JKW-KABUM-19-DZA-001-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྤྱིར་ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ་ལ།
Wylie title spyir lo mgo 'dzin tshul la JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 18, Pages 186 (Folios 93b1 to 93b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. spyir lo mgo 'dzin tshul la. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 186. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
སྤྱིར་ལོ་མགོ་འཛིན་ཚུལ་ལ། དུས་འཁོར་དང་གསེར་འོད་སོགས་ནས་ཡར་ངོ་སྔོན་འགྲོའི་ནག་ཟླ་ལུག་ཁྱིམ་དང་། མཆིམས་སོགས་འདུལ་འཛིན་སྔོན་མ་རྣམས་ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དང་། ཤཱཀྱ་ཤཱི་སོགས་འདུལ་འཛིན། ཁ་ཅིག་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དང་། འདུལ་འཛིན་ཕྱི་མ་རྣམས་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དང་། ཁྱུང་དང་ཕུག་ལུགས་སོགས་ནག་རྩིས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཡོངས་གྲགས་མགོ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ནས་དང་། བོད་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་འབྲངས་རྣམས། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས། དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་ནས་བརྩམས་ནས། །ཉི་མ་བྱང་དུ་བགྲོད་པའི་དུས། །ཟླ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། །རིམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་བསྟུན་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་རྒྱལ་ཟླ་དང་། ནག་རྩིས་པ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་དེ་བཞིན། ཧོར་ལུགས་དང་ནག་རྩིས་པ་ཁ་ཅིག་གསོ་དཔྱད་པ་རྣམས་རྟ་ཟླ་ནས་དང་། མདོ་ལུགས་པ་ཁ་ཅིག་དབོ་ཟླ་ནས་ལོ་མགོ་འཛིན་པ་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་ཡང་། རང་ལུགས་བོད་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྒྱལ་ཟླ་ནས་འཛིན་པ་ལགས།། །།
[edit]

spyir lo mgo 'dzin tshul la/ spyir lo mgo 'dzin tshul la/__dus 'khor dang gser 'od sogs nas yar ngo sngon 'gro'i nag zla lug khyim dang /__mchims sogs 'dul 'dzin sngon ma rnams khrums zla'i tshes bcu drug nas dang /__shAkya shI sogs 'dul 'dzin/__kha cig tha skar zla ba'i tshes bcu drug nas dang /__'dul 'dzin phyi ma rnams smin zla'i tshes bcu drug dang /__khyung dang phug lugs sogs nag rtsis pa dang /__'jig rten pa yongs grags mgo zla'i tshes gcig nas dang /__bod rgyal po'i rjes 'brangs rnams/__rdo rje mkha' 'gro'i rgyud las/__dgun zla 'bring po nas brtsams nas/__/nyi ma byang du bgrod pa'i dus/__/zla ba rnam pa bcu gnyis ni/__/rim ni rim pa bzhin du bzhag__/ces gsungs pa dang bstun dgun zla 'bring po rgyal zla dang /__nag rtsis pa kha cig kyang de bzhin/__hor lugs dang nag rtsis pa kha cig gso dpyad pa rnams rta zla nas dang /__mdo lugs pa kha cig dbo zla nas lo mgo 'dzin pa sogs rnam grangs mang yang /_rang lugs bod rgyal po'i rjes su 'brangs te rgyal zla nas 'dzin pa lags//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]