JKW-KABUM-19-DZA-001-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒེར་པ་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནི།
Wylie title sger pa rje drung rin po che grwa thang mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 42, Pages 371-373 (Folios 186a4 to 187a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sger pa rje drung rin po che grwa thang mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 371-373. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
སྒེར་པ་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནི། ཡབ་ཟུར་ཚོ་ཞབས་དྲུང་བདེ་ཆེན་མགོན་པོ་དང་། ཡུམ་གྲུབ་ཆེན་ལྕགས་ཟམ་པའི་རིགས་དབོན་ཀུན་དགའ་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་ས་ཕོ་བྱི་བའི་ལོའི་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་དམ་པའི་རིགས་གསལ་བར་སད་ཅིང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ལྕགས་ཟམ་པ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལས་དགེ་བསྙེན་དུ་བསྒྲུབས། ཕྱིས་གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། ཞྭ་ལུ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲུབ། ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས། མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ། གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཞབས་དྲུང་པདྨ་ཕྲིན་ལས། ལྕགས་ཟམ་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་དང་། གསེར་ཆོས་སྐོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་གི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གསན་བཞེས་མཛད། ཁྱད་པར་བསམ་ཡས་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་རྫོགས་པར་གསན། དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང་། དགུང་ལོ་ཞེ་བཞི་པར་གྲྭ་ཐང་བདག་པོར་ཕེབས་ནས་བཟུང་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཚར་གཉིས་དང་། གསེར་ཆོས་དང་མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་ལན་མང་པོས་མཚོན་འཆད་སྤེལ་དང་། གསུང་རྩོམ་ཀྱང་འགའ་ཞིག་མཛད། ཞལ་སློབ་ཀྱི་རིམ་པའང་ཞ་ལུ་མཁན་ཆེན། ས་སྐྱ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བཀའ་འབྲེལ་ཇི་རིགས་པ་གསན་ལ། ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། སྐྱི་ཆུ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། གྲྭ་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་སོགས་རྩ་སློབ་ཀྱང་མང་བར་བྱོན། ལྷག་པར་གྲྭ་ཐང་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་རྫོགས་པར་སྩལ་བས་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་དེང་སང་བར་དུ་ལུང་རྒྱུན་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་བྱུང་ཞིང་། མདོར་ན་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོའི་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཞིར་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་བར་དེ་སྲིད་དུ་བསྟན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་ཚུལ་རྣམས་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་དང་། མཇུག་ཕྲན་བུ་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་བ་ཡིད་འཕྲོག་དད་པའི་ཤིང་རྟ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།། །། ༈
[edit]

sger pa rje drung rin po che grwa thang mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs ni/ sger pa rje drung rin po che grwa thang mkhan chen ngag dbang bstan 'dzin phun tshogs ni/__yab zur tsho zhabs drung bde chen mgon po dang /__yum grub chen lcags zam pa'i rigs dbon kun dga' sgrol ma'i sras su sa pho byi ba'i lo'i hor zla bcu pa'i tshes bcu gsum la 'khrungs/__sku gzhon nu nas dam pa'i rigs gsal bar sad cing /__dgung lo bcu gsum par lcags zam pa bstan 'dzin rin po che kun dga' bsod nams dbang phyug las dge bsnyen du bsgrubs/__phyis gnas brtan 'jam dbyangs grags pa las bsnyen rdzogs bzhes/__rgyal mchog lnga pa chen po/__zhwa lu mkhan chen bsod nams chos grub/__sa skya pa bsod nams dbang phyug yab sras/__mkhyen rab byams pa/__gter chen 'gyur med rdo rje/__zhabs drung pad+ma phrin las/__lcags zam pa bsod nams dbang phyug sogs las/__dpal sa skya pa'i gsung ngag rin po che lam 'bras dang /__gser chos skor gtso bor gyur pa'i gsar rnying gi gdams pa rgya mtsho lta bur gsan bzhes mdzad/__khyad par bsam yas bka' 'gyur ba chen po ngag dbang rab brtan las rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che'i lung rdzogs par gsan/__dus dang rgyun gyi thugs dam nyams bzhes rmad du byung ba dang /__dgung lo zhe bzhi par grwa thang bdag por phebs nas bzung gsung ngag rin po che tshar gnyis dang /__gser chos dang mgon po che chung lan mang pos mtshon 'chad spel dang /__gsung rtsom kyang 'ga' zhig mdzad/__zhal slob kyi rim pa'ang zha lu mkhan chen/__sa skya pa kun dga' bkra shis/__chos rgyal gter bdag gling pa sogs kyis kyang bka' 'brel ji rigs pa gsan la/__sa skya pa bsod nams rin chen/__skyi chu mkhan chen ngag dbang 'jam dpal bstan 'dzin/__grwa thang mkhan chen kun dga' mkhyen brtse phun tshogs sogs rtsa slob kyang mang bar byon/__lhag par grwa thang du rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che'i lung rdzogs par stsal bas kun dga' mkhyen brtse phun tshogs kyis rgyun bskyangs pa'i bka' drin gyis deng sang bar du lung rgyun rnam par dag pa 'di byung zhing /__mdor na dgung grangs drug cu rtsa bdun pa rgyal ba zhes pa shing pho rta'i lo'i smin zla'i tshes bzhir zhi ba chen por thugs gzhol ba'i bar de srid du bstan pa sems can gyi don rgya cher mdzad pa'i tshul rnams rje rang nyid kyi rnam thar zhal gsung ma dang /__mjug phran bu ngag dbang mkhyen brtse phun tshogs kyis kha bskang ba yid 'phrog dad pa'i shing rta las shes par bya'o//____//_!

Footnotes

Other Information