འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ནི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'jam mgon grub pa'i dpa' bo kun dga' grol mchog ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 49, Pages 387-388 (Folios 194a2 to 194b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam mgon grub pa'i dpa' bo kun dga' grol mchog ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 387-388. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ནི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་པཎྜི་ཏ་འབར་བའི་གཙོ་བོ། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ། ཤྲཱི་གོཪྵ་ནཱ་ཐའི་སློབ་མ་རྒྱལ་རིགས་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རཱ་ཏ་ན་བྷ་ཧུ་ལ་རྣམས་དང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་གཟིགས་རོང་ཟོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ། བཀའ་བརྒྱུད་ཡ་བཞི་ཟུང་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་ལས། འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་འབའ་རོམ་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུག །ཉང་སྟོད་དུ་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་པ་འོད་ཟེར་དཔལ་ཞེས་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པས་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས་པ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཞང་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་མཚན། འབྲི་གུང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སློབ་མ་གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སངྒ་བྷ་དྲ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་གཞུང་བརྒྱ་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། སླར་ཡང་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སིངྒ་ལའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་རྣམས་སུ་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་པའི་མཐར། མངའ་རིས་ཀྱི་སྨད་ཀྱི་ས་ཡི་ཆར། ཡབ་གཉན་སྟོན་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་རིགས་བརྒྱུད་ཚེ་དབང་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྒྲོལ་འཛམ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་ཞེས་པ་མེ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོའི་སྨིན་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་སྐུ་འཁྲུངས། རྭ་སྟོན་ཡོན་ཏན་དཔལ་བཟང་གིས་མཚན་སྒྲོལ་མ་འབུམ་དུ་གསོལ། རྗེ་ཀུན་དགའ་མཆོག་ལྡན་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཤིང་། མཚན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཏུ་གསོལ། དེ་ཉིད་དང་། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལས་གསན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ནི་གུའི་ཟབ་ཁྲིད་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་ལྷག་པ་དང་། ལམ་འབྲས་དང་སྦྱོར་དྲུག་གཙོར་གྱུར་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས། གྲུབ་པའི་ཉམས་མྱོང་། མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། རྒྱས་པར་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་དད་པའི་ཤིང་རྟ་ཡན་ལག་མཛེས་རྒྱན་དང་བཅས་པ། འདས་བྱུང་གི་རྣམ་ཐར་གསེར་མདོག་པ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ་རྣམས་སུ་ཆེས་གསལ་ལོ།། །། ༈
[edit]

'jam mgon grub pa'i dpa' bo kun dga' grol mchog ni/ @#/__/'jam mgon grub pa'i dpa' bo kun dga' grol mchog ni/__rgya gar 'phags pa'i yul du slob dpon klu sgrub kyi thugs sras paN+Di ta 'bar ba'i gtso bo/__rgyal bas lung bstan pa'i grub chen nag po spyod pa/__shrI goR+Sha nA tha'i slob ma rgyal rigs las grub pa brnyes pa rA ta na b+ha hu la rnams dang /__gangs can gyi ljongs 'dir lo tsA ba chen po kun gzigs rong zom pa chos kyi bzang po/__bka' brgyud ya bzhi zung brgyad du grags pa las/__'gro mgon phag mo gru pa'i slob ma 'ba' rom pa dar ma dbang phyug__/nyang stod du sbas pa'i rnal 'byor a ba d+hU ti pa 'od zer dpal zhes rje btsun grags pas nag po spyod pa'i rnam 'phrul du bsngags pa/__gshin rje gshed kyi rnal 'byor pa chen po zhang ston 'brug sgra rgyal mtshan/__'bri gung 'jig rten mgon po'i slob ma gnyos rgyal ba lha nang pa/__kun mkhyen chen po sang+ga b+ha dra/__rje rin po che'i slob ma gzhung brgya pa 'jam dbyangs bkra shis dpal ldan/__slar yang 'phags pa'i yul du sing+ga la'i paN+Di ta chen po chos kyi nyin byed rnams su bsams bzhin du srid pa nye bar bzung nas bstan 'gro'i don rlabs po che mdzad pa'i mthar/__mnga' ris kyi smad kyi sa yi char/__yab gnyan ston shAkya mu ne'i rigs brgyud tshe dbang bzang po dang /__yum ye shes kyi mkha' 'gro sgrol 'dzam zhes pa'i sras su rab byung zhes pa me mo yos kyi lo'i smin zla'i dmar phyogs kyi tshes bcur sku 'khrungs/__rwa ston yon tan dpal bzang gis mtshan sgrol ma 'bum du gsol/__rje kun dga' mchog ldan las dge bsnyen gyi sdom pa bzhes shing /__mtshan kun dga' grol mchog tu gsol/__de nyid dang /__mkhan chen bsod nams lhun grub sogs las gsan pa bsam gyis mi khyab/__ni gu'i zab khrid lan brgya phrag las lhag pa dang /__lam 'bras dang sbyor drug gtsor gyur 'chad spel gyi phrin las/__grub pa'i nyams myong /__mkhas pa'i rnam dpyod bsam gyis mi khyab pa/__rgyas par rje nyid kyis mdzad pa'i skyes rabs snga ma thams cad kyi rtogs brjod/__rje nyid kyi rnam thar skal bzang dad pa'i shing rta yan lag mdzes rgyan dang bcas pa/__'das byung gi rnam thar gser mdog pa shAkya bstan 'dzin gyis mdzad pa rnams su ches gsal lo//____//_!_

Footnotes

Other Information