JKW-KABUM-19-DZA-001-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཁྱུང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་ཐོགས་འཕེན་གྱི་གདན་ས།
Wylie title khyung po'i phyogs su grub chen nag po thogs 'phen gyi gdan sa JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 34, Pages 279-281 (Folios 140a3 to 141a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. khyung po'i phyogs su grub chen nag po thogs 'phen gyi gdan sa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 279-281. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །ཁྱུང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་ཐོགས་འཕེན་གྱི་གདན་ས་ནག་པོ་བ་དན་དགོན། ནེམ་ཚ་སྤང་ལྕིབས་དགོན་ཞེས་གཉིས་ཡོད། ཕྱི་མ་རྨ་ལ་བཞིའི་ས་ཆར་ཡོད་སྐད། སྔ་མ་འདིའི་ཆོས་ལུགས་སྔར་བྱ་སྟོན་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། དེང་སང་ཡང་དེ་ཡི་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་དང་། ཕག་མོ་མགོན་པོ་སོགས་འདོན་སྐད་དང་། དབང་ལུང་ཡོད་སྐད་དང་། རྒྱ་སྟོན་ཆོས་བཟང་གི་བཀའ་འབུམ་ཡོད་བཞིན་ཞེས་པོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དཔེ་ཡོད། ལུང་འདྲ་ནི་ཁོང་ཚང་ལ་མེད། གཞུང་འོག་རྒྱ་སྟོན་དགོན་དུ་རྒྱ་སྟོན་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ལ་ཡོད་དམ་ཟེར། ནག་པོ་ཐོགས་འཕེན་གྱི་བརྒྱུད་པ་སྔགས་པ་བླ་མ་རིམ་བྱོན་ལས། ཕྱིས་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་སྡེ་པར་ཁས་འཆེ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཀུན་གྲོལ་གླིང་པའམ། གར་དབང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ། ས་གཏེར་བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྟོང་ཉིད་ཟིལ་གནོན་ཞེས་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་པོད་ཆེན་གཅིག །གཞན་རྡོར་སེམས། ཕུར་པ། ཁྲོས་ནག་སོགས་པོད་དྲུག་ཙམ། ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་ཆབ་མདོ་ལྕགས་སྤྲུལ་ནས་མཛད། དར་ཆ་ཅུང་ཟད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་གཤེགས་པས་ཆོས་བཀའ་ཐམས་ཅད་སྤེལ་བ་དང་ཕབ་མ་གྲུབ་སྐད། དེ་ལ་སྲས་གསུམ་གྱི་གཉིས་སྔགས་འཆང་གདུངས་བར་བཞིག་རབ་བྱུང་ཡིན། གཏེར་སྟོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རང་རིགས་སུ་བྱུང་བ་ལོ་དགུ་ཙམ་ལོན་པ་ཡོད་ཟེར་རོ། །ཆོས་བདག་ཆབ་མདོ་ལྕགས་སྤྲུལ་དང་། ཨ་མདོ་ནས་བྱུང་བའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། གཏེར་སྟོན་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བས་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་མ་བྱུང་འདྲ། ལྕགས་སྤྲུལ་གྱིས་དགེ་དགོན་ཞིག་ཏུ་འདིའི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་པ་སོགས་མཛད་པ་ཡིན། བ་དན་དགོན་ནང་དུའང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་ཡོད། རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་ཆོག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཤིན་དོན་དང་། རིམ་གྲོར་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཟློག་སོགས་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་རྩལ་དུ་བཏོན་པའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དཀོན། འོན་ཀྱང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་པས་ཚད་མར་བཞེད་པ་ལ་བརྟེན། ཀར་གུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁང་ན་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་སྐད་དོ།། །། ༈
[edit]

khyung po'i phyogs su grub chen nag po thogs 'phen gyi gdan sa/ @#/_/khyung po'i phyogs su grub chen nag po thogs 'phen gyi gdan sa nag po ba dan dgon/__nem tsha spang lcibs dgon zhes gnyis yod/__phyi ma rma la bzhi'i sa char yod skad/__snga ma 'di'i chos lugs sngar bya ston bka' brgyud yin/__deng sang yang de yi lugs kyi bde mchog dang /__phag mo mgon po sogs 'don skad dang /__dbang lung yod skad dang /__rgya ston chos bzang gi bka' 'bum yod bzhin zhes pod shin tu che ba dpe yod/__lung 'dra ni khong tshang la med/__gzhung 'og rgya ston dgon du rgya ston sprul sku sogs la yod dam zer/__nag po thogs 'phen gyi brgyud pa sngags pa bla ma rim byon las/__phyis bdud 'joms rdo rje'i sde par khas 'che ba'i gter ston o rgyan kun grol gling pa'am/__gar dbang ye shes rol pa theg mchog rdo rje zhes skyes thob kyi shes rab che ba yod pa zhig byung ba/__sa gter bka' rdzogs pa chen po rtsa gsum stong nyid zil gnon zhes pa'i dbang lung khrid gsum pod chen gcig__/gzhan rdor sems/__phur pa/__khros nag sogs pod drug tsam/__chos bdag gi gtso bo chab mdo lcags sprul nas mdzad/__dar cha cung zad byung /__'on kyang gter ston dgung lo so bdun par gshegs pas chos bka' thams cad spel ba dang phab ma grub skad/__de la sras gsum gyi gnyis sngags 'chang gdungs bar bzhig rab byung yin/__gter ston gyi sprul sku rang rigs su byung ba lo dgu tsam lon pa yod zer ro/__/chos bdag chab mdo lcags sprul dang /__a mdo nas byung ba'i bla ma zhig yin zer/__gter ston sku tshe thung bas slob tshogs mang po ma byung 'dra/__lcags sprul gyis dge dgon zhig tu 'di'i phur pa'i sgrub chen btsugs pa sogs mdzad pa yin/__ba dan dgon nang du'ang phur pa'i sgrub chen zhig yod/__rtsa gsum zhi khro'i skong chog sogs la brten nas gshin don dang /__rim gror phur pa'i sgrub zlog sogs byed mkhan kha shas yod/__de tsam ma gtogs rtsal du bton pa'i nyams len byed mkhan dkon/__'on kyang gter chen mchog gling pas tshad mar bzhed pa la brten/__kar gung phyogs kyis kyang khang na med pa'i phyogs yin skad do//____//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: