JKW-KABUM-19-DZA-001-066

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྲག་སྒོམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས།
Wylie title brag sgom zhabs drung rin po che dkon mchog bstan pa rab rgyas JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 66, Pages 458-459 (Folios 229b6 to 230a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. brag sgom zhabs drung rin po che dkon mchog bstan pa rab rgyas. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 458-459. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
བྲག་སྒོམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་རྒྱུན་དུ་ཁྲབ་ཁ་རི་ཁྲོད་ཅེས་པར་བཞུགས། ཕྱིས་མཁར་དོ་དགོན་ཞེས་པ་བཏབ། གྲྭ་པ་བརྒྱ་ལྷག་འདུས། ཞོ་ལ་དགོན་པར་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་བཙུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་རྫོགས་པའི་མེ་སྟག་ལ་གཤེགས་སྐད་ཞོལ་དགོན་གྲྭ་པ་དཀོན་མཆོག་རབ་རྒྱས་ནས་ཟེར། ཁོ་རང་ལྕགས་བྱི་ལོ་པ་ཡིན། ལོ་ཉེར་དྲུག་ཤིང་གླང་ལ་བོད་དུ་གྲ་ས་འབྲས་སྤུངས་ལ་སོང། ད་ལྟ་སོ་གསུམ་ཡིན། དཔལ་མང་ཚང་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ཐུབ་པ་འདྲ། སྤྱིར་དགུང་ལོ་ཤིང་སྤྲེལ་ཡིན། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ལོ་སྐོར་གཅིག་གིས་བགྲེས། དཔལ་མང་གྱ་བདུན་བཞེས་པའི་ལྕགས་ཁྱི་ལོར་རྗེ་བླ་མ་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ནས་ཕྱག་བྲིས་སྩལ་བ་ངོར་དུ་འབྱོར། དཔལ་མང་དང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་གཉིས་ཀའི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱོན། ཕྱི་མ་དེང་སང་དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞེས་སྐད། རྗེ་བླ་མ་དགུང་སྙིང་ལྕགས་བྱ་ཡིན་སྙམ། དེ་ལྟར་ན་རེ་དྲུག་ལ་གཤེགས་འདྲ།། །། ༈
[edit]

brag sgom zhabs drung rin po che dkon mchog bstan pa rab rgyas/ brag sgom zhabs drung rin po che dkon mchog bstan pa rab rgyas rgyun du khrab kha ri khrod ces par bzhugs/__phyis mkhar do dgon zhes pa btab/__grwa pa brgya lhag 'dus/__zho la dgon par dus 'khor sgrub mchod sogs btsugs/__rab byung bcu bzhi pa rdzogs pa'i me stag la gshegs skad zhol dgon grwa pa dkon mchog rab rgyas nas zer/__kho rang lcags byi lo pa yin/__lo nyer drug shing glang la bod du gra sa 'bras spungs la song/__da lta so gsum yin/__dpal mang tshang dgung lo dgu bcu rtsa gsum tsam thub pa 'dra/__spyir dgung lo shing sprel yin/__mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las lo skor gcig gis bgres/__dpal mang gya bdun bzhes pa'i lcags khyi lor rje bla ma bstan pa rab rgyas nas phyag bris stsal ba ngor du 'byor/__dpal mang dang dkon mchog bstan pa rab rgyas gnyis ka'i sprul sku byon/__phyi ma deng sang dgung lo gsum tsam bzhes skad/__rje bla ma dgung snying lcags bya yin snyam/__de ltar na re drug la gshegs 'dra//____//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]