JKW-KABUM-19-DZA-001-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཉམས་སྣང་།
Wylie title kun mkhyen yang srid 'jigs med ye shes rdo rje'i nyams snang JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 30, Pages 244-246 (Folios 122b2 to 123b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen yang srid 'jigs med ye shes rdo rje'i nyams snang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 244-246. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ཀུན་མཁྱེན་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་ཡིད་ས་ལུག་ལོར་ཀ་ཀེའུ་ཚང་ཡང་དབེན་མཁའ་འགྲོའི་རྫོང་ཆེན་དུ་བཞུགས་སྐབས། ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོ་རངས་འོད་གསལ་དག་པའི་སྣང་བར། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པའི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཞུགས་པའི་ཞལ་ནས། རྗེ་མི་བསྐྱོད་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་དང་། །མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཏེ། །བཀའ་བརྒྱུད་ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག །དམ་ཆོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ། །མཐའ་འཁོབ་བོད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད། །རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཁྱོད་ལེགས་པར་གསོན་དང་རིགས་ཀྱི་བུ། །དབུ་ཕྱག་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་གསུམ། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་དེ། །མཐའ་བཞི་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལ། །རགས་པ་ཕྱི་ཡི་དབུ་མར་བརྗོད། །དེ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་རྣོ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །གཞི་རྒྱུད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁམས། །ཕྲ་བ་ནང་གི་དབུ་མ་ཡིས། །རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་ཉམས་ལེན་ལས། །བསྒོམ་མེད་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ཚེ། །སེམས་ཀྱི་སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་དོན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ། །གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་སྟེ། །དུད་འགྲོ་ཉག་ཕྲན་མཁའ་ལྡིང་གིས། །མཐོང་བུལ་ཇི་བཞིན་འབྲས་བུར་རགས། །རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི། །རིག་པ་ཅར་ཕོག་ངོ་འཕྲོད་ནས། །གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་ཞིག་པའི་ཚེ། །སྐུ་དང་ཐིག་ལེ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས། །རིག་དང་ལོངས་སྐུར་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །སྣང་བཞིའི་འོད་གསལ་མཐར་ཕྱིན་ཚེ། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་ཟད། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ། །དགེ་དང་སྡིག་པའི་མཚན་མ་བྲལ། །མཉམ་ཉིད་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །སངས་རྒྱས་བཟང་པོས་ཕན་མ་བཏགས། །སེམས་ཅན་ངན་པས་གནོད་མ་བསྐྱལ། །ཆོས་དབྱིངས་བརྡལ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ལ། །ས་དང་ལམ་གྱི་རྩིས་གྲངས་ཞིག །མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོར་ཡེ་སངས་རྒྱས། །ཕུང་ཁམས་ཡེ་ནས་ལྷའི་རང་བཞིན། །བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཐང་རེ་ཆད། །སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ལ། །ཞིང་ཁམས་བྱ་བ་ལོགས་སུ་མེད། །རྫོགས་ཕྱག་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡང་། །རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་བློར་འཚམས་པར། །ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་བཀའ། །དགོངས་པ་རྟེན་དང་ཚིག་ཏུ་ཤར། །གདུལ་བྱའི་དབང་པོའི་སྐལ་བ་རུ། །གོ་ལུང་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་པས། །ཆོས་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྱུང་། །དོན་ལ་མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་། །གཟུང་འཛིན་གྲོལ་བ་ཁོ་ནར་དགོངས། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ལམ་ཉིད་ཀྱང་། །དྲངས་ངེས་ལྡེམ་དགོངས་དུས་གཞལ་སོགས། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིས་སེམས་ཅན་གྱི། །ལོག་ལྟ་བསལ་ཞིང་དད་མོས་དང་། །ཡང་དག་ལམ་དུ་འཁྲིད་ཕྱིར་དགོངས། །ལྔ་ཕྲག་ཐ་མའི་དུས་འདི་རུ། །ཉོན་མོངས་རགས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ། །ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཁམས་དབང་མཐུན་པར་མ་བྱས་ན། །མཐའ་གཅིག་དག་གིས་མི་འདུལ་ཞིང། །བློ་ཆུང་དག་གིས་རྗེས་མི་སླེབས། །དོན་འདི་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག་ཨང་། །ཞེས་དང་། ལུང་བསྟན་མང་དུ་གནང་མཐར་སྐུ་ལས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྟོག་སྒྲིབ་ཕྲ་བ་མ་ལུས་པ་སྦྱངས་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ།། །། ༈
[edit]

kun mkhyen yang srid 'jigs med ye shes rdo rje'i nyams snang / na mo gu ru b+h+yaH__kun mkhyen yang srid 'jigs med ye shes rdo rje de nyid dgung grangs drug cur phebs pa rab yid sa lug lor ka ke'u tshang yang dben mkha' 'gro'i rdzong chen du bzhugs skabs/__cho 'phrul zla ba'i tshes brgyad kyi tho rangs 'od gsal dag pa'i snang bar/__grub pa'i dbang phyug chen po 'jigs med phrin las 'od zer nyid rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa'i rgyan cha lugs yongs su rdzogs par bzhugs pa'i zhal nas/__rje mi bskyod ngo bo rdo rje 'chang /__/tai lo nA ro paN chen dang /__/mar pa chos kyi blo gros te/__/bka' brgyud chu mgo gangs la thug__/dam chos phyag rgya chen po de/__/mtha' 'khob bod du bsgyur bar mdzad/__/rtse gcig gus pas gsol ba thob/__/khyod legs par gson dang rigs kyi bu/__/dbu phyag rdzogs chen lta ba gsum/__/gzhi lam 'bras bu'i mtshan nyid de/__/mtha' bzhi spros dang bral ba la/__/rags pa phyi yi dbu mar brjod/__/de skyon dang bral ba'i rig pa rno/__/ye shes thig le'i snying po can/__/gzhi rgyud bde bar gshegs pa'i khams/__/phra ba nang gi dbu ma yis/__/rtogs par byed pa'i thabs la brten/__/rnal 'byor bzhi yi nyams len las/__/bsgom med 'bras bu mthar phyin tshe/__/sems kyi stong gsal 'dzin med don/__/phyag rgya chen po'i lam bgrod tshul/__/gang zag dbang po rab 'bring ste/__/dud 'gro nyag phran mkha' lding gis/__/mthong bul ji bzhin 'bras bur rags/__/rang bzhin rdzogs pa chen po ni/__/rig pa car phog ngo 'phrod nas/__/gzung 'dzin mdud pa zhig pa'i tshe/__/sku dang thig le ngo sprod kyis/__/rig dang longs skur rtsal chen rdzogs/__/snang bzhi'i 'od gsal mthar phyin tshe/__/chos can chos nyid klong du zad/__/gzhon nu bum sku'i dbyings su grol/__/stong gsal 'dus ma byas pa la/__/dge dang sdig pa'i mtshan ma bral/__/mnyam nyid rig pa'i rgyal po la/__/sangs rgyas bzang pos phan ma btags/__/sems can ngan pas gnod ma bskyal/__/chos dbyings brdal khyab chen po la/__/sa dang lam gyi rtsis grangs zhig__/mnyam nyid chen por ye sangs rgyas/__/phung khams ye nas lha'i rang bzhin/__/bsnyen cing sgrub pa thang re chad/__/snod bcud dag pa rab 'byams la/__/zhing khams bya ba logs su med/__/rdzogs phyag dbu ma chen po yang /__/rab 'bring tha ma'i blor 'tshams par/__/chos longs sprul pa sku yi bka'/__/dgongs pa rten dang tshig tu shar/__/gdul bya'i dbang po'i skal ba ru/__/go lung ma nges sna tshogs pas/__/chos sgo brgyad khri bzhi stong byung /__/don la ma rig nyon mongs dang /__/gzung 'dzin grol ba kho nar dgongs/__/rgyu dang 'bras bu'i lam nyid kyang /__/drangs nges ldem dgongs dus gzhal sogs/__/mtha' drug tshul bzhis sems can gyi/__/log lta bsal zhing dad mos dang /__/yang dag lam du 'khrid phyir dgongs/__/lnga phrag tha ma'i dus 'di ru/__/nyon mongs rags shing sdug bsngal 'phel/__/thabs mkhas spyod pa sna tshogs kyis/__/khams dbang mthun par ma byas na/__/mtha' gcig dag gis mi 'dul zhing/__/blo chung dag gis rjes mi slebs/__/don 'di rtogs par mdzod cig ang /__/zhes dang /__lung bstan mang du gnang mthar sku las spros pa'i 'od zer gyis rtog sgrib phra ba ma lus pa sbyangs te bde ba chen po'i ye shes kyi byin rlabs kyis rgyud yongs su smin par mdzad do//____//_!_

Footnotes

Other Information