JKW-KABUM-02-KHA-002-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨེ་ཝྃ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་རྗེ་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ།
Wylie title e wa~M mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas rje bla ma la gsol ba 'debs pa gzod nas spros bral JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 42, Pages 345-347 (Folios 32a4 to 33a1)
Author བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan. e waM mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas rje bla ma la gsol ba 'debs pa gzod nas spros bral. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 345-347. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་ངོར་ཨེ་ཝྃ་པའི་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་བྲང་ཏི་བ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྩལ་བའོ།།

zhes ngor e wa~M pa'i mkhan chen thams cad mkhyen gzigs brang ti ba byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan gyis stsal ba'o

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། །གཟོད་ནས་སྤྲོས་པའི་ཕ་རོལ་ལས་བརྒལ་ཏེ། །རྣམ་འདྲེན་ཞི་བ་དམ་པའི་སྐུ་བརྙེས་ཀྱང་། །སླར་ལ་སུམ་ལྡན་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །འགྲོ་འོང་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་རྒྱུ་བ་དག །ཁ་སྦྱོར་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྡམས་པ་ལས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གཅིག་པུ་པ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་རྟག་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །མཐའ་བཞི་བྲལ་བ་ངེས་དོན་དབུ་མའི་ལམ། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཤེས་རབ་རྨད་བྱུང་བ། །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་འགྲོགས་ནས། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གང་ན་སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་ཚོགས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །གྲགས་སྙན་འོད་ཀྱིས་ས་གསུམ་ཁྱབ་བཞིན་དུ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གཞན་ཕྱིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་འབྲེལ་བའི། །རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟིས། །ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པར་མཛད་བཞིན་དུ། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །མདོར་ན་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །དབང་བསྒྱུར་བསྟན་འདིར་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཁྱོད། །འཚོ་གཞེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་དཀྲིགས་པ་ལས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གྲུ་ཆར་དབབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་རབ་ཞུགས་ནས། །ནམ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །འདུས་པ་དང་པོའི་འཁོར་དུ་སྨིན་གྱུར་ཅིག །འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རབ་དགྱེས་རྣམ་རྒྱལ་མ། །འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་བཅས་པ་ཡིས། །འཆི་མེད་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་བསྙིལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གཏམ་གྱི་རྒྱུད་མང་དལ་གྱིས་བསྒྲེང་བ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛཱ་ག་ཏཱཾ།། །།ཞེས་ངོར་ཨེ་ཝྃ་པའི་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་བྲང་ཏི་བ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྩལ་བའོ།། །། ༈
[edit]

e wa~M mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas rje bla ma la gsol ba 'debs pa gzod nas spros bral/__ oM swasti/_/gzod nas spros pa'i pha rol las brgal te/_/rnam 'dren zhi ba dam pa'i sku brnyes kyang /_/slar la sum ldan mchog gi skur bzhengs pa/_/bskal pa rgya mtsho'i bar du 'tsho gzhes gsol/_/'gro 'ong srog dang rtsol ba'i rgyu ba dag__/kha sbyor dbu ma'i dbyings su bsdams pa las/_/lung rtogs chos kyi 'byung gnas gcig pu pa/_/gsung gi rdo rje rtag par 'tsho gzhes gsol/_/mtha' bzhi bral ba nges don dbu ma'i lam/_/ji bzhin gzigs pa'i shes rab rmad byung ba/_/'gyur med bde ba chen po dang 'grogs nas/_/'chi med rtag pa'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_/gang na spangs rtogs yon tan nor bu'i tshogs/_/mi zad nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur ba'i/_/grags snyan 'od kyis sa gsum khyab bzhin du/_/bskal pa rgya mtsho'i bar du 'tsho gzhes gsol/__/gzhan phyir zhi rgyas dbang drag dang 'brel ba'i/_/rmad byung phrin las nyin mor byed pa'i gzis/_/phan bde'i pad tshal rgyas par mdzad bzhin du/_/tshe mtha' yas pa'i ngo bor rtag bzhugs gsol/_/mdor na yongs rdzogs bstan pa'i rgyal thabs la/_/dbang bsgyur bstan 'dir ston pa gnyis pa khyod/_/'tsho gzhes bdud rtsi'i sprin phung dkrigs pa las/_/'chad rtsod rtsom pa'i gru char dbab tu gsol/_/bdag kyang deng nas byang chub ma thob bar/_/mgon po khyod kyi rjes su rab zhugs nas/_/nam zhig byang chub brnyes pa'i tshul bstan tshe/_/'dus pa dang po'i 'khor du smin gyur cig__/'chi med mgon po tshe mtha' yas pa dang /_/'chi med bdud rtsi'i rab dgyes rnam rgyal ma/_/'chi med yid bzhin 'khor lor bcas pa yis/_/'chi med shis pa'i me tog bsnyil gyur cig__/ces kha tsam min par snying nas gsol ba 'debs pa'i gtam gyi rgyud mang dal gyis bsgreng ba ji ltar 'dod pa'i don thams cad 'bad med du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/_/shu b+ha mastu sarba dzA ga tAM//___//zhes ngor e wa~M pa'i mkhan chen thams cad mkhyen gzigs brang ti ba byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan gyis stsal ba'o//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: