JKW-KABUM-19-DZA-001-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཡར་ཀླུང་པ་ནི།
Wylie title rnal 'byor dbang phyug yar klung pa ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 58, Pages 429-430 (Folios 215a5 to 215b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rnal 'byor dbang phyug yar klung pa ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 429-430. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཡར་ཀླུང་པ་ནི་བླ་མ་པ་དམ་པའི་སློབ་མ་ཡིན་ཅིང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གན་མཛོད་མཁས་གྲུབ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་གོ །ཕ་རྒོད་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ནི། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ །རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་ནི་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བའི་སློབ་མ། ཕྱི་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་། ནང་ལྟར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནད་ལ་རང་བྱན་ཚུད་པས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྗེ་མཛད་པ་ཞིག་གོ །བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱས་པའི་ཤར་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ཁྲི་བརྟན། ལྷོར་རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་སྟག་སྡེ་དང་ཁྲམ་ཡན། བྱང་དུ་ཁྲོམ་དང་གེ་སར་ཡོད་ལ། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །མཱ་ལ་པ་དང་པཱུ་ལི་སོགས། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ཀྱེ་རྡོར་དུ་གནས་དང་ས་སྦྱོར་བའི་ས་བཅུ་གཉིས་པར་བཤད། ཞིང་ས་དང་ཁང་ས་གཉིས་ཏེ་སའི་དགེ། ཁང་རྡོ་དང་ཆུས་བསྐོར་གྱི་རྡོ་སྟེ་རྡོའི་དགེ། །ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་སྟེ་ཆུའི་དགེ། ཁང་ཤིང་དང་འབུད་ཤིང་སྟེ་ཤིང་གི་དགེ། །གམ་འབྲོག་དང་རྒྱལ་འབྲོག་སྟེ་འབྲོག་གི་དགེ་བ་ཞེས་དགེ་བཅུ་ཚང་བའོ། །བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས། ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ཡི་ཁྱད་འཕགས་པ། །གླིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་། །སྒོས་ཉང་ཞབས་ས་ཡི་ལྟེ་བ་སྟེ། །ས་དེ་ཡི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཐོ་བཀྲ་ཤིས་གཏམས་པ་ལྷུན་པོའི་འདབས། །ནོར་པདྨ་རཱ་ག་ལྟ་བུར་འདུག །ཅེས་ལུང་བསྟན། ། ༈
[edit]

rnal 'byor dbang phyug yar klung pa ni/ rnal 'byor dbang phyug yar klung pa ni bla ma pa dam pa'i slob ma yin cing /__dpal ldan sa skya pa'i snyan brgyud thams cad kyi gan mdzod mkhas grub 'gran zla bral ba zhig go__/pha rgod bsod nams bzang po ni/__shangs pa bka' brgyud kyi bstan 'dzin chen po zhig go__/rnal 'byor dbang mo ni stag tshang lo tsA ba'i slob ma/__phyi ltar tshul khrims phung po rnam par dag cing /__nang ltar rtsa rlung thig le'i gnad la rang byan tshud pas ye shes DA ki'i tshogs rje mdzad pa zhig go__/bod yul dbus su byas pa'i shar du rgya nag dang khri brtan/__lhor rgya gar dang kha che/__nub tu stag sde dang khram yan/__byang du khrom dang ge sar yod la/__bde mchog rtsa rgyud las/__bod kyi yul dang de bzhin du/__/mA la pa dang pU li sogs/__/nyi shu rtsa bzhi'i gnas yin no/__/zhes pa dang /__kye rdor du gnas dang sa sbyor ba'i sa bcu gnyis par bshad/__zhing sa dang khang sa gnyis te sa'i dge/__khang rdo dang chus bskor gyi rdo ste rdo'i dge/__/zhing chu dang 'thung chu ste chu'i dge/__khang shing dang 'bud shing ste shing gi dge/__/gam 'brog dang rgyal 'brog ste 'brog gi dge ba zhes dge bcu tshang ba'o/__/bka' gdams glegs bam las/__chos dge ba bcu yi khyad 'phags pa/__/gling phun sum tshogs pa 'dzam bu'i gling /__/sgos nyang zhabs sa yi lte ba ste/__/sa de yi nang nas khyad par 'phags/__/mtho bkra shis gtams pa lhun po'i 'dabs/__/nor pad+ma rA ga lta bur 'dug__/ces lung bstan/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]