟིགས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་དད་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་། མཚན་སྔ་མའི་སྟེང་དུ་ངག་དབང་ཞེས་འཇུག་པ་གནང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཆེ་ཕྲས་མ་གོས་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་གཙང་། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པའི་ཟླ་བ་དགུ་པར་བསྙུན་ཚབ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་གྲོང་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བས་བར་ཆད་ཀྱི་མུན་པ་མཐར་བསྐྲད་དེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཨུཏྤལ་ཁ་བྱེ་བར་གྱུར་ཅིང་། རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་ཟླ་བ་བདུན་དུ་མཛད། དེ་ནས་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ལོ་ཚིག་སོགས་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མར་དཔྱད་དཀའ་བར་གྱུར་པས་སླར་ཡང་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟུན་དགོས། དཔལ་ལྡན་ནཱ་ལེནྡྲར་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ལས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་བཤད་སོགས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་མཐའ་དག་གསན་འདོད་ཀྱི་བཞེད་པ་མི་ཕྱེད་པའི་ངོས། ཞབས་ཕྱི་གཉིས་དང་བཅས་ཏེ་ཕེབས་ནས་སྙན་དུ་གསོལ་བས་དགྱེས་བཞིན་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། ཐོག་མར་ཚར་ལུགས་དཀར་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་འབྱེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཆོད་བཤམས་སོགས་སྤྲོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་སྩལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆག་ལུགས་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་དང་། དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་། དེ་རྗེས་གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔ་དང་། ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུ་ལམ་གྱི་དབང་སོགས་གསན་ཅིང་། རྭ་སྒྲེང་ཚུན་གྱི་གནས་རྟེན་རྣམས་མཇལ་ནས་སྐོར་གཅིག་རང་གནས་སུ་ཕེབས། སྒྲོལ་དཀར། རྣམ་རྒྱལ། རྣམ་འཇོམས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་བསྙེན་བྱ་རྒྱུད་རང་ལུགས་མཐུན་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཚད་ལྡན་མཛད། སླར་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་དགུ་པར་ནཱ་ལེནྡྲར་ཕེབས། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྒྱམ་གྲུབ་བརྒྱའི་རྗེས་གནང་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། དེའི་ཕྱི་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་སུ་རྩེ་གདོང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆེད་དང་། རྗེ་ཉིད་སོགས་དཔོན་སློབ་བཅུ་གཅིག་ལ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་བཤད། དབང་། བྱིན་རླབས། ཁྲིད། ལུང་སོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྨིན་རྒྱས་སུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་བཞིའི་བར་དུ་སྩལ་བ་གསན་ཅིང་། གསན་ལོ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་བ་དང་། བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དུས་དེ་ཉིད་ནས་སློབ་བཤད་ཟབ་མོའི་གནད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་གྲོལ་ཞིང་། བླ་མ་དང་ཆོས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་ཐུགས་དད་ཆེན་པོས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་དག་འགྲིགས་པས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེན་པོར་གྱུར། འདི་སྐབས་གོང་ས་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེས་སློབ་བཤད་ལ་མི་བཅུ་གཅིག་ལས་མི་འགབ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟེན། དེ་དུས་ཆེ་གཉན་གྱི་རིགས་མང་བས་གཞན་ཚུད་དཀའ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཀྱང་། རྗེ་ཉིད་ལ་རྗེ་བླ་མས་བསྟན་པ་གཏད་པར་དགོངས་ནས་དཀའ་བ་མེད་པར་ཆོས་གྲྭར་བཅུག་པར་གནང་བས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །གཞན་ཡང་བར་གསེང་ཐམས་ཅད་དུ་གསང་འདུས་ལུགས་གསུམ་དང་། བདེ་མཆོག་ལུགས་གསུམ་སོགས་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་གསན། སྐོར་གཅིག་རང་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའི་གཞི་བསྙེན་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། དེའི་སྟོན་སོར་སླར་ཡང་ནཱ་ལེནྡྲར་ཕེབས་ནས་བཟུང་། སྔ་ཕྱིར་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཕལ་ཆེར་འབྲལ་མེད་དུ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་སློབ་བསྡོམས་པས་ཚར་བཅུ་གཉིས། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཚར་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙོས། གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་། མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་དང་། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གསན་པ་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་དང་། གཞན་དག་ལ་འཆད་སྤེལ་སོགས་གསན་པ་དོན་ལྡན་དུ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ནས་ལོ་བདུན་དུ་དབོན་མཁྱེན་བརྩེ་རབ་བརྟན་ལ་སྐུ་ཡོན་སོགས་བསླབ་སྟོན་ཕུལ་ཞིང་བཅར་བཞུགས་ངོས་མགོན་པོ་སོགས་བསྙེན་པའང་མང་དུ་མཛད། གཞན་ཡང་དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པ་ཡན་ཆད་དུ་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལས་ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་དང་། མི་གཡོ་བ་དཀར་སྔོན་དང་། ཤེར་ཕྱིན་དཀར་སེར་སོགས་རྗེས་གནང་འགའ་ཞིག །ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུ་ལམ་དང་། ཡང་དག་གི་དབང་། འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབང་ཡོངས་རྫོགས། ཀྱེ་རྡོར་གཙོ་ཆེའི་ཆོས་སྣ་སོ་དགུ་དང་། དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་དང་མུས་ཆེན་བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལུང་། ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་དང་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱིན་རླབས་སོགས། ཐུབ་བསྟན་མཁན་ཆེན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་འབུམ། འཇིགས་བྱེད་རྭ་ཚར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ཁྲིད། ངག་དབང་བློ་གསལ་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལས་ནི་གུའི་སྐོར་དང་། ཚར་ཆེན་བཀའ་འབུམ་ཕལ་ཆེར། མཁན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ལེགས་བཟང་ལས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྣམ་སྲས་ལྔ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་། རྩེ་གདོང་ཁྲི་ཆེན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ལས་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་དང་ལྕགས་སྡོང་མའི་ཚེ་དབང་། གླིང་སྟོད་མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དབང་དང་རྗེས་གནང་འགའ་ཞིག །ཆོས་འཁོར་གཉིས་ཀའི་མཁན་ཆེན་བློ་གྲོས་བརྟན་པའི་དྲུང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་དབང་དང་། རྗེས་གནང་འགའ། གླིང་སྨད་ཞབས་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་མཚན་སར་བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་སོགས་རྗེས་གནང་རིགས་དང་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུ་དབང་། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལས་ཀུན་རིག་གི་དབང་དང་། འབྱུང་འདུལ་དང་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་མའི་རྗེས་གནང་། དོལ་ཆོས་འཁོར་གནས་པ་སྨྲ་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་པུསྟི་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ལུང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་རིགས་དང་། ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྗེས་གནང་སོགས་རྒྱུན་དཀོན་པའི་རིགས། གོང་དཀར་དཔོན་སློབ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོར་དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དང་། ཁྲོ་ཕུ་བའི་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱི་ལུང་། རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་གྲགས་པ་ལས་བླ་མ་ཞི་དྲག་དང་། མེ་རག་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་སར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་སོགས་མང་དུ་གསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན། དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པར་རྨོར་དུ་དཔལ་དགེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་བསྙེན་གནད་སྨིན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། དེ་གྲོལ་བསྟུན་དེ་གའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་དགེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་གནང་བ་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཅིང་། ཕྱི་ལོའི་སྟོན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་བཞིན་ཚར་ལུགས་དཀར་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་གིས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་རྗེས་གནང་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་ཕུལ་བ་དང་། དེ་ནས་གྲ་ཐང་དུ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་དགུ་དང་། བེ་བུམ་གྱི་ལུང་། རྣམ་སྲས་རིགས་ཆེན་བཅོ་ལྔ་སོགས་སྩལ་ཞིག །སླར་ཡང་རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་སྩལ་བས་མཚོན་ཆོས་འཁོར་བར་མེད་དུ་བསྐོར། དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པར་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་ནས་སྨོན་དགའ་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཞབས་བཀོད། ལོ་དེར་ཡར་ཀླུང་དུ་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔོན་སློབ་ལ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་སུ་གནང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར། དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པར་རྨོར་དུ་གསང་ཕུ་མཆོད་ཁང་དཔོན་སློབ་སོགས་ལ་སློབ་བཤད་ཚར་གཅིག་སྩལ། དེ་ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར་གཞུང་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཐུབ་བསྟན་ར་བ་སྨད་ཀྱི་མཁན་པོར་བཀོད་ཅིང་། གཙོ་བོར་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་རིམ་པ་ཆགས་མེད་དང་། མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་ལྷག་པར་འཕེལ་བའི་ངང་ཡར་ཀླུང་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྕགས་ཟམ་ཆུ་བོ་རིའི་མཆོག་སྤྲུལ་ངག་དབང་བློ་གསལ་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་སོགས་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྩལ། དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པར་གསང་ཕུ་དབྱར་ཆོས་ཀྱི་བཏང་སྒོ་མཛད་ཅིང་། ང་དྲུག་པར་གདན་ས་བཞག་ནས་རྨོར་དུ་ཕེབས། ལྷོ་བྲག་ཤིང་མང་དགོན་གྱི་ཞལ་འཛིན་དང་། རིམ་པར་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེར་ཡོལ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར་ཞབས་པད་བཀོད། དཔལ་བསམ་ཡས་སུ་གསུང་ངག་སློབ་བཤད་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེར་སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་གནས་གསར་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། སྒེར་པ་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གསལ་འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བས་མཚོན་ཆོས་སྔ་ཕྱི་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཀྱང་དཔྱལ་ཕག་སྐོར་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་སོགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས། དེ་སྐབས་ཡལ་གྲོ་འཆད་ཀའི་འཛིན་བདག་ཀྱང་གནང་ནས་ལམ་འབྲས་སོགས་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར། གནས་གསར་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཁྱད་པར་སྔ་ལོར་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེར་ཚར་གཅིག་དང་། རྗེས་སོར་རེ་དགུ་པར་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་འབར་བར་ཚར་གཅིག་ཏེ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལན་གཉིས་གནང་བའི་ཕྱི་མར་དབང་སྟེགས་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་བཞེངས་པར་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཅིང་དོན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད། དེས་མཚོན་སྔ་ཕྱིར་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཚར་གཅིག་དང་། སློབ་བཤད་ཚར་དགུ། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཚར་བདུན་སོགས་འཆད་སྤེལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་པས། རྡོ་རྗེ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ། དབོན་རིན་པོ་ཆེ་གོང་འོག་གཉིས། ངོར་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་དང་། མཁན་ཆེན་དཔལ་ཆོས། ཞུ་ཆེན་པཎྜི་ཏ། མདོ་ཁམས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། སྐྱོ་མདའ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ལྕགས་ཟམ་རིན་པོ་ཆེ། སྒེར་པ་རྗེས་དྲུང་ཁུ་དབོན། འཇམ་དབྱངས་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། བཀའ་འགྱུར་བ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ངག་དབང་རབ་བརྟན་སོགས། གསང་ཕུ། ར་བ་སྨད། ཚོགས་སྡེ་བཞི་སོགས་ཀྱི་བླ་མ་སློབ་དཔོན་ཕལ་ཆེར། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་དགེ་བཤེས་དང་། གཞུང་གི་མི་ཆེན་རྣམས་སོགས་ཞལ་སློབ་དང་སྦྱིན་བདག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱོན། གསན་ཡིག་པུསྟི་གཅིག་སོགས་གསུང་རྩོམ་འགའ་ཡང་མཛད། སྔ་ཕྱིར་འཛིན་བདག་གནང་བའི་དགོན་གནས་རྣམས་སུའང་ཉམས་པ་གསོ་བ་དང་། གསར་བཞེངས། དུས་མཆོད་འཛུགས་པ་སོགས་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེར་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་གནམ་གང་ལ་མཁྱེན་རབ་རྗེའི་སྐུ་མཆོད་མང་ཇ་དང་བརྒྱ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་ཐེབས་སྦྱར། ལྗང་འགར་བ་བོད་དུ་ལྷག་པའི་སྐབས་དང་པོར་འཛིན་འཆིང་གིས་མཚོན་ཞབས་འདྲེན་ཆེ་བར་ཞུས་ཀྱང་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེས་ཉེས་མེད་དུ་གྲོལ་བས་ས་བསྟན་སྤྱི་ལའང་ཕན་པ་ཆེན་པོའི་སྒོར་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེའི་ངང་དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་པར་འོན་ཆོས་སྡིང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་ཏེ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་མ་བློ་གསལ་སྒེག་མོའི་མེ་ལོང་དུ་གསལ། འོན་ཆོས་སྡིང་རྒོད་ཚང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོ་རེངས་ལམ་དུས་རྒྱས་པ། གཅིག་མཐུད་གཉིས་མཐུད་དུ་མཛད་རྗེས་སྐུའི་ནང་ནས་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོར་ཟང་ཐལ་དུ་གཤེགས། ཕྱག་མཛོད་བློ་ལྡན་ནས་གནས་གསར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་གདན་དྲངས་ཏེ་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་གནས་གསར་བ་ཆེན་པོ་ནས་གཙོ་བོར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འཕྲོ་བསྐྱང་བ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཆོས་སྡེ་རྨོར་དགོན་མ་ལག་གསུམ་དང་བཅས་པར་ཟླ་མཆོད་ཆགས་མེད། བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་དུ་ཀྱེ་རྡོར། ཤེའུ་བསྲོང་དང་འཕགས་སྡེར་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་འཛུགས་པ་སོགས་ཟབ་དགོངས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྫོགས་པའི་ཐབས་མཐའ་ཀླས་པར་མཛད་དོ།། །། ༈ རྨོར་ཆེན་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མར། མཁས་གྲུབ་གུང་རུ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་སོགས་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་བླ་མ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་གཟིམ་ཆུང་ཀ་དྲུག་མར་རྗེ་བླ་མ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཞལ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་པའི་དབུ་ཐོག་ཏུ་གདུགས། གཡས་སུ་རྒྱལ་མཚན། གཡོན་དུ་བ་དན། སྐུ་མདུན་དུ་ཆུ་བཞི། སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་སློབ་བཤད་པའི་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམས་པའི་མདུན་དུ་གཙོ་བོ་རྩེ་གདོང་སྐུ་མཆེད། འཕྲེང་པོ་བཞི་པ། གསང་ཕུ་མཆོད་ཁང་པ། སྲིད་གསུམ་སློབ་དཔོན་བསླབ་གསུམ་བསྟན་འཛིན། བཅོ་བརྒྱད་རང་གི་ཕྱག་མཛོད་སོགས་མདོར་ན་ཐ་ཆུང་བདག་གིས་མཐའ་བརྟེན་པ་བཅུ་གཅིག་ལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་འཇིགས་བྲལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཞེད་གཞུང་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་བཤད་ཟབ་མོ་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྲོལ་ལེགས་པར་བཏོད་པའི་སྣང་གསུམ་གྱི་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པའི་གསུང་ངག་བྱུང་ཚུལ་ལ་ངོར་ཆེན་མན་གྱི་རྣམ་ཐར་རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་ཐོག་ནས་གནང་བའི་ལྗགས་བཤད། ཞི་ལྷག་གི་ངོ་སྤྲོད་དམིགས་སུ་ཕུག་པའི་མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་འགྱེད་པ་སོགས་ཕྱག་ལེན་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་སླ་ཆོས་སུམ་སོང་བ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་སྟེང་ནས་ས་གཞུང་སྤེལ་བའི་གཟབ་བཤད། བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡི་གེའི་སྟེང་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད། དེ་ནུབ་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་སློབ་བཤད་པའི་ལུགས་ལྟར་གནང་བ་ནས། རྗེ་བླ་མ་ཁ་གསོའི་ལྗགས་བསྙེན་ལ་བཞུགས། འཕན་ཡུལ་གཉའ་གོང་ནང་སོས་མཆོད་འབྲུ་དང་སྣུམ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱིན་བྱུང་བས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དེར་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པ་བཤམས་པའི་མདུན་དུ་ཅི་འབྱོར་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས། ཉིན་ལྟར་ཡང་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་སྟོང་ཕྲག་རེ་དང་སོ་བདུན་མ་འོས་མཚམས། སྔ་དགོང་བརྒྱ་ཕྱག་རེ་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་མ་ཆགས་པའི་ཁུལ་བྱས། དལ་བར་མ་བསྡད་པར་མིག་ལྟོས་ལ་ཕན་རེ་བྱས་ཁུལ་ཡིན། དེ་ནས་སྐུ་མཚམས་གྲོལ་འཕྲལ་བཅོ་བརྒྱད་བླ་བྲང་གི་དབང་ཁང་འཆི་མེད་ཕོ་བྲང་དུ་ཡབ་ཀྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དག་བྱ་དག་བྱེད་ངོ་འཕྲོད་པ། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་སྟེགས་སྟེང་སློབ་མ་རེ་རེ་ནས་གནང་བ་སོགས་སློབ་བཤད་པའི་བཞེད་པ་འཁྲུལ་མེད་ཨཥྚའི་བཟླས་ལུང་བཅས་སྩལ། དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་འདིས་དབང་གང་གནང་ཡང་གཅིག་གོ་གཅིག་ཅོད་དང་། འདི་ཚབ་འདིས་ཡོང་སོགས་གཏན་ནས་མི་གནང་བར་སོ་སོའི་ཕྱག་ལེན་ཕྲ་རགས་ཐུན་མོང་པ་མི་འགལ་ཞིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མ་འདྲེས་པའི་སྒོ་ནས་གསུང་བཤད་མཐའ་ཆོད་པ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པས་དབང་ཐོབ་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སོ་སོའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འདི་དང་འདིའོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་རྙེད་ཡོད་པས་དེང་སང་དབང་གི་རིགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་སློབ་བཤད་ཟབ་མོའི་གནད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་སྤོབས་པ་རྙེད་པ་འདི་གཅིག་པུའི་སྐུ་དྲིན་ཡང་གཞལ་བར་ནུས་པའི་ཚད་མ་མཆིས། འདི་སྐབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མིག་དང་ཚོན་བཀྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཕྱིར་ཡང་འབོད་པར་གནང་། རྗེ་བླ་མ་སྒྲུབ་མཆོད་གནང་བའི་སྐབས་ཞབས་ཕྱིར་ཡང་སྡོད་ཆོག་པར་བྱུང་བས་སྐལ་པ་མཆོག་ཏུ་བཟང་བའི་བགོ་སྐལ་ཐོབ་པར་གྱུར། དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཚོགས་བཤད་ཀྱི་དབང་བཀའ་ཡང་གནང་བས་ཞག་ཉི་ཤུ་སྐོར་འགོར། སློབ་མ་ཁ་གྲངས་མ་འགྲིགས་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་པས་རྒྱུ་དབང་ཚར་བརྒྱད་ཙམ་སོང་། དེ་ནས་སྔར་ལུགས་ལྟར་ཚོགས་སློབ་སོ་སོར་གནང་བའི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་ལུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིག་ཐོག་ཏུ་བརྡར་ཤ་ཆོད་པའི་སློབ་བཤད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་འཚོལ་གཏོང་བ་སོགས་གནང་། བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་འཁྲུལ་སྤོང་རབ་གསལ་སྟེང་ནས་ས་གཞུང་སྤེལ་བའི་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་དུ་ཡུམ་གྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེ་ནས་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱི་ནང་གི་འཁྲིད་ཤིན་ཏུ་སྨིན་པ། ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སྟེང་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་གསུང་བཤད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལྗགས་ཐོག་ནས་སྩལ། གསང་དབང་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་མར་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་ཡུམ་ཀའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པར་སྩལ་ནས། ཁྲིད་དངོས་གཞི་རྒྱལ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲིད་ཡིག་ནས་ཁ་འགེངས་པ་གནང་བའི་དབང་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་གཏུམ་མོའི་དམིགས་རྐང་བཅོ་བརྒྱད། ཡན་ལག་ལྔ་སྦྱོང་། ལུས་སྦྱོང་ཉི་ཤུ་པ། ཕྲིན་ལས་སོ་གཉིས་སོགས་སོ་སོར་ཕྱག་ཁྲིད་མཛུབ་སྤྲོད། ཞར་བྱུང་བར་དོ། རྨི་ལམ། སྒྱུ་ལུས། འོད་གསལ། འདའ་ཀ་མ་དང་བཅས་པ་དབང་བཞི་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་ཆ་ཚང་བའི་སློབ་བཤད་པའི་ལུགས་མ་འཁྲུལ་བ། ལུང་གི་རིམ་པ་སྣང་གསུམ་གྱི་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཚང་། སྔགས་ལམ་ཚུགས་ནས་ལམ་འབྲས་གླེགས་བམ་པོད་སེར། ལས་དང་པོ་པའི་ཆོས་སྣ་བདུན་དང་བཅས་པ། པོད་དམར། པོད་ཁྲ། པོད་ནག །མངོན་རྟོགས་ལུས་དཀྱིལ་དཀྱིལ་ཆོག་བཅས་བྱ་བྲལ་མ། ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་སོགས་སློབ་བཤད་ལ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་སྲུང་བ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱིན་རླབས། བླ་མ་རིན་འབྱུང་། ཚར་གསུམ་ཁུག་པ། བརྡ་དོན་གསལ་བ། བརྡ་ཆིག་བརྒྱུད། སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། གསང་བཅུའི་རྒྱས་གདབ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བྱིན་རླབས། མགོན་རྐྱང་གི་རྗེས་གནང་གི་བར་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཟླ་བ་ཕྱེད་བཞིའི་བར་སྩལ། ཞེས་གསུངས། ཡང་། དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཡུན་དེ་ཙམ་སོང་ཡང་ཐུགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་མི་དྲན། ཅེས་གསུངས། མཁར་གདོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་གཤེད་དམར། འཇིགས་བྱེད། གུར་ཞལ་སོགས་ཀྱི་ལྗགས་བཟླས་ཁ་སྐོང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་གནང་། སོ་དགུ་པར་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ནག་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོང་དཀར་ལུགས་དང་། གཞན་ཡང་རྗེ་འདི་ལས་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་སོགས་གསན།། །། ༈
[edit]

rmor chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' lhun grub ni/_ @#/_/rmor chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' lhun grub ni/__yab chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi bla sman mkhas pa mi dgu zhes yongs su grags pa'i nang nas/__stod na cher che 'ug pa brang ti gsum/__zhes pa'i ya gyal cher che zhig po'i rigs gso rig la ches mkhas pa zhig dang /__yum lum pa dpon chen gyi brgyud pa she'u lo tsA ba'i dbon brgyud de/__yab yum de gnyis kyang rang bzhin bzang zhing /__rnam dkar gyi phyogs la brtson pa sogs bsngags par 'os pa'i yon tan dang ldan pa'i sras su rgyal ba zhes pa shing pho rta'i lo'i gro bzhin can gyi zla ba'i dmar phyogs kyi bzang po gsum pa'i nyi shar la spul stod rab chos 'khor gling gi bla brang du mngal gyi pad+mo las grol/__chung ngu'i dus nas mkhan chen gzhon nu blo gros kyi bag chags gsal bar sad/__dgung lo lnga par phebs pa na yab kyis yi ge'i phyi mo bslab pas tshegs med par mkhyen/__de lor 'jam mgon sa skya pa ngag dbang kun dga' bsod nams dbus su phebs pa dang 'grigs pas thub bstan rab smad du 'dzom zhing gtsug phud phul bas/__mtshan kun dga' lhun grub ces gsol zhing shin tu dges par mdzad/__gnas de nyid dang gong dkar rdo rje gdan bcas su grub rgyal lugs kyi tshe dbang dang /__sgrub thabs brgya rtsa'i rjes gnang lung bcas/__rdo rje phur pa'i stod las kyi dbang sogs bka' chos mang du gsan/__ra ba smad mkhan chen sangs rgyas bzang po las grub rgyal lugs kyi tshe dbang gsan cing /__de nyid kyis rnam 'grel rig gter gyi dpe gnang zhing grwa tshang du zhugs dgos pa'i bslab ston kyang stsal/__de nas dgung lo bdun gyi bar du ljags klog dang /__kye rdor brtag gnyis/__man ngag rnam bshad sogs thugs su tshud/__lo der kun mkhyen rong ston chen po dang /__rje grags 'byor shes rab sogs kyi byin gyis brlabs pa'i smon dga' rin chen bsam gtan gling du chos sgor zhugs/__dgung lo bcu gsum par dgon sde de nyid kyi bya cha chos spyod nas bzung ste/__dpal kye rdo rje'i kun tu dgos pa'i gzhung bdun/__rnam 'grel/__rig gter/__sdom gsum rnams thugs la byang bar bzung nas/__stag tshang ra ba smad du mtshan nyid kyi thugs sbyang la phebs/__mkhan chen kun dga' gsang sngags dang /__ngag dbang don grub gnyis gtso bor brten nas/__bsdus ra dang pod chen drug yongs su rdzogs pa gsan cing /__mkhyen rab kyi klong brdol bas phul du byung bar mkhyen/__dgung lo bco brgyad par bsgrigs bskur dang /__bcu dgur gling bsre dang /__lo der rmor du kun rig dkyil 'khor yongs rdzogs bsnyen pa zla ba bdun du mdzad/__nyi shur bka' bcu'i mtshan btags gnang /__nyer gcig par tse thang du grwa skor dang /__nyer gnyis par gtsang du grwa skor phebs pa'i yar lan kha rag shar du rdo rje brag rig 'dzin pad+ma phrin las dang mjal zhing thugs dgyes pa'i bka' lung stsal/__'jang thub bstan du mkhan chen bkra shis lhun grub las lam 'bras slob bshad snang gsum rdzogs pa dang /__kun rig gi dbang/__sbyong rgyud kyi bshad bka'/__kye rdor gyi rgyud dbang sogs gsung chos mang du gsan rjes/__gdan sa chen por dgun chos kyi thog bstan pa'i rnam bzhag pa bcu gsum tsam dang lhan cig tu gsung bshad dang 'bel gtam gyi bdud rtsi thogs pa med par spros pas dpyod ldan rnams kyi blo yi pad+mo cir yang bzhad cing /__rig par smra ba'i khyu mchog tu bsngags/__'jam dbyangs gzi 'od 'bar ba'i mdun du bdag chen kun dga' bkra shis kyi zhal snga nas 'jam dbyangs dmar ser gyi rjes gnang gsan/__de nas tshar chen rin po che'i gdan sa rmu gshong dge ba'i tshal dang /__mu gu lung sogs gnas chen rnams brgyud ngam ring du'ang rigs lung gi dga' ston stsal/__tshul de bzhin gyis byang phyogs skya bo kha gdangs dang /__se mkhar chung sogs gtsang phyogs kyi gnas rten yongs grags thams cad mjal ba dang /__thub bstan gong 'og__/bzhad grwa tshang chen mo/__gser mdog can/__skyed tshal sogs su 'bel gtam dang rigs lung ci rigs pa stsal/__khyad par ngor e wa~M chos ldan du phebs nas tshogs su'ang lan kha yar zhabs bskyod cing/__mkhan chen lhun grub dpal ldan las kye rdor rgyu lam gyi dbang dang /__mkha' spyod ma'i byin rlabs sogs gsan/__yongs dril gtsang du lo phyed gnyis su bzhugs shing gsan bsam gong 'phel du gyur nas rang gnas su phebs/__mdor na gra gtsang du lo bcu gsum gyi bar bzhugs kyang bsgrigs dang gang mthun las zhog pa gcig gi tshogs gcog pa'am/__grwa pa bgres pa lta ci chab dril ba tshun la 'khrugs long byed lta ci smos/__mig log tsam yang mdzad ma myong gsungs/__dgung lo nyi shu rtsa lnga par thub bstan rdo rje brag tu rig 'dzin chen po kun gzigs pad+ma phrin las kyi spyan sngar dad pa'i dge 'dun grangs tshang gi dbus su bsnyen par rdzogs shing /__mtshan snga ma'i steng du ngag dbang zhes 'jug pa gnang /__de nas bzung ste bcas pa'i ltung ba che phras ma gos pa'i kun spyod shin tu gtsang /__dgung lo nyi shu rtsa bdun pa'i zla ba dgu par bsnyun tshab shin tu lci ba grong thag chod pa zhig byung yang /__rig 'dzin pad+ma phrin las kyi byin rlabs kyi snang bas bar chad kyi mun pa mthar bskrad de 'chi med grub pa'i ut+pal kha bye bar gyur cing /__rta mgrin gsang sgrub kyi bsnyen pa zla ba bdun du mdzad/__de nas sngon gyi smon lam gyi 'phen pas rgyud bskul te 'di nas bzung ste lo tshig sogs rnam thar zhal gsung mar dpyad dka' bar gyur pas slar yang mkhyen rab byams pa'i rnam thar dang bstun dgos/__dpal ldan nA len+d+rar rdo rje 'chang mkhyen rab byams pa ngag dbang lhun grub las gsung ngag rin po che slob bshad sogs dpal sa skya pa'i snyan brgyud mtha' dag gsan 'dod kyi bzhed pa mi phyed pa'i ngos/__zhabs phyi gnyis dang bcas te phebs nas snyan du gsol bas dgyes bzhin du zhal gyis bzhes te/__thog mar tshar lugs dkar po lha gsum gyis sgo 'byed pa yin gsungs nas/__rje btsun sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i rjes gnang thun mong ma yin pa mchod bshams sogs spros pa dang bcas te rgyas par stsal zhing /__de bzhin du chag lugs tshe dpag med dkar po dang /__dbyangs can ma dkar mo rnams kyi rjes gnang dang /__de rjes gshed dmar lha lnga dang /__kye rdor rgyu lam gyi dbang sogs gsan cing /__rwa sgreng tshun gyi gnas rten rnams mjal nas skor gcig rang gnas su phebs/__sgrol dkar/__rnam rgyal/__rnam 'joms rnams kyi ljags bsnyen bya rgyud rang lugs mthun pa'i phyag bzhes tshad ldan mdzad/__slar lo de'i zla ba dgu par nA len+d+rar phebs/__sgrub thabs brgya rgyam grub brgya'i rjes gnang sogs bka' chos mang du gsan/__de'i phyi lo zla ba dang po'i yar tshes su rtse gdong zhabs drung sku mched dang /__rje nyid sogs dpon slob bcu gcig la gsung ngag rin po che slob bshad/__dbang /__byin rlabs/__khrid/__lung sogs yongs su rdzogs pa smin rgyas su zla ba phyed bzhi'i bar du stsal ba gsan cing /__gsan lo tsam du ma bzhag par bsam pas sgro 'dogs bcad ba dang /__bsgom pas nyams su blangs pas dus de nyid nas slob bshad zab mo'i gnad la gzhan dring mi 'jog pa'i spobs pa'i gter chen po grol zhing /__bla ma dang chos la mi phyed pa'i thugs dad chen pos legs tshogs kyi sgo mtha' dag 'grigs pas snyigs dus kyi bstan pa'i nyi ma chen por gyur/__'di skabs gong sa lnga pa rin po ches slob bshad la mi bcu gcig las mi 'gab ces bka' phebs par brten/__de dus che gnyan gyi rigs mang bas gzhan tshud dka' ba tsam du gyur kyang /__rje nyid la rje bla mas bstan pa gtad par dgongs nas dka' ba med par chos grwar bcug par gnang bas ngo mtshar ba'i rnam thar rmad du byung ba'o/__/gzhan yang bar gseng thams cad du gsang 'dus lugs gsum dang /__bde mchog lugs gsum sogs dbang lung man ngag mang du gsan/__skor gcig rang dgon du phebs nas rnal 'byor ma'i gzhi bsnyen mthar phyin par mdzad/__de'i ston sor slar yang nA len+d+rar phebs nas bzung /__snga phyir lo bcu gsum gyi bar du phal cher 'bral med du mnyes pa gsum gyis bsten nas/__gsung ngag rin po che tshogs slob bsdoms pas tshar bcu gnyis/__rdo rje phreng ba tshar brgyad kyis gtsos/__gser chos bcu gsum dang /__mgon po che chung sogs snyan brgyud kyi skor dang /__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i dbang khrid man ngag rje nyid kyis gsan pa mtha' dag bum pa gang byo'i tshul du gsan cing /__rang nyid kyi nyams bzhes dang /__gzhan dag la 'chad spel sogs gsan pa don ldan du mdzad/__dgung lo nyer dgu pa nas lo bdun du dbon mkhyen brtse rab brtan la sku yon sogs bslab ston phul zhing bcar bzhugs ngos mgon po sogs bsnyen pa'ang mang du mdzad/__gzhan yang dgung lo so bdun pa yan chad du 'jam mgon sa skya pa bsod nams dbang phyug las jo lugs sgrol ma nyer gcig dang /__mi g.yo ba dkar sngon dang /__sher phyin dkar ser sogs rjes gnang 'ga' zhig__/kye rdor rgyu lam dang /__yang dag gi dbang /__'jam mgon kun dga' bkra shis las rdo rje phur pa'i dbang yongs rdzogs/__kye rdor gtso che'i chos sna so dgu dang /__dmar po skor gsum dang mus chen bka' 'bum sogs kyi lung /__phag mo skor gsum dang mkha' spyod ma'i byin rlabs sogs/__thub bstan mkhan chen bzang po rgyal mtshan las kun mkhyen bsod nams seng ge dang /__dkon mchog lhun grub kyi bka' 'bum/__'jigs byed rwa tshar thun mong ma yin pa'i dbang khrid/__ngag dbang blo gsal bstan pa rab rgyas las ni gu'i skor dang /__tshar chen bka' 'bum phal cher/__mkhan chen don grub legs bzang las sems tsam lugs kyi sems bskyed dang /__rnam sras lnga phrag gsum gyi rjes gnang /__rtse gdong khri chen bsod nams bstan 'dzin las 'chi med dpal ster dang lcags sdong ma'i tshe dbang /__gling stod mkhan chen dkon mchog dpal 'byor las kye rdo rje'i dbang dang rjes gnang 'ga' zhig__/chos 'khor gnyis ka'i mkhan chen blo gros brtan pa'i drung du kye rdor dbang dang /__rjes gnang 'ga'/__gling smad zhabs drung phun tshogs rgyal mtshan sar bka' gdams lha bzhi sogs rjes gnang rigs dang kye rdor rgyu dbang /__mkhan chen ngag dbang don grub las kun rig gi dbang dang /__'byung 'dul dang lha mo nam mkha'i gos can ma'i rjes gnang /__dol chos 'khor gnas pa smra dbang phyogs las rnam rgyal las mtshan nyid kyi pusti grags chen bco brgyad sogs lung rgyun shin tu dkon pa'i rigs dang /__tshe dpag med sprul sku'i rjes gnang sogs rgyun dkon pa'i rigs/__gong dkar dpon slob bstan pa rgya mtshor dus 'khor 'grel chen dang /__khro phu ba'i man ngag brgya rtsa sogs kyi lung /__rig 'dzin nam mkha' grags pa las bla ma zhi drag dang /__me rag slob dpon pad+ma phrin las sar dkon mchog spyi 'dus kyi khrid sogs mang du gsan pa rgya mtsho'i pha rol tu son/__dgung lo so brgyad par rmor du dpal dges pa rdo rje'i gzhi bsnyen gnad smin bka' drin bskyangs/__de grol bstun de ga'i grwa pa rnams la dpal dges pa rdo rje'i rdul tshon gyi dkyil 'khor du dbang bskur ba gnang ba bka' chos stsal ba'i thog ma yin cing /__phyi lo'i ston rdo rje brag tu rig 'dzin pad+ma phrin las kyis ched du spyan drangs pa bzhin tshar lugs dkar po lha gsum gyi rjes gnang gis sgo phye nas rjes gnang rigs shin tu mang bar phul ba dang /__de nas gra thang du mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs la dmar po skor gsum gyi rjes gnang dgu dang /__be bum gyi lung /__rnam sras rigs chen bco lnga sogs stsal zhig__/slar yang rdor brag rig 'dzin chen por lam 'bras slob bshad stsal bas mtshon chos 'khor bar med du bskor/__dgung lo zhe gcig par 'jam mgon sa skya pa'i lung gis bskul nas smon dga' rin chen bsam gtan gling gi chos kyi khri la zhabs bkod/__lo der yar klung du dbon rin po che kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpon slob la lam 'bras slob bshad zab rgyas su gnang zhing /__gzhan yang chos 'khor rgya cher bskor/__dgung lo zhe lnga par rmor du gsang phu mchod khang dpon slob sogs la slob bshad tshar gcig stsal/__de lo'i zla ba bcu gnyis par gzhung sa chen mo nas thub bstan ra ba smad kyi mkhan por bkod cing /__gtso bor thugs dam nyams bzhes kyi rim pa chags med dang /__mdo phyogs kyi 'chad nyan lhag par 'phel ba'i ngang yar klung dbon rin po che dang /__lcags zam chu bo ri'i mchog sprul ngag dbang blo gsal nyi zla 'od 'bar sogs la sngags kyi smin grol bsam gyis mi khyab pa stsal/__dgung lo nga lnga par gsang phu dbyar chos kyi btang sgo mdzad cing /__nga drug par gdan sa bzhag nas rmor du phebs/__lho brag shing mang dgon gyi zhal 'dzin dang /__rim par yar klung bkra shis chos sder yol pa rdo rje 'chang gzhon nu blo gros kyi chos kyi khrir zhabs pad bkod/__dpal bsam yas su gsung ngag slob bshad dang /__bkra shis chos sder snyan brgyud bstan pa'i bdag po gnas gsar dbon rin po che ngag dbang kun dga' legs pa'i 'byung gnas/__sger pa rje drung rin po che blo gsal 'jam dbyangs phun tshogs sogs la rdo rje phreng bas mtshon chos snga phyi bka' bsam gyis mi khyab pa dang /__chos rgyal gter bdag gling pas kyang dpyal phag skor gsum gyi byin rlabs sogs gsung gi bdud rtsi bzhes/__de skabs yal gro 'chad ka'i 'dzin bdag kyang gnang nas lam 'bras sogs chos 'khor rgya cher bskor/__gnas gsar dbon rin po che bsnyen par rdzogs/__khyad par snga lor yar klung bkra shis chos sder tshar gcig dang /__rjes sor re dgu par bsam yas chos 'khor chen po'i bar khang g.yu zhal 'bar bar tshar gcig te lam 'bras slob bshad yongs su rdzogs pa lan gnyis gnang ba'i phyi mar dbang stegs dkyil 'khor rdul tshon bzhengs par dbon rin po che bzhugs su bcug cing don gyi bstan pa gtad/__des mtshon snga phyir lam 'bras tshogs bshad tshar gcig dang /__slob bshad tshar dgu/__rdo rje phreng ba tshar bdun sogs 'chad spel bsam gyis mi khyab pa mdzad pas/__rdo rje brag rig 'dzin chen po/__chos rgyal gter bdag gling pa/__dbon rin po che gong 'og gnyis/__ngor khang gsar mkhan chen dang /__mkhan chen dpal chos/__zhu chen paN+Di ta/__mdo khams pa sangs rgyas rgya mtsho/__skyo mda' bsod nams dbang phyug__/lcags zam rin po che/__sger pa rjes drung khu dbon/__'jam dbyangs bde ba'i rdo rje/__bka' 'gyur ba sangs rgyas rgya mtsho dang /__ngag dbang rab brtan sogs/__gsang phu/__ra ba smad/__tshogs sde bzhi sogs kyi bla ma slob dpon phal cher/__se 'bras dge gsum gyi dge bshes dang /__gzhung gi mi chen rnams sogs zhal slob dang sbyin bdag bsam gyis mi khyab pa byon/__gsan yig pusti gcig sogs gsung rtsom 'ga' yang mdzad/__snga phyir 'dzin bdag gnang ba'i dgon gnas rnams su'ang nyams pa gso ba dang /__gsar bzhengs/__dus mchod 'dzugs pa sogs bya ba las kyi 'khor lo yang rgya cher spel/__bkra shis chos sder zla ba byung ngo cog gi gnam gang la mkhyen rab rje'i sku mchod mang ja dang brgya mchod sogs kyi thebs sbyar/__ljang 'gar ba bod du lhag pa'i skabs dang por 'dzin 'ching gis mtshon zhabs 'dren che bar zhus kyang bla ma mchog gsum gyi thugs rjes nyes med du grol bas sa bstan spyi la'ang phan pa chen po'i sgor gyur/__de lta bu'i bshad sgrub las gsum gyi phrin las rlabs po che'i ngang dgung lo don gsum par 'on chos sding gi ri khrod du grub mtha' snyogs te gzugs sku'i bkod pa bsdu ba'i tshul bstan/__rnam thar rgyas pa rje nyid kyi zhal gsung ma blo gsal sgeg mo'i me long du gsal/__'on chos sding rgod tshang gi ri khrod du zla ba bcu gcig pa'i tshes bcu gnyis kyi tho rengs lam dus rgyas pa/__gcig mthud gnyis mthud du mdzad rjes sku'i nang nas 'ur sgra dang bcas mkha' spyod chen por zang thal du gshegs/__phyag mdzod blo ldan nas gnas gsar rdo rje 'chang chen po gdan drangs te gshegs rjes kyi bya ba rnams mdzad cing /__khyad par gnas gsar ba chen po nas gtso bor rje nyid kyi bshad sgrub las gsum gyi phrin las 'phro bskyang ba/__bye brag tu chos sde rmor dgon ma lag gsum dang bcas par zla mchod chags med/__bsam yas rab byung du kye rdor/__she'u bsrong dang 'phags sder mkha' spyod ma'i sgrub mchod 'dzugs pa sogs zab dgongs chos kyi dbyings rdzogs pa'i thabs mtha' klas par mdzad do//____//_!_ rmor chen rnam thar zhal gsung mar/__mkhas grub gung ru shes rab bzang po sogs mkhas shing dngos grub brnyes pa'i bla ma rim par byon pa'i gzim chung ka drug mar rje bla ma seng ge'i khri la zhal nub phyogs su gzigs pa'i dbu thog tu gdugs/__g.yas su rgyal mtshan/__g.yon du ba dan/__sku mdun du chu bzhi/__sngon 'gro'i nyer spyod sogs slob bshad pa'i phyag len 'khrul med ltar bkod mdzes su bshams pa'i mdun du gtso bo rtse gdong sku mched/__'phreng po bzhi pa/__gsang phu mchod khang pa/__srid gsum slob dpon bslab gsum bstan 'dzin/__bco brgyad rang gi phyag mdzod sogs mdor na tha chung bdag gis mtha' brten pa bcu gcig la rnal 'byor dbang phyug 'jigs bral dpal ldan chos skyong gi bzhed gzhung gsung ngag rin po che slob bshad zab mo tshar chen chos kyi rgyal pos srol legs par btod pa'i snang gsum gyi skabs 'jam dbyangs mkhyen brtses mdzad pa'i gsung ngag byung tshul la ngor chen man gyi rnam thar rje bla ma'i thugs thog nas gnang ba'i ljags bshad/__zhi lhag gi ngo sprod dmigs su phug pa'i me tog sngon po 'gyed pa sogs phyag len phra rags thams cad sla chos sum song ba/__bla ma lnga bcu pa'i 'grel pa tshar chen rdo rje 'chang chen pos mdzad pa'i dngos grub sgo 'byed kyi steng nas sa gzhung spel ba'i gzab bshad/__bdag chen rin po che'i yi ge'i steng nas brgyud pa'i khyad par gnyis ldan gyi sems bskyed/__de nub slob ma rjes 'dzin slob bshad pa'i lugs ltar gnang ba nas/__rje bla ma kha gso'i ljags bsnyen la bzhugs/__'phan yul gnya' gong nang sos mchod 'bru dang snum sogs mthun rkyen sbyin byung bas zhag bdun gyi bar der sgrub pa'i maN+Dal tshom bu lnga pa bshams pa'i mdun du ci 'byor pa'i mchod pa phul nas/__nyin ltar yang maN+Dal tshom bu bdun ma stong phrag re dang so bdun ma 'os mtshams/__snga dgong brgya phyag re dang yig brgya lnga brgya re ma chags pa'i khul byas/__dal bar ma bsdad par mig ltos la phan re byas khul yin/__de nas sku mtshams grol 'phral bco brgyad bla brang gi dbang khang 'chi med pho brang du yab kyi rdul tshon gyi dkyil 'khor du dag bya dag byed ngo 'phrod pa/__khyad par slob dpon gyi dbang stegs steng slob ma re re nas gnang ba sogs slob bshad pa'i bzhed pa 'khrul med aSh+Ta'i bzlas lung bcas stsal/__de yang rje bla ma 'dis dbang gang gnang yang gcig go gcig cod dang /__'di tshab 'dis yong sogs gtan nas mi gnang bar so so'i phyag len phra rags thun mong pa mi 'gal zhing /__thun mong ma yin pa ma 'dres pa'i sgo nas gsung bshad mtha' chod pa bka' drin bskyangs pas dbang thob lo tsam ma yin par so so'i grub mtha' la 'di dang 'di'o snyam pa'i nges pa brtan po rnyed yod pas deng sang dbang gi rigs spyi dang /__khyad par slob bshad zab mo'i gnad la gzhan dring mi 'jog pa'i spobs pa rnyed pa 'di gcig pu'i sku drin yang gzhal bar nus pa'i tshad ma mchis/__'di skabs kyi dkyil 'khor mig dang tshon bkye ba sogs kyi zhabs phyir yang 'bod par gnang /__rje bla ma sgrub mchod gnang ba'i skabs zhabs phyir yang sdod chog par byung bas skal pa mchog tu bzang ba'i bgo skal thob par gyur/__dkyil 'khor de nyid kyi steng nas tshogs bshad kyi dbang bka' yang gnang bas zhag nyi shu skor 'gor/__slob ma kha grangs ma 'grigs pa'i skabs thams cad du phyin pas rgyu dbang tshar brgyad tsam song /__de nas sngar lugs ltar tshogs slob so sor gnang ba'i 'khor 'das dbyer med kyi skabs su bshad lung tsam ma yin par rig thog tu brdar sha chod pa'i slob bshad lugs kyi sems 'tshol gtong ba sogs gnang /__bdag chen rin po ches mdzad pa'i 'khrul spong rab gsal steng nas sa gzhung spel ba'i bshad pa shin tu rgyas pa dang /__sngags lam la 'jug pa'i sngon du yum gyi rdul tshon gyi dkyil 'khor du dbang bzhi yongs su rdzogs pa/__de nas bskyed rim phyi nang gi 'khrid shin tu smin pa/__tshar chen rdo rje 'chang gis mdzad pa'i rnam bshad nyi ma'i 'od zer steng nas sgro 'dogs gcod pa'i gsung bshad shin tu rgyas pa ljags thog nas stsal/__gsang dbang gi khrid kyi thog mar sin+d+hu ra'i dkyil 'khor la brten pa'i yum ka'i byin rlabs rgyas par stsal nas/__khrid dngos gzhi rgyal dbang rdo rje 'chang chen pos mdzad pa la/__thams cad mkhyen pa klu sgrub rgya mtsho'i khrid yig nas kha 'gengs pa gnang ba'i dbang gong ma gsum gyi khrid gtum mo'i dmigs rkang bco brgyad/__yan lag lnga sbyong /__lus sbyong nyi shu pa/__phrin las so gnyis sogs so sor phyag khrid mdzub sprod/__zhar byung bar do/__rmi lam/__sgyu lus/__'od gsal/__'da' ka ma dang bcas pa dbang bzhi so so'i mjug tu cha tshang ba'i slob bshad pa'i lugs ma 'khrul ba/__lung gi rim pa snang gsum gyi skabs bla ma brgyad pa'i rnam thar cha tshang /__sngags lam tshugs nas lam 'bras glegs bam pod ser/__las dang po pa'i chos sna bdun dang bcas pa/__pod dmar/__pod khra/__pod nag__/mngon rtogs lus dkyil dkyil chog bcas bya bral ma/__tshar chen rdo rje 'chang chen pos mdzad pa'i lhan thabs sogs slob bshad la dgos pa cha tshang /__bla ma'i rnal 'byor thun mong dang thun mong ma yin pa/__rnal 'byor dbang phyug gi srung ba thun mong dang thun mong ma yin pa'i byin rlabs/__bla ma rin 'byung /__tshar gsum khug pa/__brda don gsal ba/__brda chig brgyud/__sgrub pa lung sbyin/__gsang bcu'i rgyas gdab/__rten 'brel gyi byin rlabs/__mgon rkyang gi rjes gnang gi bar cha lag yongs su rdzogs pa zla ba phyed bzhi'i bar stsal/__zhes gsungs/__yang /__de yang rje bla ma 'di nyid kyi zhabs drung du yun de tsam song yang thugs cung zad khro ba'i rnam 'gyur tsam yang mi dran/__ces gsungs/__mkhar gdong du bzhugs skabs gshed dmar/__'jigs byed/__gur zhal sogs kyi ljags bzlas kha skong gi sbyin sreg bcas gnang /__so dgu par thub bstan rdo rje brag tu nag zla'i tshes bcu bzhi nas dus 'khor dbang chen gong dkar lugs dang /__gzhan yang rje 'di las rta mgrin yang gsang sogs gsan//____//_!_

Footnotes

Other Information