JKW-KABUM-02-KHA-002-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པ།
Wylie title zhabs brtan dge legs rtag pa dam pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 30, Pages 324-326 (Folios 21b6 to 22b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhabs brtan dge legs rtag pa dam pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 324-326. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཕུན་ཚོགས་ཚེ་ཡི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་འབྲས་བུ་དར་མཛད་པ། །འཆི་མེད་མགོན་པོས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས་གྱུར་ཅིག ༡ །གང་ཞིག་གཟོད་ནས་རབ་ཞིའི་བདུད་རྩི་དང་། །མི་ཕྱེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་རོ་གཅིག་ཀྱང་། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་བ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་གྱུར་ཅིག ༢ །བསོད་ནམས་བྱེ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །མཚན་དཔེ་ཟླ་བ་ནོར་བུའི་སྒེག་འཆང་བ། །སྲིད་ཞིའི་བདེ་འབྱུང་རལ་པའི་ནགས་ཀླུང་དུ། །འཆི་བ་མེད་པའི་དགེ་མཚན་བརྙེས་གྱུར་ཅིག ༣ །ཚིག་ལ་སྒྲ་དང་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི། །དཔྱད་པས་གཙང་བར་བྱས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །སྤྲིང་ཡིག་སྲིད་པ་གསུམ་ན་རབ་སྙན་པས། །རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་ལས་ཉིན་མོར་མཛད་གྱུར་ཅིག ༤ །རང་བཞིན་ཇི་ལྟའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་བཞིན། །རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་པའི། །ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་ལ། །ལྷག་པར་དུས་ལས་ཡོལ་མེད་དགོངས་གྱུར་ཅིག ༥ །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །དེས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྦྱིན་པའི། །ངོ་མཚར་ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་གྱུར་ཅིག ༦ །མདོར་ན་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྙིང་པོའི་ལམ། །སྣང་མཛད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གཅིག་གྱུར་ཏེ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་གི །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ༧ །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

zhabs brtan dge legs rtag pa dam pa/__ dge legs rtag pa dam pa'i snang ba yis/_/phun tshogs tshe yi ut+pal rgyas pa dang /_/ye shes mchog gi 'bras bu dar mdzad pa/_/'chi med mgon pos rtag tu skyongs gyur cig__1__/gang zhig gzod nas rab zhi'i bdud rtsi dang /_/mi phyed byang chub snying por ro gcig kyang /_/rgyal ba'i myu gu gzhon nu'i tshul 'chang ba/_/bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes brtan gyur cig__2_/bsod nams bye ba'i cha shas yongs rdzogs pa'i/_/mtshan dpe zla ba nor bu'i sgeg 'chang ba/_/srid zhi'i bde 'byung ral pa'i nags klung du/_/'chi ba med pa'i dge mtshan brnyes gyur cig__3__/tshig la sgra dang don la gtan tshigs kyi/_/dpyad pas gtsang bar byas pa'i legs bshad kyi/_/spring yig srid pa gsum na rab snyan pas/_/rgyal bstan nyin las nyin mor mdzad gyur cig__4__/rang bzhin ji lta'i gnas lugs mngon gyur bzhin/_/rnam pa ji snyed shes bya kun gzigs pa'i/_/thugs rje'i 'jug pa zhing 'di'i gdul bya la/_/lhag par dus las yol med dgongs gyur cig__5__/yon tan rgya mtsho'i dpal gyis 'byor pa dang /_/phrin las rtag khyab lhun gyis grub pa dang /_/des kyang bstan 'gror phan bde'i mchog sbyin pa'i/_/ngo mtshar nam yang nub pa med gyur cig__6__/mdor na rgyal bstan spyi dang snying po'i lam/_/snang mdzad chos kyi nyi ma gcig gyur te/_/bskal brgyar zhabs brtan byang chub spyod mchog gi__/bkra shis snang bas sa gsum khyab gyur cig__7__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]