JKW-KABUM-19-DZA-001-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི།
Wylie title mkhas grub rdo rje gzhon nu ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 46, Pages 382-383 (Folios 191b6 to 192a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkhas grub rdo rje gzhon nu ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 382-383. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི། ཆུང་ངུ་ནས་ངེས་འབྱུང་རྩོལ་མེད་དུ་ཤར། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རབ་འབྱམས་ལ་སྦྱངས། ཁྱད་པར་མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལས་ཤངས་ཆོས་སྐོར་ཚང་མ་བཞེས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་མཛད་པས་བཤུལ་རིང་གི་ལམ་མྱུར་དུ་བགྲོད་པ། ཤིན་ཏུ་གྲང་བའི་དུས་ཀྱང་སྐུ་ཟིལ་པ་ཕྲམ་མེར་བཞུགས་པ། བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་ལས་བྱུང་བའི་འཕར་གཡོ་སོགས་གཏུམ་མོ་དང་། སྤྲུལ་བསྒྱུར་སོགས་རྨི་ལམ་ཚེགས་མེད་དུ་འབྱོང་། སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཤར། འཆི་མེད་ཀྱི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པས་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་བཞུགས་ཀྱང་བགྲེས་ཚུལ་སོགས་མི་མངའ། དུས་རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལས་མི་གཡེལ་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་ཞབས་པད་མཆོད། ཁྱད་པར་མུས་ཆེན་རྗེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཤངས་ཆོས་གནང་བའི་ཆ་ལག་རྣམས་རྗེ་ཉིད་ལ་གནང་བར་བསྐུལ་ནས་གདམས་པའི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུང་བས་ལམ་སྲོལ་འདི་ལ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། ། ༈
[edit]

mkhas grub rdo rje gzhon nu ni/ mkhas grub rdo rje gzhon nu ni/__chung ngu nas nges 'byung rtsol med du shar/__mdo sngags kyi gzhung rab 'byams la sbyangs/__khyad par mus chen rgyal mtshan dpal bzang las shangs chos skor tshang ma bzhes nas nyams su len par mdzad pas bshul ring gi lam myur du bgrod pa/__shin tu grang ba'i dus kyang sku zil pa phram mer bzhugs pa/__bde stong gi nyams las byung ba'i 'phar g.yo sogs gtum mo dang /__sprul bsgyur sogs rmi lam tshegs med du 'byong /__spyan dang mngon shes shar/__'chi med kyi rig 'dzin grub pas sku tshe ring por bzhugs kyang bgres tshul sogs mi mnga'/__dus rtag tu sgrub pa kho na las mi g.yel zhing /__mkhas grub kyi skyes bu du mas zhabs pad mchod/__khyad par mus chen rje mya ngan las 'da' khar shangs chos gnang ba'i cha lag rnams rje nyid la gnang bar bskul nas gdams pa'i bdag por dbugs dbyung bas lam srol 'di la bshad sgrub gnyis kyi sgo nas gsal bar mdzad pa yin no/_/__!

Footnotes

Other Information