JKW-KABUM-19-DZA-001-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ནི།
Wylie title mus chen rgyal mtshan dpal bzang ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 45, Pages 380-382 (Folios 190b5 to 191b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mus chen rgyal mtshan dpal bzang ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 380-382. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ནི། གྲུབ་ཐོབ་གཉགས་ཀྱི་རིགས་ལས། ཡབ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དང་། ཡུམ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཞིག་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་དང་བཅས་ཏེ་ཁྲོ་ཕུ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་ས་གཡོ་བ་དང། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་བཞིན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁྲོ་ཕུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་ཞིང་ལུང་བསྟན་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་མཐའ་ཡས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་དཔལ་ས་སྐྱར་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱན་སྔར་དགེ་བསྙེན་མཛད། ཕར་ཚད་འདུལ་མངོན་དབུ་མ་རྣམས་ལ་མཐར་ཕྱིན་པར་སྦྱངས་པས་མཁས་པའི་སྙན་པས་ཁྱབ། ཉེར་དྲུག་པར་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པས་མཁན་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་ལས་སློབ་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁན་སློབ་དེ་གཉིས་དང་། རོང་བ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ཚོགས་སྒོམ་པ་དང། ཉན་ཆེན་པ་ཡབ་སྲས། བླ་མ་ཡོན་ཏན་མཚན་ཅན། བྱང་སེམས་ཆུ་བཟང་བ། ཆོས་རྗེ་འཛིན་པ་སོགས་ལས་དུས་འཁོར། ལམ་འབྲས། བློ་སྦྱོང་། རྫོགས་ཆེན། གཅོད་ཡུལ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོར་གྱུར། བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤྱི་བོར་མཆོད། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཏའི་ཏུར་དུ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨཱ་ཡུ་བ་རས་སྤྱན་དྲངས། འགྲོ་དོན་མཐའ་ཀླས་པ་མཛད། སླར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བྲིན་ཆུ་འབར་དུ་འཚོ་བ་དཀའ་ཐུབ་ལ་མཛད་ནས་བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཁྲུངས། སྐབས་ཤིག་མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་ཆེན་པོའི་སྙན་པ་གསན་ནས་སྤྱན་སྔར་བྱོན་པས། བླ་མ་ཉིད་ལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས། ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཟིན་ངེས་ཤིག་འོང་བར་ཡོད་པས་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་སྟོན་ཅིག །ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་གདམས་པ་རྫོགས་པར་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་། བསྙེན་བཀུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསན། རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབྱོང་། འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བརྙེས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྙིང་པོར་གཞོལ་བའི་སྐབས། ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་གན་པ་ཆེན་པོས་ནན་བཏུད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་བཞིན་ཕེབས་ནས། ཧོར་དང་། སོག་པོ། ཡུ་གུར། མེ་ཉག་སོགས་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་མཛད། སླར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། མུས་ཐ་གོང་དཔལ་གྱི་རི་ཁྲོད་སོགས་སུ་བཤད་སྒྲུབ་སྤེལ་མར་མཛད་པའི་མཐར་མེ་ཕག་ཧོར་ཟླ་བདུན་པའི་ཉི་ཤུ་དྲུག་ལ་ས་གཡོ་བ་དང་། སྒྲ་དང། འོད་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་བཅས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་པས་མཛད་པ་ལས་ཤེས་སོ། ། ༈
[edit]

mus chen rgyal mtshan dpal bzang ni/ @#/_/mus chen rgyal mtshan dpal bzang ni/__grub thob gnyags kyi rigs las/__yab slob dpon rdo rje snying po dang /__yum dkon mchog ces bya ba'i sras su 'phags pa spyan ras gzigs kyi rnam par 'phrul pa zhig lhums su zhugs pa'i ltas ngo mtshar ba dang bcas te khro phu dga' ldan gyi gnas su sa g.yo ba dang/__me tog gi char 'bebs bzhin du sku 'khrungs/__khro phu sems dpa' chen pos dbang bskur zhing lung bstan khyad par can mdzad/__gzhon nu nyid nas dam pa'i rnam thar mtha' yas/__dgung lo bco lnga par dpal sa skyar 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan gyi spyan sngar dge bsnyen mdzad/__phar tshad 'dul mngon dbu ma rnams la mthar phyin par sbyangs pas mkhas pa'i snyan pas khyab/__nyer drug par chos rje rgyal mtshan dpal bzang pas mkhan po dang /__rin po che bsod nams grags pas las slob mdzad de bsnyen par rdzogs/__mkhan slob de gnyis dang /__rong ba shes rab seng ge tshogs sgom pa dang/__nyan chen pa yab sras/__bla ma yon tan mtshan can/__byang sems chu bzang ba/__chos rje 'dzin pa sogs las dus 'khor/__lam 'bras/__blo sbyong /__rdzogs chen/__gcod yul sogs mtha' yas pa gsan cing thugs nyams su bzhes pas mkhas grub chen por gyur/__bla ma bdag nyid chen po yab sras kyis kyang spyi bor mchod/__pho brang chen po ta'i tur du hor gyi rgyal po A yu ba ras spyan drangs/__'gro don mtha' klas pa mdzad/__slar bod du phebs nas brin chu 'bar du 'tsho ba dka' thub la mdzad nas bsgoms pas nyams rtogs bsam gyis mi khyab pa 'khrungs/__skabs shig mkhas grub shangs ston chen po'i snyan pa gsan nas spyan sngar byon pas/__bla ma nyid la ye shes mgon pos/__khyod kyi slob ma chos brgyud zin nges shig 'ong bar yod pas gdams ngag ma lus pa ston cig__/ces lung bstan pa bzhin gdams pa rdzogs par dgyes bzhin du gnang /__bsnyen bkur bsam gyis mi khyab pa dang bcas te gsan/__rmi lam sprul bsgyur 'byong /__'od gsal rgyud la skyes/__phyag rgya chen po'i ye shes mngon du brnyes nas sgrub pa la snying por gzhol ba'i skabs/__hor gyi rgyal po gan pa chen pos nan btud kyis spyan drangs pa bzhin phebs nas/__hor dang /__sog po/__yu gur/__me nyag sogs skye 'gro mtha' yas pa'i don mdzad/__slar bod du phebs nas chos dang zang zing gi dga' ston rgya cher spel/__mus tha gong dpal gyi ri khrod sogs su bshad sgrub spel mar mdzad pa'i mthar me phag hor zla bdun pa'i nyi shu drug la sa g.yo ba dang /__sgra dang/__'od dang /__me tog gi char dang bcas te bde ba can gyi zhing khams su gshegs pa'i tshul bstan to/__/rnam thar rgyas pa dge bshes smon lam pas mdzad pa las shes so/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: