JKW-KABUM-19-DZA-001-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
Wylie title rje dge 'dun rgya mtsho JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 8, Pages 74-75 (Folios 37b3 to 38a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje dge 'dun rgya mtsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 74-75. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི། གཙང་རྟ་ནག་ཏུ་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་དཔལ་མོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་ལོར་འཁྲུངས། བཅུ་གཅིག་པར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས། པཎ་ཆེན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ཞེས་གསོལ། བཅུ་དགུ་པར་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས། ཤིང་ཡོས་ལོར་འབྲས་སྤུངས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གནས་རྙིང་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསན། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མང་དུ་བསྟེན། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བླ་ན་བསྒྲེངས། དགུང་ལོ་གཉིས་གསུམ་ནས་ཕ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་རྡོལ་གཏམ་དང་། གསུང་རྩོམ་ཚིགས་བཅད་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས། བཀའ་རྩོམ་ཀྱང་མཚན་བརྗོད། དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད། དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བསྟོད་ཚོགས་སོགས་པུ་སྟི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ཚུན་ཆད་སྙན་ངག་ལ་མཁས་པར་གྲགས། ས་སྦྲུལ་ལ་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་མེ་ཏོག་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭ་བཏབ། སེར་འབྲས་དང་བཀྲས་ལྷུན་གྱི་མཁན་པོ་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པར་གཤེགས། ། ༈ པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ལ་བ་སོ་སྤྲུལ་སྐུས་ཞུས་པའི་གསང་རྣམ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝར་སྤྲུལ་ནས། བོད་ཡུལ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་ཁ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྦས། མ་འོངས་དུས་ན་གཏེར་སྟོན་དཔག་མེད་འབྱུང་། །ཕྱོགས་མཐའ་མེད་པར་གཏེར་ཆོས་དཔག་མེད་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཞེས་དང་། ། ༈
[edit]

rje dge 'dun rgya mtsho/ rje dge 'dun rgya mtsho ni/__gtsang rta nag tu gsang sngags gsar rnying ris med pa'i bstan pa'i bdag po rdo rje 'chang kun dga' rgyal mtshan dang ma gcig kun dga' dpal mo'i sras su 'khrungs/__rab byung brgyad pa'i shing lug lor 'khrungs/__bcu gcig par bkra shis lhun por phebs/__paN chen lung rig rgya mtsho las rab tu byung /__mtshan dge 'dun rgya mtsho'i dpal zhes gsol/__bcu dgu par 'bras spungs su phebs/__shing yos lor 'bras spungs mkhan rin po che gnas rnying las bsnyen par rdzogs/__'jam dbyangs dga' ba'i bshes gnyen las mdo sngags kyi gdams pa yongs su rdzogs par gsan/__gzhan yang mkhas grub nor bzang rgya mtsho sogs mang du bsten/__'chad rtsod rtsom gsum gyis bstan pa'i rgyal mtshan bla na bsgrengs/__dgung lo gnyis gsum nas pha blo bzang grags pa zhes rdol gtam dang /__gsung rtsom tshigs bcad thogs med du gsungs/__bka' rtsom kyang mtshan brjod/__drang nges rnam 'byed/__dbu ma'i lta khrid bstod tshogs sogs pu sti lnga tsam yod cing /__rgya gar gyi chu bo gang+gA tshun chad snyan ngag la mkhas par grags/__sa sbrul la chos 'khor rgyal me tog thang gi chos grwa btab/__ser 'bras dang bkras lhun gyi mkhan po mdzad/__dgung lo re brgyad par gshegs/___/__!_ paN chen blo bzang chos rgyan la ba so sprul skus zhus pa'i gsang rnam las/__kho bo cag pad+ma saM b+ha war sprul nas/__bod yul lha srin sde brgyad thams cad dam la btags/__'gro ba'i don du gter kha bye ba phrag brgya sbas/__ma 'ongs dus na gter ston dpag med 'byung /__/phyogs mtha' med par gter chos dpag med dar zhing rgyas/__/zhes dang /___/__!_

Footnotes

Other Information