གཏེར་འབྱུང་ཐོར་བུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gter 'byung thor bu JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 25, Pages 222-225 (Folios 111b5 to 113a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gter 'byung thor bu. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 222-225. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །སངས་རྒྱས་བླ་མའི་རྩ་༡གསུམ་འདི། གློ་བོ་དགེ་དཀར་སོགས་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་མདོ་དང་གཏོ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་ཐོག་མར་བྱུང། དེའི་སྐྱེ་བ་རྒྱ་༢ལོ་ཙའི་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ། དེའི་སྐྱེ་བ་ཉི་མ་སེང་གེའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་༣འདུས་པ། བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་༤ནམ་པའི་གླང་ཐང་སྒྲོལ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་འདུས་པ། ཞང་ཕྲོམ་ཚེ་༥བདག་སོགས། གཡུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་༦ཅེས་བསྔགས་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའི་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར། བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའ་བོན་པོ་བྲག་༧ཚལ་གྱི་རྫོགས་ཆེན་གུ་རུ་བཞི། བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའ་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་གནོད་སྦྱིན་འབར་༨གྱི་སྐུ་སྤྱི་ཏི། གསུམ་ཉི་ཟླ་འབར་བ། གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་འབར་༩གྱི་རྒྱལ་པོ་བཀའ་འབུམ་སོགས། གཙུག་ལག་༡༠དཔལ་དགེའི་དྲག་སྔགས་ཐེམ་ཡིག་བདུན་པ། སྐུ་༡༡ས་སྟོན་པའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྤུངས། བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་གྱི་མ་རྒྱུད་བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལམ་༡༢ཁྱེར། ཁྱུང་པོ་དཔལ་༡༣དགེའི་མོན་བུམ་ཐང་གི་རྫོགས་ཆེན་ཟབ་མོ་བཅུད་དྲིལ། ཤ་མི་རྡོར་རྒྱལ་༡༤གྱི་ཧས་པོ་རིའི་གཏེར་མ་དགོངས་དོན་ཟབ་ཏིག་སྙིང་པོ། ལྡང་༡༥མའི་བི་མ་སྙིང་ཐིག །གཙང་གི་རུ་མཚམས། གྲྭ་༡༦པའི་རྒྱུད་བཞི་སོགས། ར་༡༧ཤག་གི་སྒང་ཤར་སོགས། ཉང་གི་བཀའ་༡༨བརྒྱད་སོགས། དཔོན་༡༩གསས་ཁྱུང་ཐོགས་གཡུང་དྲུང་འབར་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་དུས་སུ་ལ་སྟོད་དུ་བྱུང་། གྲམ་པ་རྒྱང་ནས་བཏོན་པའི་ཡཀྴ་ཀཱི་ལ་ཡ། ཡར་སྟོད་ར་མོ་ཤེལ་༢༠སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི། ཆོས་ཀྱི་དབང་༢༡ཕྱུག་གི་གསང་རྫོགས་སོགས། སྐྱེ་སྨད་སྙེ་མདའ་བ་གུ་༢༣རུ་ཇོ་ཚེའི། ཟངས་ཡག་བྲག་ནས་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་སྙིང་ཏིག་སོགས། རྒྱ་པདྨ་མཆོག་དབྱངས་སྤྲུལ་པ། དབང་ཕྱུག་གིས་ཨེ་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་དང་མགོན་༢༣པོ་སོགས། ཡར་༢༤འབྲོག་དོར་དེ་བན་རྒྱ་མཚོ། འབྲོག་གུ་ཏིག་སྤ་མ་གོང་ནས་བླ་སྒྲུབ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཐོན། རྡོར་གླིང་དང་དུས་མཉམ། ར་ཤི་སྟོན་༢༥པ་གཉལ་དུ་བྱུང་། ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་སོགས་དྲངས། གཏེར་གནས་རྡོ་སྟོད་གློ་བོ་དང་བོད་མཚམས། ཡར་འབྲོག་༢༦རྫ་རོང་ཧྲིའི་སྨན་པ་ཉི་འོད་གསལ། ལྷོ་དང་བོད་ཀྱི་བར་རྫ་རོང་དྷིའམ་རོང་དྷིའི་རྫ་ནས་རྫོགས་ཆེན་དང་གསོ་རིག །གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ། གཡོན་རུ་གྲ། བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་ནས་རྒྱལ་པོ་ལས་རྒྱུད་དང་པེ་ཀར་ཨར་སྟོང་སོགས་དྲངས། དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་ཀྱང་ངོ་། །ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ལས་ཅུང་སྔ་ཙམ། གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་བཻ་རོའི་སྐྱེ་༢༨མཐའ། འོ་ཡུག་གཡག་ལྕེ་ནས་བཻ་རོའི་ཆོས་བོན་སྐོར་མང་། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ཀྱང་ངོ་། །གྲུམ་༢༩དང་མཁར་ནག་གི་བློ་དང་གྲུམ་དང་སྤ་གྲོའི་སྤོལ་བདག་ནག་པོ་མཁར་བའི་ས་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ཁྱུང་རུམ་སྨུག་པོའི་མཆུ་ནས་ཤྲཱི་སིདྷའི་གཟའ་རྒོད་དྲག་སྔགས་བར་སྣང་ཧོམ་ཁུང་མ་དྲངས། གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་ཀྱང་ངོ་། །ལྷ་༣༠བཙུན་སྔོན་མོའི་འུ་ཤང་རྡོ་ནས་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་དུས་མཉམ། ཉི་མ་༣༡གྲགས་པས་གཤིན་རྗེ་ཟླ་གསང་དང་སྦྲེལ་ལྷག་སོགས། རིན་ཆེན་༣༢ཚུལ་རྡོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་སོགས། མཆོག་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མོན་ཆུ་མོ་ཕུག་ནས་གུ་རུ་ཞི་དྲག་སོགས། རིན་ཆེན་གླིང་པ་སྔ་མ་རྒྱ་གར་མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྐྱེ་བ། ཀོ་རོ་བྲག་ནས་དམ་ཆོས་ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་སོགས་ཉེར་ལྔ། རྒྱ་གར་ཕ་བོང་ནག་པོ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་སོགས་བཞེས། ཨོ་རྒྱན་༣༥གླིང་པས་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་བཀའ་འདུས་སོགས་བཞེས་སོ།། །། ༈
[edit]

gter 'byung thor bu/ @#/_/sangs rgyas bla ma'i rtsa 1gsum 'di/__glo bo dge dkar sogs nas bla rdzogs thugs gsum mdo dang gto chos rgya cher spyan drangs/__bstan pa phyi dar gyi thog mar byung/__de'i skye ba rgya 2lo tsa'i bla ma bstan gnyis skor gsum/__de'i skye ba nyi ma seng ge'i bla rdzogs thugs gsum 3'dus pa/__bai ro'i sprul pa sna 4nam pa'i glang thang sgrol ma'i rten 'brel snying po 'dus pa/__zhang phrom tshe 5bdag sogs/__g.yu ru ston shAka 6ces bsngags pa shAkya 'od kyi skye mtha'i gsang bdag rdo rje me 'bar/__bai ro'i skye mtha' bon po brag 7tshal gyi rdzogs chen gu ru bzhi/__bai ro'i skye mtha' snye mo zhu yas gnod sbyin 'bar 8gyi sku spyi ti/__gsum nyi zla 'bar ba/__grub thob dngos grub 'bar 9gyi rgyal po bka' 'bum sogs/__gtsug lag 10dpal dge'i drag sngags them yig bdun pa/__sku 11sa ston pa'i rtsa gsum spyi spungs/__bon po lha 'bum gyi ma rgyud bla ma bde chen lam 12khyer/__khyung po dpal 13dge'i mon bum thang gi rdzogs chen zab mo bcud dril/__sha mi rdor rgyal 14gyi has po ri'i gter ma dgongs don zab tig snying po/__ldang 15ma'i bi ma snying thig__/gtsang gi ru mtshams/__grwa 16pa'i rgyud bzhi sogs/__ra 17shag gi sgang shar sogs/__nyang gi bka' 18brgyad sogs/__dpon 19gsas khyung thogs g.yung drung 'bar lha btsun byang chub 'od kyi dus su la stod du byung /__gram pa rgyang nas bton pa'i yak+sha kI la ya/__yar stod ra mo shel 20sman ye shes bzang po'i rdo rje bdud rtsi/__chos kyi dbang 21phyug gi gsang rdzogs sogs/__skye smad snye mda' ba gu 23ru jo tshe'i/__zangs yag brag nas rdzogs chen pad+ma snying tig sogs/__rgya pad+ma mchog dbyangs sprul pa/__dbang phyug gis e gangs bar phug mo che nas bla ma bde mchog dang mgon 23po sogs/__yar 24'brog dor de ban rgya mtsho/__'brog gu tig spa ma gong nas bla sgrub dang rdzogs chen thon/__rdor gling dang dus mnyam/__ra shi ston 25pa gnyal du byung /__chos bon sman rtsis sogs drangs/__gter gnas rdo stod glo bo dang bod mtshams/__yar 'brog 26rdza rong hri'i sman pa nyi 'od gsal/__lho dang bod kyi bar rdza rong d+hi'am rong d+hi'i rdza nas rdzogs chen dang gso rig__/gra sgom chos nyid rdo rje/__g.yon ru gra/__bu tshal gser khang nas rgyal po las rgyud dang pe kar ar stong sogs drangs/__drag po ye shes me 'bar kyang ngo /__/o rgyan gling pa las cung snga tsam/__g.yag phyar sngon mo bai ro'i skye 28mtha'/__'o yug g.yag lce nas bai ro'i chos bon skor mang /__sgrol ma 'jigs pa kun sel kyang ngo /__/grum 29dang mkhar nag gi blo dang grum dang spa gro'i spol bdag nag po mkhar ba'i sa spa gro skyer chu'i lha khang khyung rum smug po'i mchu nas shrI sid+ha'i gza' rgod drag sngags bar snang hom khung ma drangs/__gsang bdag dregs pa zil gnon kyang ngo /__/lha 30btsun sngon mo'i 'u shang rdo nas zhi byed skor bdun/__pa tshab lo tsA ba dus mnyam/__nyi ma 31grags pas gshin rje zla gsang dang sbrel lhag sogs/__rin chen 32tshul rdor gyi mkha' 'gro snying tig sogs/__mchog dbyangs sprul pa tshe brtan rgyal mtshan gyis mon chu mo phug nas gu ru zhi drag sogs/__rin chen gling pa snga ma rgya gar mkhas pa paN+Di ta shes rab 'byung gnas skye ba/__ko ro brag nas dam chos khyad par lnga ldan sogs nyer lnga/__rgya gar pha bong nag po nas rdzogs chen chig chod kun grol sogs bzhes/__o rgyan 35gling pas shel brag pad+ma brtsegs pa nas bka' 'dus sogs bzhes so//____//_!_

Footnotes

Other Information