བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་འཇུག་ངོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma la phyag 'tshal ba'i tshigs bcad yan lag bdun pa lam rim smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i 'jug ngogs JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Pages 283-359 (Folios 1a to 39a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Homage - phyag 'tshal  ·  Prayers - smon lam  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs  ·  Supplications - gsol 'debs  ·  Verses of Praise - bstod pa

51 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

43
347-349
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་རབ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།
kun mkhyen bla ma zhabs pad brtan pa'i gsol 'debs rab brtan rdo rje
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
5
294-299
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།
kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar nyung ngur bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
8
309-311
གསོལ་འདེབས་དག་སྣང་མར་འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་ལྗགས་རྩོམ་འཕྲོ་མཐུད་གནང་བ།
gsol 'debs dag snang mar 'jam mgon gu Nas ljags rtsom 'phro mthud gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
15
314
གསོལ་འདེབས་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཞེས་པ།
gsol 'debs ma hA su kha zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
314
གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་མ།
gsol 'debs 'chi med mtsho skyes ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
314-315
གསོལ་འདེབས་རང་སྣང་རྣམ་དག་མ།
gsol 'debs rang snang rnam dag ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
338
གསོལ་འདེབས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་དང་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ་གཉིས།
gsol 'debs shes bya kun gzigs dang skyabs gnas kun 'dus zhes pa gnyis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
315-316
གསོལ་སྨོན་ཕྱོགས་དུས་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ།
gsol smon phyogs dus sangs rgyas zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
323-324
གུ་ཎ་སཱ་གར་རཏྣའི་ཞབས་བརྟན།
gu Na sA gar rat+na'i zhabs brtan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
312
གུ་ཎའི་གསུང་གསོལ་འདེབས་འཇམ་དཔལ་བྱིན་རླབས་མ།
gu Na'i gsung gsol 'debs 'jam dpal byin rlabs ma
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
44
349-350
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ནས་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བ་མཚན་བཟང་སྣང་བ་ཞེས་པ།
ngag dbang legs grub nas zhabs brtan phul ba mtshan bzang snang ba zhes pa
Text page
View PDF
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
13
313-314
ཆབ་མགར་པུཎྱེ་རཱ་ཛ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་མཚན་གྱི་སྣང་བ་ཞེས་པ།
chab mgar puN+ye rA dza la gnang ba'i zhal gdams gsol smon bkra shis mtshan gyi snang ba zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
47
354-357
དབུས་ཕེབས་སྐབས་ཕུལ་བ་བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་ཅེས་པ།
dbus phebs skabs phul ba bdag gi skyabs gcig ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
321
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཞེས་པའི་དབུ་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས།
phyogs bcu dus gsum zhes pa'i dbu can gyi gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
312
བཟུང་འགྲུབ་ནས་ཞུས་ངོར་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་སྨོན་རྣམ་དཀར་མ།
bzung 'grub nas zhus ngor gnang ba'i gsol 'debs sngon smon rnam dkar ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
339-340
བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཞུས་ངོར་སེམས་དོན་སྨོན་ལམ་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མ།
byams pa bstan 'dzin gyi zhus ngor sems don smon lam 'khor 'das chos kun ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
283-289
བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་འཇུག་ངོགས།
bla ma la phyag 'tshal ba'i tshigs bcad yan lag bdun pa lam rim smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
283-359
བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་འཇུག་ངོགས།
bla ma la phyag 'tshal ba'i tshigs bcad yan lag bdun pa lam rim smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
49
357-358
མཁན་པད་རྡོར་ལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བ་འཆི་མེད་རྟག་པ།
mkhan pad rdor la zhabs brtan phul ba 'chi med rtag pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
338-339
མཆོག་གླིང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་གསུམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
mchog gling zhabs brtan gsol 'debs rgyud gsum 'chi med grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
312-313
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་མ།
tshe ring dpal 'byor la gnang ba'i gsol 'debs sras bcas rgyal ba ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
328-329
ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
324-326
ཞབས་བརྟན་དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པ།
zhabs brtan dge legs rtag pa dam pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
326-328
ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
zhabs brtan pad+ma dgyes pa'i rgyud mang 'chi med grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
46
353-354
ཞེ་ཆེན་མཚམས་རྒན་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་བཟང་པོ་ལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ།
zhe chen mtshams rgan 'gyur med bstan 'phel bzang po la zhabs brtan phul ba dus gsum rgyal ba ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
299-308
འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་གཏམ་བདེན་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ།
'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bsngags pa drang gtam bden tshig rdo rje'i rol mo
Text page
View PDF
མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
25
320
འཇམ་དབྱངས་བླ་མས།
'jam dbyangs bla mas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
292-294
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ས་བོན།
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs dad pa'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
320
འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས།
'jam pa'i dbyangs sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
321-322
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཟླ་སྣང་།
'jam mgon kong sprul rin po cher gsol 'debs byin rlabs zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
322-323
འཇམ་མགོན་བླ་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
'jam mgon bla ma ngag gi dbang phyug chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
330-335
འཇམ་མགོན་བླ་མར་བསྟོད་པ་ཤློ་ཀ་མཚན་བཟང་གི་གྲངས་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཅེས་པ།
'jam mgon bla mar bstod pa sh+lo ka mtshan bzang gi grangs ldan rnam par snang mdzad ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
329-330
འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་དང་མཆོག་གླིང་བཅས་ལ་གསོལ་འདེབས་བཻ་རོ་དངོས་སྣང་ཞེས་པ།
'jam mgon sprul sku rnam gnyis dang mchog gling bcas la gsol 'debs bai ro dngos snang zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
311-312
འཇུ་ཚ་ཕན་བདེས་ཞུས་ངོར་སྩལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱ་མ།
'ju tsha phan bdes zhus ngor stsal ba'i gsol 'debs mtha' yas shes bya ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
317
ཡང་གསོལ་འདེབས་སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར།
yang gsol 'debs snang srid 'ja' zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
335-336
ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕུན་ཚོགས་གྲུབ་སྟེར།
yang de nyid kyi zhabs brtan gsol 'debs phun tshogs grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
316-317
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གནང་བའི་གསོལ་སྨོན་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཞེས་པ།
yang de nyid la gnang ba'i gsol smon dkyil 'khor rgya mtsho'i zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
336-338
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྔགས་དོན་དང་འབྲེལ་བ།
yang de nyid la zhabs brtan rnam par rgyal ma'i sngags don dang 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
318-320
རང་བྱུང་གདོད་མ།
rang byung gdod ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
318
རང་རིག་གཉུག་མ།
rang rig gnyug ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
50
358-359
རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་སོགས།
rgyal kun ye shes gcig bsdus sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
289-292
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།
rje nyid kyi gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
48
357
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
45
350-353
རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་བླ་མ་དམ་པ་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་སར་སྒྲོག་མྱོས་པའི་གྲེ་འགྱུར།
rje btsun brtan pa'i 'khor lo dang bla ma dam pa dbyer med la gsol 'debs dad gsum sar sgrog myos pa'i gre 'gyur
Text page
View PDF
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
41
344-345
རྗེ་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་མཛད་པ་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་རཱ་ག་ཞེས་པ།
rje bla ma la gsol 'debs blo gsal bstan skyong gis mdzad pa phun tshogs pad+ma rA ga zhes pa
Text page
View PDF
བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
40
340-344
རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་གུ་ཎས་མཛད་པ།
rje mkhyen brtse'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs gu Nas mdzad pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
17
315
རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་མ།
rtogs ldan shAkya shrI la gnang ba'i gsol 'debs shin tu rnam dag ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
289
ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་གྱིས་ཞུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
lha lung gsung sprul gyis zhus pa'i gsol 'debs sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
308-309
སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
skye phreng gsol 'debs byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
317-318
སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས།
snying dbus mi shigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
345-347
ཨེ་ཝྃ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་རྗེ་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ།
e wa~M mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas rje bla ma la gsol ba 'debs pa gzod nas spros bral
Text page
View PDF
བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan)


Footnotes

Other Information