JKW-KABUM-19-DZA-001-057

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའམ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ནི།
Wylie title chos rje sangs rgyas ston pa'am brtson 'grus seng ge ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 57, Pages 428-429 (Folios 214b3 to 215a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chos rje sangs rgyas ston pa'am brtson 'grus seng ge ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 428-429. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའམ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ནི། ཤངས་པའི་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་གྱི་ཐ་མ་འགྲོ་མགོན་སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་འོད་ནི་ཉང་སྟོད་གསེར་སྡིངས་སུ་ཡབ་གདུང་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་གཞོན་ནུ་འོད་དང་། ཡུམ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། གསན་བསམ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མཛད། གསེར་སྡིངས་ཀྱི་གདན་ས་མཛད། འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འབྱོངས། དོན་དགུ་པར་གཤེགས། ཀུན་མཁྱེན་བུ་ནི། ཡུལ་ཉང་རོ་སྣ་བཞི་ཞེས་པར་སྔགས་རྙིང་མའི་གྲུབ་ཐོབ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་གདུང་ལས་ཡབ་བྲག་སྟོན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་འབུམ་གྱི་སྲས་སུ་ཤབ་སྨད་སྒོམ་གནས་དགོན་གསར་དུ་ལྕགས་སྟག་ནག་ཟླའི་ཉ་ལ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་གཟིགས། རང་གི་མེས་བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ལ་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གསན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་སློབ་དཔོན་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མདོ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ཚོར་འདུས་འབུར་མོར་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཐར་ལོ་ལས་སྒྲ་སྙན་སོགས་དང་། གསང་སྔགས་འགའ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་མང་པོ་ལས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེ། ལྕགས་སྤྲེལ་ལོར་ཞྭ་ལུ་གསེར་བཀང་དུ་གདན་ས་མཛད་ཅིང་། རི་ཕུག་ཀྱང་བཏབ། བསྟན་བཅོས་པོ་ཏི་སུམ་ཅུ་ཉེ་བར་མཛད། ས་ག་ཟླ་བར་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་ལྔ་ཙམ་བཙུགས། བླ་ཆེན་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་དང་ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སོགས་ཞལ་སློབ་གྲངས་སུ་ཡས་པ་བཞུགས། ཤིང་འབྲུག་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་གཤེགས། ། ༈
[edit]

chos rje sangs rgyas ston pa'am brtson 'grus seng ge ni/ chos rje sangs rgyas ston pa'am brtson 'grus seng ge ni/__shangs pa'i rin chen bdun ldan gyi tha ma 'gro mgon sangs rgyas gnyan ston gyi slob ma yin/__kun mkhyen chos 'od ni nyang stod gser sdings su yab gdung gsum pa kun mkhyen gzhon nu 'od dang /__yum btsun shes rab rgyal mtshan gyi sras su 'khrungs/__kha che paN chen gyi sprul par grags/__gsan bsam rgya mtsho lta bu mdzad/__gser sdings kyi gdan sa mdzad/__'od gsal khor yug tu 'byongs/__don dgu par gshegs/__kun mkhyen bu ni/__yul nyang ro sna bzhi zhes par sngags rnying ma'i grub thob rim par byon pa'i gdung las yab brag ston rgyal mtshan dpal bzang dang /__yum slob dpon bsod nams 'bum gyi sras su shab smad sgom gnas dgon gsar du lcags stag nag zla'i nya la 'khrungs/__chung ngu nas 'jam dbyangs zhal gzigs/__rang gi mes bla ma tshul khrims bzang po la rnying ma bka' gter gsan/__dgung lo bco brgyad par slob dpon tshad ma'i skyes bu las rab tu byung zhing mdo phyogs thams cad la sbyangs/__dgung lo nyer gsum pa tshor 'dus 'bur mor mkhan chen bsod nams grags pa las bsnyen par rdzogs/__thar lo las sgra snyan sogs dang /__gsang sngags 'ga' sogs yongs 'dzin mang po las gsan pa rgya che/__lcags sprel lor zhwa lu gser bkang du gdan sa mdzad cing /__ri phug kyang btab/__bstan bcos po ti sum cu nye bar mdzad/__sa ga zla bar rgyud sde bzhi'i dkyil 'khor zhe lnga tsam btsugs/__bla chen bsod nams blo gros dang thugs sras sems dpa' chen po sogs zhal slob grangs su yas pa bzhugs/__shing 'brug zla ba drug pa'i tshes nyer gcig la gshegs/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]