JKW-KABUM-19-DZA-001-047

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།
Wylie title mus chen nam mkha'i rnal 'byor ni JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 47, Pages 383-385 (Folios 192a4 to 193a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mus chen nam mkha'i rnal 'byor ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 383-385. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཡབ་བྲག་རམ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་བསོད་ནམས་ཞེས་སྔགས་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དེ་ཉིད་དང་། ཡུམ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྡོ་རྗེ་འབུམ་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུ་ནས་དད་པ་དང་། ཤེས་རབ། མངོན་པར་ཤེས་པ་སོགས་མངའ། གློ་ལུང་ཆོས་སྡེར་མཁན་པོ་ཤཱཀ་འཕེན་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཁྱད་པར་མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལས་ནི་གུའི་ཐབས་ལམ་གསན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམས་པས་བདེ་དྲོད་རྩོལ་མེད་དུ་ཤར། བཀའ་གཞན་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་དང། རྫོགས་པར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས་གསན། ཉི་ཤུ་པར་མཁན་པོ་སྔོན་གྱི་དེ་ཉིད་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། གཞན་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་དུ་མ་ལས་གདམས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞེས། ཆོས་གསན་པའི་དུས་མ་གཏོགས་རི་ཁྲོད་དབེན་པ་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་ངེས་འབྱུང་དང་། སྙིང་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་བརྙེས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དུ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་། ཏིང་འཛིན་གྱི་སྒོ་དུ་མ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ། ཆོས་སྲུང་བྲན་དུ་ཁོལ་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བཀའ་ལྔ་པ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ། རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག །སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག །མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སོགས་མཁས་ཤིང་བཙུན་ལ་གྲུབ་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་ལྡན་པ་དང། ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཀླས་པ་མང་དུ་བྱོན་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། དཔལ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་མོར་མཛད་ནས། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཕེབས་པ། བྱི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ལ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚེ། འཇའ་དང་། འོད་དང་། སྙན་པའི་སྒྲ་དང་། དྲི་ཞིམ་པོ་འཐུལ་ཞིང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ལས་དག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཨོ་ཌཱི་ཡཱ་ན་དང་། བདེ་བ་ཅན་སོགས་སུ་གཤེགས་པར་མཐོང་བ་དང་། སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བས་སྐུ་དང་། རིང་བསྲེལ་གྲངས་ལས་འདས་པ་འཕེལ་བས་མཚོན་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་དད་པའི་ས་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །འདིའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་རིན་ཆེན་དར་གྱིས་མཛད་པ་དང་། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་མན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་བཅས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།། །། ༈
[edit]

mus chen nam mkha'i rnal 'byor ni/ mus chen nam mkha'i rnal 'byor ni/__yab brag ram pa'i dge ba'i bshes gnyen bla ma rdo rje bsod nams zhes sngags gsar rnying thams cad kyi pha rol tu son pa de nyid dang /__yum spyan ras gzigs kyi rnal 'byor ma rdo rje 'bum gyi sras su 'khrungs/__gzhon nu nas dad pa dang /__shes rab/__mngon par shes pa sogs mnga'/__glo lung chos sder mkhan po shAka 'phen pa las rab tu byung /__mtshan nam mkha' rgyal mtshan du gsol/__mdo sngags kyi gzhung la gsan bsam rgya cher mdzad/__khyad par mus chen rgyal mtshan dpal bzang las ni gu'i thabs lam gsan nas zla ba gcig tu bsgoms pas bde drod rtsol med du shar/__bka' gzhan rnams ci rigs pa dang/__rdzogs par bla ma rdo rje gzhon nu las gsan/__nyi shu par mkhan po sngon gyi de nyid las bsnyen par rdzogs/__gzhan yang bla ma dam pa du ma las gdams pa bsam gyis mi khyab pa bzhes/__chos gsan pa'i dus ma gtogs ri khrod dben pa kho nar sgrub pa la rtse gcig tu gzhol bas nges 'byung dang /__snying rje phyogs med du shar/__phyag rgya chen po'i rtogs pa brnyes/__thugs rje chen po sogs yi dam gyi lha du mas rjes su bzung /__ting 'dzin gyi sgo du ma dang /__mngon par shes pa rgya chen po mnga'/__chos srung bran du khol ba sogs yon tan bsam gyis mi khyab pa la dbang 'byor bas gdul bya dpag tu med pa smin grol la bkod cing /__de rnams kyi nang nas bka' lnga pa dpal 'byor shes rab/__rong ston shes bya kun rig__/sems dpa' gzhon nu rgyal mchog__/mus chen dkon mchog rgyal mtshan/__grub chen thang stong rgyal po/__mkhas grub dge legs dpal bzang sogs mkhas shing btsun la grub pa'i nyams myong dang ldan pa dang/__phrin las mtha' klas pa mang du byon te rgyal bstan spyi dang /__dpal shangs pa bka' brgyud pa'i bstan pa rin po che nyin mor mdzad nas/__dgung lo dgu bcu rtsa gsum du phebs pa/__byi lo hor zla gnyis pa'i tshes nyer drug la zhi ba chen po'i dbyings su thugs gzhol ba'i tshe/__'ja' dang /__'od dang /__snyan pa'i sgra dang /__dri zhim po 'thul zhing /__me tog gi char chen po 'bebs pa dang bcas te/__las dag pa 'ga' zhig gis o DI yA na dang /__bde ba can sogs su gshegs par mthong ba dang /__sku gdung zhugs su phul bas sku dang /__ring bsrel grangs las 'das pa 'phel bas mtshon ngo mtshar bsam gyis mi khyab pas rjes 'jug rnams dad pa'i sa la 'god par mdzad do/__/'di'i rnam thar rgyas pa bka' bcu pa rin chen dar gyis mdzad pa dang /__dgung lo brgyad cu rtsa bzhi man gyi rnam thar kha skong bcas las shes par bya'o//____//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: