JKW-KABUM-19-DZA-001-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་པས་པུ་སྟི་བརྒྱའི་ཚིག་དང་དོན་བཅས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་འཆད་པའི་རྐང་གྲངས།
Wylie title 'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 10, Pages 83-85 (Folios 42a6 to 43a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 83-85. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་པས་པུ་སྟི་བརྒྱའི་ཚིག་དང་དོན་བཅས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་འཆད་པའི་རྐང་གྲངས་ལ། ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ༡། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ༢། མདོ་སྡུད་པ༣། རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ༤། ཤེར་སྙིང་༥། མདོ་སྡེ༦། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ༧། སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་མདོ༨། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ༩། བཟང་སྤྱོད་༡༠། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་༡༡། ས་བཅུ་པའི་མདོ༡༢། ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས༡༣། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ༡༨། མདོ་ཀུན་བཏུས༡༩། རིག་ཚོགས་དྲུག༢༥ །བཤེས་སྤྲིངས༢༦། ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ༢༧། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ༢༨། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ༢༩། སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས༣༠། མདོར་བྱས༣༡། མདོ་བསྲེ༣༢། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་༣༣པ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ༣༤། དབུ་མ་འཁྲུལ་འཇོམས༣༥། ལག་ཚད་མ༣༦། ཆ་ཤས་ཡན་ལག་གི་རབ་བྱེད༣༧། སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ༣༨། སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ༣༩། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ༤༠། རྣམ་གཞག་རིམ་པ༤༡། དབུ་མ་སྙིང་པོ ༤༢། རྟོག་གེ་འབར་བ༤༣། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས༤༤། རྩ་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ༤༥། དབུ་མ་འཇུག་པ༤༦། དེའི་རང་འགྲེལ༤༧། སྤྱོད་འཇུག ༤༨ །བསླབ་བཏུས༤༩། དབུ་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ༥༠། བདེན་གཉིས་རྣམ་འབྱེད༥༡། དབུ་མ་རྒྱན༥༢། སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ༥༣། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ༥༤། དབུ་མ་སྣང་བ༥༥། སྒོམ་རིམ་དང་པོ༥༦། བར་པ༥༧། ཐ་མ༥༨། ལམ་སྒྲོན༥༩། སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མེ༦༠། བདེན་གཉིས་འཇུག་པ༦༡། དབུ་མའི་མན་ངག༦༢། །ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད༦༣། ལྷ་ལས་ཕུལ་ཕྱུང་གི་བསྟོད་པ༦༤། ཐེག་ཆེན་ཀུན་བཏུས༦༥། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས༦༦། བྱང་ས༧༧། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ ༦༨། མངོན་པ་མཛོད༦༩། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད༧༠། རྣམ་བཤད་རིག་པ༧༡། ལམ་སྒྲུབ་པའི་རབ་བྱེད ༧༢། ཉི་ཤུ་པ༧༣། སུམ་ཅུ་པ༧༤། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་མདོ་འགྲེལ༧༥། ཚོགས་ཀྱི་གཏམ༧༦། ཡོན་ཏན་བདུན་བརྗོད་པའི་གཏམ༧༧། སློབ་སྤྲིང་༧༨། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་༧༩པར་བསྟོད་པ། བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས༨༠། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས ༨༡། དམིགས་བརྟག་རྩ་འགྲེལ༨༢། རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ༨༣། རྣམ་འགྲེལ༨༤། རྣམ་ངེས༨༥། རིགས་ཐིགས༨༦། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ༨༧། འབྲེལ་བ་བརྟག་པ༨༨། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ༨༩། རྩོད་རིག༩༠ །ཕྱི་དོན་གྲུབ་པ༩༡། རིགས་པ་ལ་སྦྱོར་བ༩༢། སྐད་ཅིག་མ་གྲུབ་པ༩༣། གཞན་སེལ་བརྟག་པ༩༤། ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག ༩༥ །ནང་གི་ཁྱབ་པ༩༦། འདུལ་བ་མདོ་རྩ༩༧། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ༩༨། སུམ་བརྒྱ་པ ༩༩། ཀཱ་རི་ཀཱ་༡༠༠རྣམས་སོ།། །། ༈
[edit]

'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs/ 'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs la/__sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa1/__'phags pa brgyad stong pa2/__mdo sdud pa3/__rdo rje gcod pa4/__sher snying 5/__mdo sde6/__dgongs pa nges 'grel7/__sA lu ljang pa'i mdo8/__rten 'brel gyi mdo9/__bzang spyod 10/__so sor thar pa'i mdo 11/__sa bcu pa'i mdo12/__ched du brjod pa'i tshoms13/__byams chos sde lnga18/__mdo kun btus19/__rig tshogs drug25__/bshes springs26/__chos dbyings bstod pa27/__'jig rten las 'das par bstod pa28/__shes rab brgya pa29/__skye bo gso thigs30/__mdor byas31/__mdo bsre32/__dbu ma bzhi brgya 33pa/__ye shes snying po kun las btus pa34/__dbu ma 'khrul 'joms35/__lag tshad ma36/__cha shas yan lag gi rab byed37/__skyes rabs so bzhi pa38/__smon lam bdun cu pa39/__bla ma lnga bcu pa40/__rnam gzhag rim pa41/__dbu ma snying po_42/__rtog ge 'bar ba43/__rdo rje sems dpa'i sgrub thabs44/__rtsa she'i 'grel pa tshig gsal45/__dbu ma 'jug pa46/__de'i rang 'grel47/__spyod 'jug__48__/bslab btus49/__dbu ma'i de kho na nyid la 'jug pa50/__bden gnyis rnam 'byed51/__dbu ma rgyan52/__sdom pa nyi shu pa53/__'grel pa don gsal54/__dbu ma snang ba55/__sgom rim dang po56/___bar pa57/__tha ma58/__lam sgron59/__spyod bsdus sgron me60/__bden gnyis 'jug pa61/__dbu ma'i man ngag62/__/khyad par 'phags bstod63/__lha las phul phyung gi bstod pa64/__theg chen kun btus65/__mngon pa kun btus66/__byang sa77/__tshul khrims kyi le'u_68/__mngon pa mdzod69/__phung po lnga'i rab byed70/__rnam bshad rig pa71/__lam sgrub pa'i rab byed_72/__nyi shu pa73/__sum cu pa74/__rten 'brel snying po'i mdo 'grel75/__tshogs kyi gtam76/__yon tan bdun brjod pa'i gtam77/__slob spring 78/__yon tan mtha' yas 79par bstod pa/__brgyad stong don bsdus80/__tshad ma kun btus_81/__dmigs brtag rtsa 'grel82/__rigs pa la 'jug pa'i sgo83/__rnam 'grel84/__rnam nges85/__rigs thigs86/__gtan tshigs thigs pa87/__'brel ba brtag pa88/__rgyud gzhan grub pa89/__rtsod rig90__/phyi don grub pa91/__rigs pa la sbyor ba92/__skad cig ma grub pa93/__gzhan sel brtag pa94/__sher phyin man ngag__95__/nang gi khyab pa96/__'dul ba mdo rtsa97/__karma sha taM98/__sum brgya pa_99/__kA ri kA 100rnams so//____//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]