JKW-KABUM-19-DZA-001-048

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ནི།
Wylie title skad gnyis smra ba'i dbang po lo chen 'gyur med bde chen ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 48, Pages 385-387 (Folios 193a5 to 194a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. skad gnyis smra ba'i dbang po lo chen 'gyur med bde chen ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 385-387. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ནི། གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སུ་ལྕགས་བྱི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཟང་པོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། དེར་ཚེ་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དུ་མར་བླ་སློབ་ཏུ་འབྲེལ་བའི་སྨན་སྡིང་ལོ་ཙཱ་བ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རཏྣ་བྷ་དྲས་མཚན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཞེས་སྩལ་ཞིང་ལུང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་མང་སྦྲེང་། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་ལས་གསང་བདག་གི་དབང་བསྐུར་བ་གསན་ཅིང་ལྗགས་བཟླས་མཛད། བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བརྩམས་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་ཞབས་པད་བསྙེན་ཅིང་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ། ལམ་འབྲས་དང་། ནི་གུའི་ཟབ་ཁྲིད་དང་། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་སྦྱངས། ཉི་ཤུ་པར་ལོ་ཆེན་རཏྣ་བྷ་དྲ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། སྦྱོར་དྲུག་གི་ཉམས་ཁྲིད་གསན། ལོ་བཞི་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་པོར་བཙུགས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འཕོ་བ་ཐོབ་ཅིང་། དད་པ་དང། ངེས་འབྱུང་། སྙིང་རྗེ་དང་། འོད་གསལ་གྱི་འཆར་སྒོ་འབྱམས་ཀླས་པ་ལ་དབང་འབྱོར། སླར་ཡང་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། ལོ་ཆེན་རཏྣ། བྷ་དྲ། འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག །དུས་ཞབས་པ་ཆོས་དར་གྲགས་འཕེལ། ལོ་པ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོགས་ལས། ཤངས་ཆོས། ལམ་འབྲས། དུས་འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དང་། ལོ་ཆེན་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རྒྱལ་དང། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་རབ་ཚེས་ཟླ་བ་ལས་སྒྲ་སྙན་སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་ལམ་དུ་མར་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་། རྩོམ་པའི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་པདྨོ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལས། ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་ཨུཏྤ་ལའི་ནགས་ཀླུང་ཆེས་ཆེར་དར་བར་མཛད་ནས་རིགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་མདུན་ས་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །
[edit]

skad gnyis smra ba'i dbang po lo chen 'gyur med bde chen ni/ skad gnyis smra ba'i dbang po lo chen 'gyur med bde chen ni/__grub thob lcags zam pa chen po'i rigs su lcags byi smin drug zla ba'i yar tshes bzang por ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te sku bltams/__der tshe rabs kyi phreng ba du mar bla slob tu 'brel ba'i sman sding lo tsA ba grub pa'i dbang phyug rat+na b+ha dras mtshan 'gyur med bde chen zhes stsal zhing lung bstan gyi rgyud mang sbreng /__dgung lo bcu par rdo rje'i slob dpon lhun grub dpal ldan las gsang bdag gi dbang bskur ba gsan cing ljags bzlas mdzad/__bcu gsum pa nas brtsams rje btsun bsod nams rtse mo'i zhabs pad bsnyen cing dge tshul du bsgrub/__lam 'bras dang /__ni gu'i zab khrid dang /__dpal sa skya pa'i gzhung dang man ngag rgya mtsho lta bur sbyangs/__nyi shu par lo chen rat+na b+ha dra las bsnyen par rdzogs/__sbyor drug gi nyams khrid gsan/__lo bzhi dang zla ba brgyad du sgrub pa'i rgyal mtshan brtan por btsugs pas byin rlabs kyi 'pho ba thob cing /__dad pa dang/__nges 'byung /__snying rje dang /__'od gsal gyi 'char sgo 'byams klas pa la dbang 'byor/__slar yang yongs 'dzin chos kyi blo gros/__lo chen rat+na/__b+ha dra/__'jam mgon kun dga' grol mchog__/dus zhabs pa chos dar grags 'phel/__lo pa spyan snga chos kyi grags pa sogs las/__shangs chos/__lam 'bras/__dus 'khor rnams gtso bor gyur pa'i zab rgyas kyi gdams pa rgya mtsho lta bu dang /__lo chen bshes gnyen rnam rgyal dang/__skad gnyis smra ba rab tshes zla ba las sgra snyan sdeb sbyor sogs thun mong rig lam du mar gsan sbyangs mthar phyin par mdzad pa'i grub 'bras 'chad pa dang /__rtsod pa dang /__rtsom pa'i bdud rtsis skal bzang yid kyi pad+mo kha phye ba las/__yongs rdzogs thub bstan ut+pa la'i nags klung ches cher dar bar mdzad nas rigs ldan chos kyi mdun sa chen por gshegs so/__/

Footnotes

Other Information