JKW-KABUM-02-KHA-002-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གུ་ཎ་སཱ་གར་རཏྣའི་ཞབས་བརྟན།
Wylie title gu Na sA gar rat+na'i zhabs brtan JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 29, Pages 323-324 (Folios 21a3 to 21b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gu Na sA gar rat+na'i zhabs brtan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 323-324. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
གུ་ཎ་སཱ་གར་རཏྣའི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས། ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཛཱི་བཾ་ཏིཥྛནྟུ། གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་མཐའ་ཀླས་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་སྨིན་པའི་སྐུ། །མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དབྱངས་སྙན་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོར་འཆར་བའི་གསུང་། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལང་ཚོར་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉམས་བརྒྱས་རོལ་པའི་ཐུགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་གཞིར་གྱུར་བསླབ་གཞིའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བར། །སྐྱེས་ཐོབ་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་ས་བོན་སྦྱོར་བརྩོན་བརླན་གྱིས་བསྐྱེད་བསྲིངས་པས། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མེ་ཏོག་མཛེས་འབར་འཕགས་ལམ་ཡེ་ཤེས་འབྲས་དུད་པ། །སྔོན་མེད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་གཅིག་པུ་རྟག་པ་དམ་པར་ཞབས་བརྟན་ཤོག ༢ །སྒོ་གསུམ་ཉམས་འགྱུར་འདོད་དགུར་འཆར་ཞིང་སྡེ་བཞི་འཚོ་ཐབས་ཆོ་གས་བསྐྲུན། །བྱེད་དངོས་ལས་གསུམ་སྨྲ་ལ་ཟླ་བྲལ་གནས་གསུམ་གཞལ་བྱའི་དེ་ཉིད་གཟིགས། །གང་ཟག་ཉིད་དང་ཆོས་སུ་ལྟ་བའི་སྤྲོས་ཀུན་དབུ་མར་བསྙིལ་མཁས་པ། །རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གསལ་གྱུར་ཅིག ༣ །བྱ་སྤྱོད་ཆོ་གས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱང་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤེས་དྲངས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན། །ཆེས་ཆེར་མཁས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པ་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་ཟླ་བྲལ་བ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་རྔ་བརྡུངས་པས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་ཕམ་པར་ཤོག ༤ །མདོར་ན་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་སྙོམས་འཇུག་བཞིན། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་དང་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོར་ཕན་བདེའི་དངོས་པོ་ཀུན་འཇོ་བས། །སྨོན་པའི་ཤིང་རྟ་རྫོགས་པར་འགེངས་པའི་དགེ་ལེགས་ཉི་མ་གསར་འཆར་ཤོག །ཤུབྷཾ།། །། ༈
[edit]

zhabs brtan gzod nas rnam grol/__ gu Na sA gar rat+na'i zhabs brtan bzhugs/_shrI shrI shrI dzI baM tiSh+Than+tu/_gzod nas rnam grol bsod nams mtha' klas mtshan dpe'i phung por smin pa'i sku/_/mi shigs rdo rje nA da'i dbyangs snyan chos phung rgya mtshor 'char ba'i gsung /_/shin tu phra ba gnyug ma'i lang tshor mkhyen brtse'i nyams brgyas rol pa'i thugs/_/dpal ldan bla ma rigs kun khyab bdag bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/_1__/zag med yon tan bye ba'i gzhir gyur bslab gzhi'i sman ljongs nyams dga' bar/_/skyes thob 'jam dpal mkhyen pa'i sa bon sbyor brtson brlan gyis bskyed bsrings pas/_/gsan bsam sgom pa'i me tog mdzes 'bar 'phags lam ye shes 'bras dud pa/_/sngon med dpag bsam ljon pa gcig pu rtag pa dam par zhabs brtan shog__2__/sgo gsum nyams 'gyur 'dod dgur 'char zhing sde bzhi 'tsho thabs cho gas bskrun/_/byed dngos las gsum smra la zla bral gnas gsum gzhal bya'i de nyid gzigs/_/gang zag nyid dang chos su lta ba'i spros kun dbu mar bsnyil mkhas pa/_/rtsod dus kun mkhyen gnyis pa'i phrin las 'jig rten gsum na gsal gyur cig__3__/bya spyod cho gas lus sems shin sbyang rnal 'byor mchog gis ye shes drangs/_/bskyed rdzogs zab mo'i de nyid mngon gyur 'chad rtsod rtsom pa'i pha rol son/_/ches cher mkhas shing shin tu grub pa ri bo'i khongs su zla bral ba/_/'chi med grub pa'i rgyal rnga brdungs pas yid srubs dpung bcas pham par shog__4_/mdor na yongs rdzogs bstan 'gro'i skyabs gcig sangs rgyas rin chen za ma tog__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor dang bcas phrin las mkha' dang snyoms 'jug bzhin/_/lung rtogs bstan dang yid can rgya mtshor phan bde'i dngos po kun 'jo bas/_/smon pa'i shing rta rdzogs par 'gengs pa'i dge legs nyi ma gsar 'char shog__/shub+haM//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]